Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama
18 Ocak 2013 tarihinde eklendi, 44.718 kez okundu.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılanlara yapılan stopaj iadesine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada iade ödemelerinin zamanı ve nasıl yapılacağı konuları başta olmak üzere çeşitli sorular yanıtlanıyor. İlgili açıklama aşağıdadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

6327 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca yapılan bireysel emeklilik ve şahıs sigortaları geri ödemelerinden yapılan kesintilerin iadesine ilişkin olarak Başkanlığımıza gerek telefon yoluyla şifahi olarak gerekse dilekçe ve e-mail yoluyla yazılı olarak yapılan başvuruların yoğunluğu ve bu başvurularda sıklıkla sorulan soruların değerlendirilmesi neticesinde, aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılması gereği hasıl olmuştur.

Soru 1 : Postayla/Kargoyla gönderdiğim başvurum elinize ulaştı mı? Ulaştı ise evrak kayıt numaram nedir? Başvurumda herhangi bir eksiklik var mı?

Daha önceki duyurularımızda da belirtildiği üzere bahsi geçen iade işlemleri hemen hemen tamamı itibariyle dairemiz tarafından yerine getirilmekte olduğundan, bütün ülke çapında alman başvurular gerek günlük ve gerekse toplam itibariyle çok büyük bir yekün teşkil etmektedir.

Dolayısı ile dairemize telefonla ulaşan hak sahiplerine herhangi bir başvurunun dairemize ulaşıp ulaşmadığına veya başvurularda eksiklik olup olmadığına dair cevap vermek dairemiz açısından mümkün değildir. Bu konuda bilgi almak isteyen hak sahiplerinin isteklerini açıkça belirtmek şartıyla yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, dairemize ulaşan evraklara verilen kayıt numarası hakkında bilgi ancak söz konusu başvurunun evrak kayıt işleminin tamamlanmasının ardından verilebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, iade talepleriyle ilgili olarak dairemize ulaşan günlük evrak miktarı çok yüksek sayılara ulaştığından kayıt ve bilgi verme işlemleri de sıraya konarak yerine getirilmektedir. Henüz kayıt sırası gelip evrak kayıt sırası almamış bir başvuru hakkında da bir bilgi vermek mümkün olmamaktadır. Ayrıca bir başvurunun dairemize ulaşmış olup olmadığı, başvurunun taahhütlü posta veya kurye yoluyla yapılmış olması durumunda, ilgilisine ulaştırılmak üzere dairemiz evrak memurları tarafından imza edilen alındı ilmühaberlerinden de takip edilebilir. Başvurularda herhangi bir eksikliğin olup olmadığı hususu ise sigorta şirketleri tarafından dairemize ulaştırılan bilgiler ile evrakların uygunluğunun kontrolünü gerektirdiğinden, ancak ilgili sigorta şirketine ait düzeltme işlemleri aşamasında yerine getirilebilmektedir. Dolayısıyla düzeltme fişinin tanzimi aşamasına gelmemiş başvurular için öncesinde herhangi bir eksikliğin olup olmadığını belirtmek dairemiz açısından mümkün değildir. Düzeltme işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler ise hak sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Bu nedenle, işlemlerin başa dönüp işlem sürelerinin gereksiz yere uzamasının engellenmesi açısından hak sahiplerinin sitemizde yayınlanan duyuruları dikkatle takip etmesinde fayda vardır.

 

– Soru 2 : İade ödemeleri yapılmaya başlandı mı? Benim ödemem ne zaman yapılacak?

85 Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin yayınlandığı 23.10.2012 tarihinden itibaren iadeler yapılmaya başlanmıştır. İade işlemlerinin sıralamasında ise; her aya ait başvuruların kendi içinde yıl ve başvuru sırasına sokulması esasına riayet edilmektedir. Dairemize ulaşan başvurular ulaşma sırasına göre evrak kayıt numarası almaktadır. Bir aylık dönemler itibariyle evrak kayıt numarası verilen dilekçeler, iade işlemlerinin yapılacağı serviste yıl sırasına sokulmakta önceki yıllardan başlamak üzere ve aynı yıl içinde evrak kayıt sırasına uyularak iadeler gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir evraka Ödeme sırasının hangi tarihte geleceğini tespit edebilmek ise mümkün değildir.

– Soru 3 : Sigorta şirketlerinin konuyla ilgili olarak vermiş olduğu ödeme zamanı bilgileri doğru mudur?

Başkanlığımıza ulaşan bilgi edinme taleplerinden, kesintilerle ilgili belge temin ettikleri aşamada bazı sigorta şirketleri çalışanlarının, ödemenin yapılacağı veya tamamlanacağı süreler hakkında beyanda bulundukları anlaşılmaktadır. İade ile ilgili bütün işlemler Başkanlığımız tarafından yerine getirilmekte olup, herhangi bir sigorta şirketinin işlemlerimizin herhangi bir aşamasıyla ilgili olarak bilgi sahibi olması ve dolayısıyla hak sahiplerine bir bilgi verebilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile dairemizden edinilenler dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

– Soru 4 : Başvurumun hangi aşamada olduğunu takip edebileceğim bir internet sisteminiz var mı?

Ne Başkanlığımıza ne de Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı herhangi bir birime ait, yapılan başvuruların hangi aşamada olduğunu gösterir internet ağına bağlı bir sistem mevcut değildir.

– Soru 5 : 2007 tarihinden önceki ayrılışlar için neden iade yapılmıyor?

Söz konusu red ve iade işlemlerinin sebebi 6327 sayılı Kanunun geçici 1 ‘nci maddesidir. Maddede söz konusu red ve iade işlemlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun düzeltmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği açıkça belirtilmiştir. Düzeltme ve reddiyat işlemlerine ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu’nun 116 ila 126’ncı maddeleri arasında yer almaktadır. Düzeltme işlemlerinde zamanaşımını düzenleyen VUK 126’ncı madde hükmü uyarınca genel olarak düzeltme, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren beşinci yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra ortaya çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Dolayısıyla genel olarak, Kanunun iade talebi için başvuru hakkını başlattığı 2012 yılının bitimine kadar, en erken 2007 yılı içerisinde yapılmış kesintiler için düzeltme ve iade talep edilebilecektir. Diğer bir ifade ile 2006 ve daha önceki yıllarda yapılmış kesintilere ait düzeltme zamanaşımı 31.12.2011 tarihi itibari ile dolmuş bulunduğundan, bu tarihlerde yapılan kesintilerin iadesi mümkün değildir. Ancak hak sahiplerinin 6327 sayılı kanun çıkmadan önce, söz konusu kesintilerin iadesi talebiyle zamanaşımı süresi dolmadan önce yapmış oldukları (ancak dairemiz tarafından reddedilen) yazılı başvurular zamanında yapılmış başvuru olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda bulunan hak sahiplerinin ilk başvuru tarihini belirten bir dilekçe ile dairemize başvurmaları gerekmektedir. Örneğin; 2002 senesi içinde bireysel emeklilik sisteminden ayrılmış ve geri ödemelerinin toplamı üzerinden kesinti yapılmış bir hak sahibi için zamanaşımı süresi 31.12.2007 tarihidir. Bu durumdaki bir hak sahibinin, bu tarihe kadar yetkili vergi dairesine yapılmış yazılı bir iade başvurusunun olması halinde, söz konusu başvuru da zamanında yapılmış bir başvuru olarak dikkate alınıp iade işlemi yapılacaktır.

– Soru 6 : Vergi borcumuz varsa iade alacaklarımız bu borca mahsup edilir mi?

Herhangi bir hak sahibinin iade işlemi gerçekleştirilmeden önce EVDO (Elektronik Vergi Dairesi Otomasyonu) sisteminde kayıtlı ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş görünen vergi borçları taranmakta ve varsa bu borca mahsup edildikten sonra kalan tutar iade edilmektedir.

– Soru 7 : İade alacağım yatırılması için başkasının hesap numarasını verebilir miyim?

Daha önceki duyurularımızın ekinde yer alan başvuru formlarında da belirtildiği üzere, iade hakkından yararlanılabilmesi için yapılan yazılı başvurularda iadenin yatırılacağı bir banka hesap numarası ve bu hesaba ait İBAN numarasının (Uluslararası Banka Hesap Numarası) bildirilmesi zorunludur. İade işlemleri sırasında ödemeyi gerçekleştirdiğimiz bilgi işlem altyapısı; sigorta şirketlerinden temin edilen ve başvurulara eklenen poliçe özetlerinde yer alan poliçe sahibinin adı soyadı ve T.C kimlik numarası ile aynı başvuruda bildirilen hesap numarasına ait bilgilerin uyumluluğunu otomatik olarak kontrol etmekte ve poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına doğrudan ödeme yapılmasına güvenlik nedeniyle engel olmaktadır. Bu türlü poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına yapılması istenen ödemeler için aşağıda belirtilen ek kontrol ve belgelere ihtiyaç doğmaktadır. Bu noktada hemen belirtmek isteriz ki; iade işlemlerinin hızı açısından en uygun seçenek başvurularda bildirilen hesap numaralarının, sigorta poliçesi (poliçe özetleri) üzerinde adı yer alan hak sahiplerine ait olmasıdır. 7 sıra numaralı Muhasebat Genel Tebliği uyarınca banka hesap numaralarına ödeme yapılırken hak sahipleri haricindeki kişilerin hesap numaralarına ödeme yapılmasının istenmesi halinde aşağıdaki kontrol ve belgelerin tamamlanması zorunludur.

a) Hak sahibinin (poliçede adı geçen şahıs) 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin kanuni velisinin hesap numarasına yapılmasını istendiği durumlarda, çocuğun ve velinin T.C kimlik numaralarının başvuru evrakında bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda ek bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.

b) Hak sahibinin 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin mahkemece tayin edilmiş velilerin hesap numarasına yapılmasının istendiği durumlarda, veli tayinine ilişkin mahkeme ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

c) Hak sahibinin kendisine vasi tayin edilmiş şahıslardan olması ve ödemenin vasinin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda, vasi tayinine ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

d) Poliçede adı geçen kişinin ölmüş olması ve ödemenin varislerin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda veraset ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

e) Yukarıda belirtilen durumlar haricinde ödemenin hak sahibi dışındaki üçüncü kişilerin hesap numaralarına yapılmasının istendiği durumlarda, söz konusu hesap sahibinin hak sahibi adına tahsile yetkili vekil olduğunu gösterir vekaletnamenin aslı veya noterce onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. (Örneğin; poliçe sahibi şahıs başvurusunda eşi adına kayıtlı hesap numarasına ödeme yapılmasını istediğinde, eşini tahsile yetkili vekil kıldığına dair vekaletnamenin aslı veya noter onaylı örneğini başvurusuna eklemelidir.)

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Etiketler:

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama Konusuna 237 Yorum Yapıldı
 1. MURAT TUR diyor ki:

  ilk yorum benden olsun buraya,bunlar bu paraları ödemek için Çin işkencesi yapıyorlar.Memurların çokta umrundaydı sanki bizim alacaklarımız,onlar çay ve sigara keyfinden vazgeçmez,çalışmaz,kapağı atmış devlete yan gelip yatıyor.Ne bakanların,ne müdürlerin,nede memurların umurunda değil.Bu işi düzeltse düzeltese başbakan düzeltir,onun bir sözüyle hepsi hizaya gelir.Dalga geçiyorlar,3 ay oldu nedemek paraların yatmaması 1980lerdemi yaşıyoruz,herkezin herşeyi bir tık uzakta ama kimin umrunda.Onun için bimere yazalım,ancak ozaman başbakanın dikkatini çekeriz ve bu işe el atar.Yazık günah alırken hemen verirken eziyet yapıyorlar.

 2. ali diyor ki:

  yani başvurulan aylar bölüyor daha sonra ayrılma yılına bölüyorlar.
  herhalde daha eylül ayının hangi yılını ödüyorlar.İadeleri 23.10.2012 itabaren ödendiği söyleniyor. Yorumlara bakınca hala eylül ayının ödendiği görülüyor. bir yorumda eylül 2008 çıkışlıydı. Ödeme yaklaşık 81 gündür yapılıyor. eylül ayının 1/5 yapmışlar. Matematiksel hesapla.
  BU GÜN BAŞVURAN biri yklaşık parasını 81X5X6=2430 günde parasını alır. 2430 günde 6,6 yıl eder. BU İŞTEN şu anlam çıkıyor. kanunen 5 yılda evrak eski durumuna düştüğüne göre bu hızla baş vurmayın diyorlar..

 3. serkan akdemir diyor ki:

  2009 lu olupta ödemesini alan oldumu arkadaşlar

 4. murat tur diyor ki:

  şimdi bmvd ile görüştüm,bana verdikleri bilgi şöyle oldu.hangi yıl çıktığına bakılmadan başvuru tarihine göre ödemeler yapılıyor dendi.Ve şuanda eylül ayında bmvd’ne başvuranların ödemelerinin yapıldığını söyledi.ben onun yalancısıyım.

 5. ilhan diyor ki:

  merhaba Murat Bey ;
  iletilen bilgi doğru değil…
  başvuru tarihine göre olsa ben iade alanlardan olurdum. hala almadım ve bekliyorum.
  ilgilenen ve takip edenlerin bilgisine..

 6. murat tur diyor ki:

  İlhan bey,
  dediğim gibi ben onların yalancısıyım,ama daha eylül ayındalarmış zaten ilk başvurula eylülde başladı,belki yakında yatar

 7. serkan akdemir diyor ki:

  ARKADAŞLAR BEN DE 1 EYLÜLE BAŞVURUMU YAPTIM…2010 ÇIKIŞLIYM HENÜZ PARAM YATMADI..AMA TAHİMİNE VE MÜKELLEFLER DAİRESİNİN AÇIKLAMALARINA GÖRE..2009 BİTMEK ÜZERE…2010 A GEÇER GEÇMEZ BENİMKİNİN YATMASI GEREKİR…2009 DA ÇIKIŞ YAPAN VE EYLÜLDE BAŞVUSURUNU YAPIPTA ALAN VARSA YAZARSA ÇOK SEVİNİRM

 8. murat tur diyor ki:

  serkan akdemir kardeş,
  bende eylül ortalarında başvurdum ve 2007 eylül çıkışlıyım.ne param yattı ne haber var,ama sen demişsinki 2009 lar bitmek üzere,sana bu haberi kim verdiyse yanlış bilgi vermiş.ne olduğu hiç belli değil,bende aradım ve bana söylenen şu daha eylül ayında başvuranların parası ödeniyor ve hangi yıl çıkıldığına bakılmıyor,sadece ilk başvuranların paraları yatırılıyor ve daha eylül ayında başvuranların paraları yatırılıyor dendi ama sen 1 eylülde başvurdum ve hala param yatmadı diyorsun,her kafadan bir ses çıkıyor.

 9. Erkan Köksal diyor ki:

  Düzeltse Düzeltse başbakanmı düzeltir :) Düzeni bu sisteme sokan başbakan değilmi zaten. Başbakan önce kendini düzeltsin ;)

 10. serkan akdemir diyor ki:

  murat tur kardeşim ben 1eylülde başvurumu yaptım..2010 çıkışkıyım para henüz yatmadı ama açıklamalardan anlaşılan önce ay ay topluyolar sonrada başvuruus sırasına göre yıllara göre ücretleri ödüyolar…ben 2008 e geçildiğini burda yorum yapan bir çok arkadaştan duydum..ama sen hem eylülde başvurumu yaptım hem 2007 çıkışlıyım diyosun..o halde mutlaka yatması lazımdı…herşey değişir valla bu hesapla;)ama büyük mükellefleirn açıklamasına istinaden ben öyle yorumladım olayı..eylül ayında ki başvuruları ödüyo olsalarda bana yatması lazımdı..ilk başvuranlardanım yatmadı

 11. mustafa diyor ki:

  ben 2009 çıkışlıyım 29 ağustosta başvurdum,param yatmamış.

 12. serkan akdemir diyor ki:

  2009 da bes ten ayrılıp parası yatan kimse var mı arkadaşlar

 13. ilker diyor ki:

  bimer’e başbakan cevap veriyo zannedenler var çok komik. o beğenmediğiniz memurlara gidiyo bimer başvuruları.. burada bana geliyo mesela sayın başbakan diye yazıyorlar bide çok gülüyorum :)) bu işi bu hale getiren başbakan gariban memur saçma sapan hale gelen işi çözmek için gece gündüz çalışıyo.. bide bu yalaka tiplerin saçma sapan eleştirilerine maruz kalıyo.. tüh!!!

 14. ramis diyor ki:

  bende 2009 cıkışlıyım 02.10.12 de elden verdim evraklarımı henüz yatmadı acaba 2009 yılında ayrılmış olup parası yatan var mı?

 15. bayram aras diyor ki:

  bende 2007 çıkşlıyım eylül de müracat ettim aradım 2007 de olanların yatırmaaya başlandı dendi bir günde 20 kişin parası yatıyormüş bekleki sıra gelsin hesaplrıma göre 5 yıldan önce sıra gelmez

 16. ali diyor ki:

  evrak kayıt sorgulama ekranında evraklarım 05.11.2012 teslim edildiği halde teslim edilmemiş gözüküyor. Hayırlısı sorgulama ekranını niye açmışlar derseniz. bunlarda bu işin çok çok uzayacağını anlamışlar..

 17. serkan akdemir diyor ki:

  ARKADAŞLAR ŞUAN EYLÜL AYIN ÖDÜYORLAR..FAKAT HANGİ YIKI ÖDEDİKLERİNİ BİLEN VAR MI..YAKIN VADE DE TELDE KONUŞAN ARKADAŞIMIZ VAR MI

 18. halit yılmaz diyor ki:

  iyi günler herkese eylül ayıdna teslim ettim evraklarımı 9 eylül ANCAK 19.10.2012 TESLİM TARİHİ YAZMISLAR daha cok beklerız

 19. üateüa diyor ki:

  Kasım ayında evraklarımı kargo yapmıştım geldiği tarih sorgulama ekranında 21.01.2013 bu tarih yazıyor şaka gibi iki ay atmışlar imkanı olan elden versin ne zaman yatcağı belli bile değil

 20. tarık kıvanç diyor ki:

  hey millet bırakın yılı mılıda bu işte parası yatan var mı?para alan bir kişi var mı?çıksın ben paramı aldım desin.çok merak ediyorum.

 21. murat diyor ki:

  arkadaşlar evrak kayıt sorgulaması var ama şuan kaç kişi aldı onu öğrenemiyoruz ki.yapmışlar bişey ama hiç bir faydası yok malesef…..

 22. kemal ölmez diyor ki:

  murat tur kardeşim 10 numara yorum yapmış ağzına sağlık bunun üzerine daha yoruma gerek yok.hayırlısı diyeceğiz şu işede bir el at baba diyeceğiz bekleyeceğiz.herkese saygı ve selamlar.

 23. İ.Ayhan BULMAN diyor ki:

  2008 şubat çıkışlı ve 2011 haziran çıkışlı iki poliçe için 04/01/02013
  tarihinde BMVD ulaştığını öğrendiğim belgelerim için bir bilgi alamadım .Tahaaüdlü posta gönderi numaram RR03390754478 VE RR03390754461 dir. Bilgi alabilirsem sevinirim .

 24. haydar hakalmaz diyor ki:

  ekim 1 de evraklarıma teslim ettim.başvuru no suyla takip et dediler.ama nerden edeceğim bilmiyorum.bmvd sinin telefonunu 2 aydır düşüremiyorum.hep meşgul yada telesekreter bant kaydı aynı şeyleri söyleyip duruyor.bir görevliye beğlanamadım.bu çağda bu sistem.yazıklar olsun

 25. Ferruh Çelebi diyor ki:

  Arkadaşlar 2009 çıkışlıyım aralık ayında ben paramı aldım 07.09.2012 tarihinde kayıt kabul edilmiş Evrak no:94051

 26. serkan akdemir diyor ki:

  GERÇEKTEN TEBRİK EDERİM BU DEVİRDE BU KADAR SERİ BİR ŞEKİLDE HAK MAĞDURLARININ MAĞDURİYETLERİNİ GİDERDİKLERİ İÇİN…ÇOK ÇALIŞIYORLAR BU BİR İCRA OLAYI OLSAYDI HEPİMİZİN EVİNE İŞİNE İCRA GELMİŞTİ AMA ALACAK OLUNCA VERMEMEK İÇİN YAVAŞLATMAK İÇİN O PARAYI KULLANMAK İÇİN HERŞEY YAPILIYOR…İYİ Kİ BU ÜLKEDE YAŞIYORUZ İYİ Kİ BÖYLE HALK İÇİN ÇALIŞAN BİR DEVLETİMİZ VAR…HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ..İYİ UYKULAR MÜKELLEFLER DAİRESİ İYİ UYKULAR TÜRKİYE..(31 AĞUSTOSTAKİ BAŞVURUM 6 AY GEÇMESİNE RAĞMEN HALA YATMADI)

 27. ilhan diyor ki:

  Tam tamına müracaat edeli 5 ay oldu ve geçti. Hala geri ödemelerimiz tarafımıza yapılmadı…Ve ne zaman yapılacağı da belli değil.. (Devletin alacağı olsaydı gecikme faiziyle tahsil edilirdi)
  Maliye Baknalığı yada Gelirler Genel Müdürlüğü’den ve/veya BMVD’den bir Allah’ın kulu ve yetkilisi yaşanan bu gecikme ve sorunlara en ufak bir duyarlılık ve ilgi göstermiyorlar.
  Bütün yükü tek adres olarak BMVD’ nin üzerine bir güzel yıkmışlar ve resmen uyuyorlar ve uyutuyorlar…
  Yazıklar olsun.. Hakkımı helal etmiyorum….

 28. serkan akdemir diyor ki:

  Arkadaşlar yakın zamanda iletişime geçen var mı..eylül ayında hangi yılı ödüyolar acaba şuan..2009 çıkışlı olupta parasını alan kimse oldumu acaba…en son 2008 lere ödeme yapılıyodu açıklamalardan anlaşılan

 29. serkan çevik diyor ki:

  bende eylül ayında başvuru yaptım 2009 çıkışlıyım ama hala bir ödeme alamadım galiba 70 milyon kişi BES e kayıt olmuş sonrada ayrılmış olmalı bu kadar yogun olduklarına göre

 30. alaeddin uluç diyor ki:

  Arkadaşlar günde ortalama 30 kişinin stopajı ödeniyormuş. Ben 90. bininci sırada isem bu hesaba göre 30 ay sonra alabilecem. Hayırlara vesile olsun.

 31. serkan akdemir diyor ki:

  evrakları kaydetmişler ödemeler bi tuşa bakmıyomu bu nasıl bi ödeme şekli..yıl olmuş 2013 banka kuyruğuna mı girip ödeme yapıyo bu adamlar tek tek!şaka bunlar şakaa lanet olsun sisteminezede düzeninizede..allaaddin bey sizin hespa yanlış size 90 ay sonra sıra gelir o hesapla o da yaklaşık 7 8 sene ;)

 32. serdar diyor ki:

  sayın ferruh çelebi. benim evrakımm sizden daha önce ve bende 2009 çıkışlıyım. evrak numaram da 93 bin küsürlerde. benim evraklarımda szinle aynı gün evrak numarası almış. ben alamadım. siz nasıl aldınız?

 33. serkan akdemir diyor ki:

  BMDB nın son açıklamsından bişey anlıyan var mı arkadaşlar…ne demek istiyolar değişiklik ne yani

 34. serkan akdemir diyor ki:

  SERDAR BEY SİİZN VERGİ DAİRESİNE FALAN BORCUNUZ OLMUŞ OLABİLİR….EĞER VARSA BORCUNUZ ONA SAYMIŞLARDIR ..ÖYLE YAPTIKLARINI YAZIYOLAR ZATEN SİTELERİNDE

 35. serdar diyor ki:

  serkan bey. merabalar. benim kesinlikle vergi borcum filan yok. bir karmaşıklık var ama anlayamadım.

 36. serkan akdemir diyor ki:

  serdar bey kontrol edin evrak kaydını sorguladığınız yerden belli olmaz vardır belki..yoksa 2009 ları çoktan yatırmaya başladılar diye biliyorum..2010 a gelmediler ama daha gelseler nerdeyse ilk benimki yatıcak 29 ağustosta başvurdum ben 82000 ciiym

 37. Emre diyor ki:

  Arkadaslar ne 2009’u ne 2010’u; dalga geciyor olmalisiniz.
  4 eylulde iki sigorta icin evrak girisim var, 2007 ocak ve subat cikisli daha yatmadi.
  Yatmadigi gibi BMVD danismadaki kisinin aynen ifadesi, daha 2007 tasnif ve odeme emir girisleri veriliyormus. Kisi borc sorgusu sonrasi, borc yoksa odeme servisine gonderiliyormus.

  Bence yatti diyenler ucuyor, her yatti diyene de inanmakta zorlaniyorum, cunku aciklama bu.

 38. serkan akdemir diyor ki:

  kardeşim adamlar resmi açıklamsında 3 aydır ödüyoruz diyorlar..neyi ödüyolar daha 2007 bitmediyse….

 39. murat diyor ki:

  Arkadaşlar yeni konuştum,bana söylediği şu bayanın,daha başvuranlardan eylül ayının yarısına yeni geldik ve bir ay sonra yeni sistem gelecek ve hızlanacak,dedi.

 40. ilhan diyor ki:

  iadeler konusunda ; hem ödemeler olsun hemde kayıt ve süreçler olsun aylardır tam bir başıbozukluk ve dağınıklık var…
  Allah hak sahibi olarak bekleyen bizlere/kişilere inşallah sağlığımızda kendi paramıza (!) kavuşmayı nasip eylesin…(Amin)
  Sn.Yetkililer SESİMİZİ DUYUN ve ARTIK MAĞDURİYETLERİMİZİ GİDERİN….

 41. serkan akdemir diyor ki:

  murat bey eylül ayının hangi yılını ödüyolarmış haberin var mı..şuan eylül ayında hangi yılı ödüyolarmş acaba

 42. ramis diyor ki:

  ben 2009 cıkışlıyım 02.10.12 elden verdim sistemde de o şelikde görünüyor acaba 2009 cıkışlı olup aidesi alan varmı tel. ulaşmak mümkün değil

 43. serkan akdemir diyor ki:

  arkadaşlar bmdb ulaşanlar lüften şuan eylül aynının hangi yılının ödenmekte olduğunu öğrensinler.önemli olan bu diğerleri boş sürekli açıklama yapıyolar sitelerinden şuan hangi yılın ödendiğini bi türlü söylemiyolar…arasan ulaşamıyosun lanet olsun bunlara hangi çağdayız herşe kayıtlı olmasaına rağmen nasıl ödenmez bunca aydır..

 44. yüksel diyor ki:

  arkadaşlar ben de eylül 14 ünde verdim bana verilen sıra numarası 1040662 2011 de çıkış yaptım bes den ancak sıra numaramızı hangi adreste sorguluyorsunuz takip ediliyormu .ben kaçtır araştırdım herhangi bir link göremedim sıra numarası sorgusunda

 45. ANKARALI diyor ki:

  MERHABA ARKADAŞLAR BEN 2008 ÇIKIŞLIYIM EVRAKLARIMI WYLÜL 4 DE TESLİM ALINMIŞKEN KAYITLARA 18.10. 2012 OLARAK GEÇMİŞ BİLGİNİZ VARMI ARKADAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEĞİ İLE İLGLİ

 46. naz diyor ki:

  Selam, bugün BMVD’ye gidip memur arkadaşlarla konuştum, bu işle 10 kişi ilgileniyormuş ve çok yavaş ilerliyormuş. Para iadeleri ay içinde sigorta şirketlerine göre tasnif edilerek yapılıyormuş. Garanti Emeklilik, axa oyak gibi şirketlerden başlamışlar sanırım, yani öyle ay içinde çıkış yılına göre bir ödeme sözkonusu değil, eylül ödemeleri bu gidişle yaza bitmez. Sigorta şirketleri müşterilerin iade tutar ve bilgilerini digital ortamda Maliyeye göndermiş, eğer onları eşleştirip otomatik ödeyecek bir program yapmazlarsa işimiz çok zor, merak edenlere duyurulur.

 47. serdar diyor ki:

  açıklama yapmama nedenlerini düşündüğümüzde akla ilk gelen acaba torpilmi yapılıyor sorusu oluyor. ilerleyen zamanlarda kokusu çıkar heralde….

 48. serkan akdemir diyor ki:

  naz hanım kendi resmi sitelerde nasıl ödedikleri yazıyo zatensigorta şirketleriyle alakalı bi durm yok onlardan gönderilen belgeler geldi zaten….şuan eylül ayının hangi yılını ödüyolar sorun o .o sorunuda bi türlü öğrenemedikkkk

 49. serkan akdemir diyor ki:

  ARKADAŞLAR AĞUSTOSTA BAŞVURUSUNU VE EVRAK KAYDINI YAPIPTA ALAN VAR MI İÇİNİZDE…EĞER VARSA KAÇ ÇIKIŞLIISNIZ

 50. naz diyor ki:

  Serkan Bey, yıla göre bir ödeme söz konusu değil, resmi sitede yazanlara uygun ödendiğini sanmıyorum, gelen ödemeleri sigorta şirketlerine göre aya göre ayırmışlar o şekilde ödüyorlar, yani 2011 çıkışlı aylül ayında başvuran birisi 2007 çıkışlı eylül başvuruludan daha önce alabilir, beklenti içinde olmamak gerek, benim memurların konuşmasından anladığım bu maalesef.

 51. serkan akdemir diyor ki:

  Naz hanım anadolu hayat sigortasından ayrıldım ben saydığınız sigorta şirketlirnin arasında yok beklemiyelim mi o halde..ağustos ayında başvurdum işleme alınmış 2010 çıkışlıyım 83000 sıra numaram..neyse teşekkür ederim yine de..

 52. sinan diyor ki:

  Ben ilk gün evrakları elden verdim.Kayıt tarihi 31.8.2012.2008 ve 2009 çıkışlı iadelerim var.Yatan birşey yok.

 53. naz diyor ki:

  Serkan Bey, bildiğim kadarıyla sizin sıra numaranızdan daha sonra olup parasını alan arkadaşlar var, sizin sigorta şirketini ne zaman sıraya alırlar bilinmez…Ben de bekliyorum ama son konuşmadan sonra ben yaza olur mu şüpheliyim, benimki metlife çünkü :(

 54. serkan akdemir diyor ki:

  naz hanım eylül ayında mı başvurdunuz sizde..face kullanıyosanız iletişime geçebilrimiyiz mümkünse..öğretmenmiydiniz sizde yoksa

 55. serkan akdemir diyor ki:

  yakınsınız sanırm siz büyük mükelleflere uğradığınıza göre ben anadolu yakasındayım…ama artık yatması lazım gibi açıklamalrdan öyle anlıyorum..2010 eylül çıkışlardan kimse almadı sanırm…

 56. serkan akdemir diyor ki:

  serkanakdemir8181@hotmail.com iletişime geçersek sevinirm arkadaşlar…yoksa bu siteye bak bak bişey olucağı yok;))

 57. özkan dikmen diyor ki:

  eylül çıkışlıyım ve hala beklemedeyim.bit tek tuşla herkese anında para yatar bunun sırasını anlamak mu kundeğil hangi çağda yaşıyoruz…

 58. ilhan diyor ki:

  2009 çıkışlı ve Eylül/2012 ilk hafta kayıtlı bir kişi olarak (ömrümüzden 6 ay geçti) hem BİMER hemde BMVD’sin mail adresine her hafta düzenli olarak iade taleplerinin bir an önce gerçekleşmesi için ” Hatırlatma ” taleplerimi iletiyorum. Bekleyen her hak sahibine de tavsiye diyorum. Ne kadar mail yada telefonlar konuunda organize ve duyarlı olursak herhalde konu iadeler için SESİMİZİ DUYAN OLACAKTIR diye düşünüyorum…
  Artık konu ciddi manada SIKINTI VE SORUN yaşatmakta…
  5.ayda dolmak üzere…Yazıktır günahtır ve de ayıptır

 59. zafer tokel diyor ki:

  İşimiz yoğun deniyor,o zaman işi özel sektöre devredin.günde 50 kişi 100 evrak tamamlasa,birkaç ayda biter.Ekonomik durum malüm,evrakların tamamı bes şirketlerinden alınmıyormu,yanlış olma durumu mümkün değil,mutlaka hızlandırılmalı..İhtiyacı olan çok insanımız az çok beklenti içinde..

 60. Cafer diyor ki:

  Merhaba,
  2008 Aralık çıkışlı ve 04.09.2012 tarihinde başvuru yapmış biri olarak ödemelerin bir standartının olduğunu zannetmiyorum. yapmış oldukları açıklamalarda bunu doğruluyor. Bu teknoloji çağında kimin ne zaman ödeme alacağını bilinmediğini söyleyen bir vergi dairesi…. Vay halimize….

 61. yeter artıkk diyor ki:

  gerçekten şaka gibi artık bu olay..yani yıl olmuş 2013 alacaklarımız hala 6 aydır yatmıyor.kardeşim programı ayarlıycaksınız en fazla bi hafta sürer kayıtları yapıcaksınız taş çatlasa 2 ay sürer..6 aydır daha bir eylül ayında başvuranları yatıramadınız bu nasıl bir beceriksizliktir..ben kesinlikle artık ard niyet arıyorum bu olayda paramızı yıllardır kullandılar yetmedi hala paramızı kullanarak faiz elde ediyorlar..yazık keşke bu ülkede adalete güvenebilsekte hakkımızı alırız mahkemeye versek desek…mahkemeye versek 3 senede onla uğraşırız.alacağımız üç kuruşu çoktan gelcek diye harcadık şimdide faizini ödüyoruz o para malesef faizi karşılamaya yetmiycek.yazıklar olsunn

 62. oktay pınar diyor ki:

  yazıklar olsun bu vergi dairesine kardeşim ya 2011 7 ay çıkışlıyım müracatımı 24 09 2012 de yaptım tarih 13 02 2013 olmuş daha paramı alamadım zaten türkiteden başka bu reillikler olmaz yabancı memleketlerin gözünü seveyim ya bide herşeyden öndeymişiz nasıl iş kardeşim ya haraçmı kesiyosunuz siz ya alacağımıı niye vermiyosunuz insanları mağdur ediyosunuz yazık değilmi bukadar insana utanmaz allahsızlar bireysel emeklilik iyiymiş ne iyisi kimseye tavsiye etmem rezillikten başka bişey değil devlet devlet değil kendi alacağı olsa insanların giydiği dona kadar alır vereceği olursa da çokmaz ayın son çarşambasına verir 20 defa aradım vergi dairesini yok 2007 ler ödeniyomuş herdefasında 2007 ödeniyor bir arpa boyu yol yok ben 2006 nın 9 ayında başladım başlamaz olsaydım 2011 7 ayında bıraktım birikimim 6012.00 tl ydi yatırdığım para 5200 tl ve bana ödenen para çıkış parası 4340 negüzel kar böyle ya 5 yılda kar oranına bak 700 tl cepten zarar yok böyle kar allah belasını versin bu bireysel emeklilik şirketinin

 63. Hatice diyor ki:

  Ben ordan gelecek paradan ümidimi kestim ve o parayı da unuttum zaten, gelirsede sürpriz olacak… Burası Türkiye başka Türkiye yok ki gidip oraya müracaat etsek…

 64. yusuf diyor ki:

  allah aşkına ödemesini alan varmı.bence kimse almadı.aldık diye atıyorlar….

 65. ilhan diyor ki:

  Bir haftanın daha maalesef sonuna geldik. Hergün hesaplarıma havalenin gelip gelmediğine bakmaktan SIKILDIM YORULDUM ve BUNALDIM….
  Yazıklar olsun bizleri bu duruma ve umutsuzluğa düşürenlere….

 66. oktay pınar diyor ki:

  bende bankamatiğe bakmaktan sıkıldım nasıl bir zihniyet nasıl bir muamale kendi halkına bu devletin yaptığı kendi halkına kendiyuttaşına yaptığı bu zulum niye niçin paralarımızı ödemiyolar niçin bizleri oyalıyolar zehir zıkkım olsun paralarımızı kullanıyolar okadar kişinin ahını alıyolar tabi delik büyüdü kendihalkına eziyet başladı devlet iyi yönetilemiyorrrrr bu halk bunları hak etmiyor hedef 2023 müş pehhh 2013 de böyle rezillikler varken gerisini siz düşünün 2023 de açlığa mahkum eder bunlar bizi vergi daireleri rezil hastaneler rezillik herşey rzil allah sonumuzu hayır getire

 67. serkan akdemir diyor ki:

  EYLEME DAVET!! Arkadaşlar haftaya cuma şubat 22 de bmdb önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yapmanın ve orda bulunacak avukatlar aracılığıyla bu konuda ihmali olan herkes hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmanın zamanı gelmedi mi sizce de.31 Ağustosta yapıla n ve kayıtlara geçen başvurunun ödemesinin yapılmaması yoğunluk değil ihmalle açıklanabilir ancak…ben herkesi toplu hareket etmeye BES in gerçek yüzünü ve yaşadığımız sorunları bi an önce basın aracılığıyla bmdb kapısının önünde dillendirmeye davet ediyorum

 68. hakan diyor ki:

  slm herkese arkadaşlar.ben de birçok kez bmvd yi aradım ama çıkan kadın her aradığımda farklı bir şey söyledi ilk zamanlar aralık ayında alırsınız dedi sonra ocak dedi en son aradığımda da şubat diyordu fakat şubat ayı da geçti neredeyse.bu nasıl iştir arkadaşlar.bunlar resmen bizimle alay ediyor.ben kartalda oturuyorum ve gidemiyorum akşama kadar ders var.bunlar neden elden vermiyorlar acaba bigisi olan var mı ?yahu arkadaşlar bunların parayı vermeye niyetleri yok hep bahanebir de yalandan sitelerine açıklama yapıyorlar.akıl birliği edelim arkadaşlar bunlar paralarımızı resmen kullanıyorlar ya da para yok.lanet olsun böyle kuruma.

 69. Neslihan diyor ki:

  31.8.2009 tarihinde hem eşim hem de kendim için dilekçeyi verdim.İkimizin de çıkış tarihi Mart 2009. Eşim’in sigorta şirketi Garanti Emeklilik idi, Aralık 2012’de onun iadesi yatırıldı. Benim sigorta şirketim AVİVASA ,hala yatan yok. Birkaç kere vergi dairesine bir arkadaşım gitti.Üst kattaki bir grup inceleyip,muhasebedekilerin ekranına düşürünce onaylanıyormuş.Avivasa’larda sıra, daha yeni 2008 yılına gelmişti,geçen ay arkadaşım sorduğunda,benim kaydımı da bulmuşlar, Avivasa’ya sadece bir kişi bakıyor,altı aya kadar sıra gelir demiş.Bu kadar da küstahlar,umurlarında değil.Yasal yollara başvurmak için ne yapılmalı,faizini talep edebiliyor muyuz?Baştan faizinden feragat ettiren bir dilekçeye imza attırdılar çünkü.Kimi kime şikayet edeceğiz,bu da tartışılır…

 70. ilhan diyor ki:

  Merhaba Neslihan Hanım;
  Açıklamalarınız biz bekleyenlere bilgi olması için çok iyi ve faydalı olmuştur…
  Emeklilik şirketlerine göre ödemelerin yapılması da bence ayrı bir saçmalık….
  İadelerin çıkış tarihine göre değil BMVD’ne bence hangi yıl çıkış olursa olsun iade talep müracaatına göre sırayla verilmesi lazım….
  Bende Mart 2009 AVIVASA çıkışlıyım… Bizim yani avivasa yada birbaşka sigortaya kayıtlı olanların suçu ve günahı ne.????
  Müracaat edeli 6 aya yaklaştı. Hala bir ödeme ve gelişme yok.. Aylar sonra BMVD si lütfetti ve internet sayfasına evrak takip kayıt ekledi…(Geç kayıt altına giren ve zaman da kaybedenler de cabası)
  Kaç para alacağız ve ne zaman alacağız belli değil…
  Bence bu yavaş iadeler EKONOMİ’nin soğutulması ve piyasaya toplu para girişinin önlenmesi için yada Maliye’ de para yok…İkisinden biri….
  Maliye’nin alacağı olsa gecikme zammı ile birlikte alırdı….
  Ben bir vatandaş olarak devlete ve hükümete ve yetkililerine güvenmek (!) istiyorum ama bir tek yetkili de
  Ankara yada İstanbul’dan kamuoyuna ve hak sahibi bekleyen kişilere bir açıklama yapmak zahmetinde bulunmuyorlar…
  Bimer, basından ekonomi köşe yazarları ve BMVD’ne maillerimin ses getirmesi ve yetkilileri hızlı harekete geçirmesi için hatırlatma ve konuya duyarlı olmaları için aksatmadan ve yorulmadan yazışmalarımı sık sık tekrarlıyorum ve yapıyorum.
  Şimdilik (Daha fazla günaha girmeden) elimden gelen bunlar…
  Allah hepimize sabırlar versin ve biran önce kendi paralarımıza ulaşmayı ve kavuşmayı nasip etsin…
  Tekrar teşekkürler ve Herkese saygılar…

 71. Neslihan diyor ki:

  Merhaba,mailimde başvuru tarihimi 31.8.2009 diye yazmışım yıl 2012 olacak,sanırım anlaşılmış.
  İlhan Bey,BMVD ‘ne mi Maliye Bakanı’na mı mail atmalı bilemedim.Ankara’dan bir program bekliyoruz,o zaman bir günde daha fazla ödeme yapabileceğiz,diyorlar sürekli.Aralık ayından beri bunu söylüyor vergi dairesi yetkilileri.Ankara’da bunun sorumlusunu bulup,bir an önce organize olmasını sağlamalı.Yasal olarak devletin makamlarına faiz gibi bir yaptırım olmadıkça ,keyfi uygulamalar devam edecek.Başta yasayı altyapı oluşturmadan uygulamaya koyanlar olmak üzere,Maliye Bakanı,Gelirler Genel Müdürü,Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürü’nü sağduyuya davet ediyorum.Bir kurumun bu kadar organizasyon bozukluğu içinde olması,verimli çalışamaması içler acısı.Özel sektörde çalışan bir muhasebeci günde 500 adet ödeme çıkartıyor,bankadaki gişeci günde 500 adet fiş kesiyorken,bir memurunun günde 30 tane işlemin üstüne çıkamaması çalışma hayatının adaletsizliği olsa gerek…

 72. mustafa diyor ki:

  büyük mükellefler vergi dairesine 3gün önce gittim ben 2009 çıkışlıyım,29 ağustosta evrağımı teslim ettim 11eylül yazmışlar evrak teslim tarihime,nezaman ödeme yapılacak dediğimde gün veremiyoruz.6 ayda olur 2 senede belli olmaz atm den bakıcaksınız başka yapabileceğimiz birşey yok,zaten sizin aklınızdan çıkmış, unuttuğunuz bir paraydı,devlette bunu size geri veriyor dediler.yorum sizin,vatandaşa hizmet böyle oluyor demekki,hem zamanın vatandaştan fazla para al sonrada bu zaten sizin unuttuğuğuz aklınızda olmayan paraydı de ve hergün vatandaşına eziyet çektir yok bankaya git,yok vergi dairesin i ara git,sadaka mı dağıtıyorsunuz.bizden alıcağınız olsa hemen hesaplırosunuz takır takır faiziyle alıyorsunuzi,bu biz vatandaşlara yapılan ayıp ve günahtır.

 73. ilhan diyor ki:

  Merhaba Mustafa Bey ;
  STOPAJ İADE KAZAZEDESİ olarak aynı dönem ve kaderi paylaşıyorum sizinle…
  Aldığınız bilgileri bizlerle de bu satırlarda paylaştığınız için size teşekkür ediyorum….
  Cevaplardan birisi dikkatimi çekti..Görevlinin verdiği bilgiye göre Aklımızdan çıkan bir para olabilir bu iadeler ama Devletin ve yetkili organ ve kişilerin aklından ve görevlerinden çıkmaması önemli olan…Devlet Vatandaşı için yokmuydu. Yanlış mı düşünüyorum…
  Sıkılmadan ve yorulmadan başta BİMER olmak üzere Basın/Medya ekonomi bölümleri/yazarları ve BMVD ne her türlü başvuru ve maillerimi atıyorum ve atmaya taki hakkımız olan kendi paralarımızı alana kadar da devam edeceğim..
  Durmak yok yola (!) devam….

 74. ilhan diyor ki:

  Kendimize ait olan ve hak edilmiş stopaj iadelerimizin bu kadar uzun süre (tam 6 ay oldu Şaka gibi) bekletilmesine, geciktirilmesine ve tam bir kangren haline getirilmesine sebep olanları şiddetle KINIYOR ve Hakkımı Helal etmiyorum….
  Sn. Yetkililer ; SESİMİZİ ve FERYATLARIMIZI ARTIK DUYUN ve birşeyler yapın….

 75. FEVRİYE diyor ki:

  bu işin sonu nereye varacak?bri diyor param yattı ama beklediğim paradan yüzde 30 kesilmis,biri diyor ben ilk başvuranlardanım ve 2007 çıkışlıyım ama yatan para yok,biri diyor param tam yattı.bende dün bmvd yi aradım,oradaki bayan bana çok yakında yeni sistem gelecek ve paraları çok hızlı birşekilde yatıracağız dedi,ben onun yalancısıyım

 76. ASLI DEMİR diyor ki:

  16.10.2012 de başvuru yaptım 2011 çıkışlıyım ve hala ödeme almadım
  Özellikle ödeme alanlar bu bilgilerle yorum yazarsa kendimize ne kadar süre kaldığını bu sistemler yaklaşık olarak tahmin edebiliriz diye düşünüyorum.

 77. Mehmet UYAR diyor ki:

  Arkadaşlar ben şubat ayında belgeleri sigorta şirketinden aldım .PTT iadeli taahhütlü olarak gönderdim.18.02.2013 günü belgeler teslim edilmiş.internetten baktım.

  Yukardaki yazışmaları okudum demekki durum vahim.benim haberim 2013 şubat ayında oldu böyle bir ödeme olduğundan.2012 yılı ağustos ayında müracaat edenler de henüz para iadelerini alamamış.
  Fakat ben sigorta şirketi ile telefonla irtibata geçip gerekli belgeleri istediğimde bana mail ile gönderdiler ,görüşme esnasında ödemenin vergi dairesince BİR YIL içinde yapılacağı gibi bir söz söylendiğini hatırlıyorum.

  Demekki ödeme müracaat edildikten sonra BİR YIL içinde ödenecek ,acaba bu bir yılın hangi ayında ödeme yapılacak bekleyip görmek lazım.

  Ayrıca vergi dairelerinin sistemle ilgili bir sorunlarının olduğunu düşünmüyorum.Çünkü araç vergilerini nasıl takip ediyorlar baankaların ATM sinden bile araç vergileri ödeniyor.bence sorun yönetim zaafiyeti ve keyfiyetten ibaret olduğunu düşüünüyorum.

 78. Ali Yazgın diyor ki:

  arkadaşlar 2 belge gönderdim.
  1)garanti emeklilik,bireysel emeklilik, evrak giriş tarihi 13.09.2012, sistemden çıkış tarihi mart 2009 ve paramı 13.12.2012 tarihinde aldım.
  2)axa sigorta, birikimli hayat sigortası, evrak giriş tarihi 19.11.2012, sistemden çıkış tarihi şubat 2010, paramı henüz alamadım.

 79. ilhan diyor ki:

  Merhaba Ali Yazgın Bey ;

  Öncelikle gözünüz aydın iadelerinizin birisine kavuştunuz…

  ( Birde evrak kayıt sıra numarasını da belirtirseniz bekleyenlere bilgi ve takip kolaylığı sağlar)

  Bende 7 Eylül 2012 BMVD’ne girişli ve Mart/2009 çıkışlı biri olarak AVİVASA kayıtlıyım.. Bizim yada AVİVASA şirketine kayıtlı olanların GÜNAHI ne onu bir türlü anlayamıyorum…!!!!!

  Sn. Yekililer ve ilgililerin dikkatlerine sunulur… Lütfen en kısa sürede bekleyen hak sahiplerine ( gerekirse müracat sırasına göre) ayırt edilmeden iadeleri yapınız umutla bekliyoruz….

 80. Ali yazgın diyor ki:

  iademi aldığım evrak için evrak kayıt sıra no: 112319
  beklediğim başvuru için 229356

 81. ilhan diyor ki:

  Tekrar merhaba Ali Bey ;
  Benim BMVD’ ne olan kayıt No : 07.09.2012/ 94 bin küsür…avivasa/mart 2009 çıkış
  Yetkililer hala iade için ne bekliyor anlamış değilim..
  Hangi mantığa göre iade yapıyorlar…???
  Sigorta şirketlerine göre ise neden ayırım yapıyorlar ki…
  Aylardır 2007 çıkışlarına başladık diyorlar o zaman 2009 çıkışını neye göre yaptılar ki????
  Bu kadar ağırdan ve yavaş alınmasını şiddetle KINIYORUM…
  Kağnı yada kaplumbağa hızı bu olsa gerek…
  BİMER basın ekonomi yazarları ve BMVD ne mail yazmaya ve iletmeye her hafta tekrarlayarak devam ediyorum…
  Bekleyenlerde sıkıştırsınlar belki sesimizi (! ) duyan çıkar…
  Ayıptır ve günahtır….

 82. yasin diyor ki:

  Başvuru tarihi: 31.08.2012 sigortadan çıkış mayıs 2012 evrak kayıt no: 80000lerde, sigorta şirketi acıbadem…daha yatan bir para yok

 83. Saliha diyor ki:

  Devlet kendi alacağı oldu mu zarf gönderir icraya gider banka hesaplarını el atar ama bizim paramız olunca süründürür insafa gel artık gönderin şu paraları zaten o paralar gene size gelcek milletin borcu var gene kendi cebinize incek yapmayın artık sabrımız taşmakta…

 84. ibrahim diyor ki:

  09.01.2013 tarihinde APS ile Vakıf Emeklilikten aldığım belgelerimi gönderdim hala sistemde gözükmüyor. Vergi almaya geldi mi devlet hiç affetmiyor. Peki bizim bu geçen sürede devlet üzerine yattığı paralarımızın faizini deden ödemez?

 85. Murat diyor ki:

  Arkadaşlar Anadolu Ajansı’nın haberine dikkat. Sesiniz artık daha gür duyuluyor.

 86. mustafa diyor ki:

  Bilgi çağında bu işi bu kadar fazla geciktirmenin tek anlamı var..O da paralar nasıl olsa bizde faizde vermeyeceğiz o zaman aceleye ne gerek var,2013 vergi dönemi gelsin oradan gelecek paralarla ufak ufak öderizdir.

 87. ilhan diyor ki:

  6 aydır kendi paralarımızı geri almak için bekliyoruz..
  Maliye’nin gelirler genel md lüğünün ve BMVD nin bekleyen biz insanlara bir ÖZÜR BORCU var ve olmalı…
  En kısa sürede yetkililer bu gecikme ayıbını telafi etmeli ve hak sahibi bekleyenlere paralarını biran önce hesaplarına yatırmalı…
  Konunun yetkililerce soğutulmasına çalışılsa da kamuoyu ve hak sahibi olanlar yavaş yavaş ses getirmeye başladı. İnşallah daha da ses getirecek haberler ve bilgiler/gelişmeler olacak umutluyum inşallah..
  Bilgi çağı ve imkanlar bunu gerektiriyor… Somut gelişmeler ve sonuçlar Bekliyoruz….

 88. ilhan diyor ki:

  6 aydır kendi paralarımızı geri almak için bekliyoruz..
  Maliye’nin gelirler genel md lüğünün ve BMVD nin bekleyen biz insanlara bir ÖZÜR BORCU var ve olmalı…
  En kısa sürede yetkililer bu gecikme ayıbını telafi etmeli ve hak sahibi bekleyenlere paralarını biran önce hesaplarına yatırmalı…
  Konunun yetkililerce soğutulmasına çalışılsa da kamuoyu ve hak sahibi olanlar yavaş yavaş ses getirmeye başladı. İnşallah daha da ses getirecek haberler ve bilgiler/gelişmeler olacak umutluyum inşallah..
  Bilgi çağı ve imkanlar bunu gerektiriyor… Somut gelişmeler ve sonuçlar Bekliyoruz….

 89. Kemal diyor ki:

  Şimdi Büyük mükellefler vergi dairesiyle görüştüm. Ben Eylül/2012 tarihde başvuruda bulundum ancak evrak kayıt sorgulama ekranında t.c. mi yazdığımda kayıt bulunamadım. Konuştuğum bayan şuan eylül ayında yapılan başvuruları ödemeye başlamışlar.

 90. sadevatandaş diyor ki:

  yargıtay kararına rağmen, aylarca direndi maliye bakanlığı ve bu yasal olmayan kesintileri yapmaya devam etti. iş yüklerinin yarısından çoğu, kendi bildiklerini okudukları için .. bu noktaya getirerek yine karlı çıkan kendileri oldu. milyarlarca lirayı yıllardır, faizsiz kullanıyorlar. vatandaşın hakkı, hukuku nerde. cebimizdeki parayı alan adamlardan kendi paramızı geri mi dileneceğiz ?

 91. yahya diyor ki:

  arkadaşlar 2 dk önce görüştüm verdikleri bilgi çok entarasan geri ödemeler 1 ayda sürer diyorlar 6 ayda 1 yılda sürer 2 yılda sürer diyorlar 300 bin evrak aldık diyorlar hem tasnifi var hemde geri ödemesi var diyorlar 1 milyon evrak bekliyorlarmış öncelik sırasına göre ödeyeceğiz diyolar size şöle söyliyeyim hergün hesabınza bakmanıza gerek yok para piç olup gidecek bunlar geri ödeyene kadar.. gönüllü bi arkadaş vars facebookta sayfa kuralım ordanda sesimizi duyuralım..gönüllü arkadaşlar varsa..yardımcı olmaya hazırım

 92. yahya diyor ki:

  2011 çıkışlıyım evrak kayıt tarihim 07,09,2012 sıra 92 binde bekle babam bekle..

 93. sezai diyor ki:

  şimdi görüştüm telefonla,bana söyledikleri aynen şöyle”ödemelere başlandı ve eylül ayındaki başvurular ödeniyor,eylülde başvuran 2007 2008 2009 2010 2011 2012ler bitince ekime geçilecek,ve aynı şekilde ödemeler yapılacak ve daha sonra ki aylara geçilecek”dedi.ben daha 5 ayda eylülde başvuru yapanlardan 2007 ve 2008 ler bitmedi,bu iş böyle devam ederse yıllar bulur dedim bu iş,bana”evet malesef öyle olacak çünki burda elle yapılıyor işler”dedi.1923de olsak tamam derim ama sene 2013.demekki yapacak birşey yok.söylenecek çok şeyler var ama demekki biz burdan yazarız okadar,Allah herşeyin hayırlısını nasip etsin.

 94. sezai diyor ki:

  şimdi görüştüm telefonla,bana söyledikleri aynen şöyle”ödemelere başlandı ve eylül ayındaki başvurular ödeniyor,eylülde başvuran 2007 2008 2009 2010 2011 2012ler bitince ekime geçilecek,ve aynı şekilde ödemeler yapılacak ve daha sonra ki aylara geçilecek”dedi.ben daha 5 ayda eylülde başvuru yapanlardan 2007 ve 2008 ler bitmedi,bu iş böyle devam ederse yıllar bulur dedim bu iş,bana”evet malesef öyle olacak çünki burda elle yapılıyor işler”dedi.1923de olsak tamam derim ama sene 2013.demekki yapacak birşey yok.söylenecek çok şeyler var ama demekki biz burdan yazarız okadar,Allah herşeyin hayırlısını nasip etsin.

 95. oktay pınar diyor ki:

  ne olacak benim halim böyle vergi daireleri işin üç kağıdına kaçıyo paralarımızı vermiyo insanlarımızı mağdur ediyo 2006 da başladım 2011 de ayrıldım evraklarımı 24 09 2012 de verdim hala para yok ya bune böyle koskoca 5 ay geçti ortada para yok ayıp ya bukadar uzun sürermi isteseler 20 günde bitirirler 2013 çağında yaşıyoruz zaten insanların alacağı paralar belli bi tık tamam ya nasıl bir devlet kolu bu böyle ya bukadar utanmaz bukadar yavaş bir vergi dairesi olurmu arkadaşım

 96. ilhan diyor ki:

  Vatandaşa geri ödemeler EL ile MANUEL yavaş takip ve işlem (kaplumbağa hızında) ama Maliye almak ve tahsilat yapmak istediğinde BİLGİSAYAR ve TEKNOLOJİ HIZI’ nda hareket ve işlemler…
  Tam bir fiyasko ve Komedi dükkanı….
  Daha fazla Hak sahibi bekleyenleri daha fazla bekletmeyiniz ve mağdur etmeyiniz…(6 ay doldu)
  Yöneticiler ve ilgililer uyuyor mu.????
  Çalışınca oluyor diyorlar hadi bakalım sıkı çalışın ve insanların mağduriyetlerini artık giderin lütfen….

 97. sadullah diyor ki:

  arkadaşalar alaaddin uluç beyin söylediğine göre parası bugün yatmış,ama neredeyse yatması gereken paranın 3 te biri yatmış,bu nedemek şu demek paramız yatsa dahi beklediğimiz rakamın 3te 1i yatacak demek.

 98. cembeli orak diyor ki:

  evrak kayıt tarihinden itibaren 4 ay geçti, iki ay oncesinde göndermiştim. 6 ay oldu odeme yapılmadı. 850 lira haybeden! para gelecek diye iki katı açıldım.
  butun yorumları okudum çıkardığım sonuç; Allah müstahaklarını versin

 99. yahya diyor ki:

  para alan arkadaş varsa eğer ne kadar kestmişlerdi ne kadar yattı yazarsa sevinirim sonra hayal kırıklığı yaşamayalım

 100. eyüp diyor ki:

  arkadaşlar ben eylülün 18 de baş vurdum 2009 çıkışlıyım paramı alamadım

 101. hakan diyor ki:

  slm arkadaşlar.yaklaşık 15 dk önce vergi dairesini aradım .kadının bana söylediği aynen şu biz daha eylül ayında verenleri yapıyoruz belge çok işleyiş yavaş dedi .ben de eylül ayında verdim dedim.her gün gidip bankaya mı bakacağım dedim.o da bana her gün değil her ay sonunda bak.dedi.ve bu işlemlerin 1 veya 2 sene sürebileceğini söyledi.anlayacağınız arkadaşlar biz boşa burda çenemizi yoruyoruz.onlar affedersiniz…..keyfine göre yapıyorlar.bir de kadın o kadar rahat konuşuyor ki soracağınız her şeye bir cevabı var.bahane bahane bir sürü bahane .devlet işi değil mi işte allah onların … neyse işet arkadaşlar.yine de umut:):):)saygılar….

 102. cem diyor ki:

  2007 çıkışlıyım, 4 eylül tarihinde başvurdum, evrak no 86796. Param bu sabah hesaba yattı. Başvuru evraklarınızda zaten beklemeniz gereken tutar yazıyor.

 103. adem diyor ki:

  BMVD http://www.bmvdb.gov.tr/besekran/ BU ADRESTE TELEFON KONUŞMALARINA DAİR İSTATİSTİK VERİYOR. BUNUN YERİNE GÜNDE KAÇ KİŞİNİN STOPAJ İADESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ Nİ YAZSIN. KAÇ AY OLDU, DAHA DİLEKÇEM KAYDA BİLE ALINMAMIŞ…

 104. baran berf diyor ki:

  arkadaşlar 2 yıl dediler dile kolay 2 yıll. iki yıl içinde neler mi olur? neler olmaz ki?

 105. SILA ŞAHİN diyor ki:

  6 eylül de başvuru yaptım numaram 90499 hala bekliyorum hergün bakıyorum hesabıma Cem Bey paranızı almanıza çok sevindim 4 eylül de başvuru yapmışsınız acaba yaklaşıyor mu ödemem diye düşünmeye eee biraz da umutlanmaya başladım bugüne kadar elinde tuttukları paramın faizi devletin her kurumuna haram olsun.

 106. fatih diyor ki:

  Bu kadar şikayet sorun insanların mağduriyeti varda neden hiçbir meyda kurumunda bu olay gündeme gelmiyor onuda anlamış değilim. Devletten alacaklı olmak kolay değil :)) Herkes Tayyip Erdoğan’ın ağzına bakıyor demek ki Erdoğan’dan başka adam yok memlekette. Muhalefetinde iktidarında sorunlar umurunda değil.

 107. paaşam diyor ki:

  arkadaşlar bende kurumda çalışyorum sıradan bir vergi dairesinde ben bile bilgi alamıyorum

 108. paaşam diyor ki:

  sıla arkadaşımız 6 eylül de başvuru yaptım numaram 90499 diyor ben 18 eylülde başvuru yptım 109347 numaram fark 18848 kişi sayı çok fazla sisteme girmesi yıllara aylara günlere ayrılması birde biraz yoğunluk olabilir ama şunuda söylemeden geçemeyecegim devletin bizlerden alacağı olsaydı o zaman durum farklı işlerdi buda bir gerçek

 109. yahya diyor ki:

  para sını alan arkadaş varsa lütfen kayıt no ve tarihini yazar mısınız

 110. SILA ŞAHİN diyor ki:

  Evet arkadaşlar lütfen parasını alan (inşallah) arkadaşımız bizi burdan bilgilendirirse çok iyi olur malum birbirimizden başka yardım alacağımız insan yok bu memlekette çıldırıyorum paramı ellerine tuttukları için yeterince yıl tutmaları kesmemiş kendilerini…

 111. SILA ŞAHİN diyor ki:

  Doğru söylüyorsunuz Sayın Paaşam canımızı alana kadar alcaklarını tahsil ederlerdi…

 112. ilhan diyor ki:

  BMVD sitesinde değişiklik olarak sadece Şubat ayı yükselen Tlf arama/görüşme dak bilgisi var..
  Artarak yükseliyor… Hızlı çalışmaz ve hareket etmezseniz hak sahibi olarak bekleyen kişiler sizleri aramaya ve rahatsız (!) etmeye devam edecekler… Bundan doğal ne olabilir ki….
  Hızlı çalışın iadeleri çabuklaştırın bakalım o zaman Tlf aylık arama/konuşma süresi nereye iniyor….
  Ne BİMER i kaldı ne BMVD si kaldı haftalık hızlandırılmasını için maillerimi ve başvurularımı tekrar tekrar iletmeye ve yapmaya bıkmadan ve usanmadan devam ediyorum…
  Yetkililerden de tek bir açıklama ve tık yok… Yazıklar olsun….

 113. muammer diyor ki:

  ben 20 01 2013 te gönderdım evrak kayıtta hala yokum arıyorum ulasamıyorum kargo alındı gözukuyor baska blgi yok yorumlara bakıyorum umudum yok çileee bülbülüm çileeeeeeee

 114. İsim (zorunlu)serkan diyor ki:

  benım kayit no:115543 daha alamadim…bunaldim ama cooooook..

 115. serkan diyor ki:

  eylül bitti mi arkadaşlar

 116. İLHAN GÜNGÖR diyor ki:

  VERGİ DAİRESİNE VERİLMEK ÜZERE İLGİLİ EMEKLİLİK ŞİRKETİN BELGE VE BİLGİLERİ İSTEDİM NEREYSE 2,5 SENE OLDU.. CEVAP GELMEDİ..
  NE ÇAGRİ NE DE WEB SİTELERİNDEN ULAŞIP ALMAK ÇOK ZOR.. TELEFONDAN ARIYORSUN BAŞKA BİR KANALA YÖNLENDİRİYORLAR ORAYADA ULAŞABİLİRSEN AŞK OLSUN.. VATANDAŞIN KADERİ.. KANUN ÇIKAR UMUTLANIRSIN.. AMA HEVESİN KURSAĞINDA KALIR.. ÇEKTİĞİN EZİYET CABASI.. MEMLEKETİMDEN MANZALAR..
  YADIRGAMAMAK LAZIM..

 117. serdar diyor ki:

  En geç 1 ay içinde hesaplara geçecek!

  Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı ödemeleri ile ilgili olarak açıklama yapan Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Başkanı ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu , Emeklilik Gözetim Merkezi ve emeklilik şirketlerinin Devlet Katkısı ödeme süreci ile ilgili alt yapı hazırlıklarında son aşamaya geldikleri bilgisini paylaştı.

  Uğurlu , ilk ödemenin önümüzdeki 15 gün ila 1 aylık sürede hesaplara geçmiş olacağını , ilk ödemeyi takiben her ay ödemelerin düzenli şekilde yapılacağını ve süreçte sorun yaşanmayacağını sözlerine ekledi. Devletin 2013 yılı bütçesine bu amaçla 1 ,25 Milyar TL ödenek koyduğunu ve gerekirse bu tutarın artırılabileceğinin de yetkililerce açıklandığını belirtti.

 118. ilhan diyor ki:

  Merhaba Serdar Bey ;
  Haberi bende takip ettim. İnşallah bahsi geçen ödemeler stopaj iadelerini kapsıyordur…
  Benim korkum ve endişem devlet katkısı ödemelerinin yeni girenlere sağlanan yüzde 25 devlet katkısı olmasın.!!!!

 119. MUHAMMET diyor ki:

  bahsedilen yeni kanundaki bes yüzde 25 stopaj,kimsenin bizi taktığı yok,onlar yeni adamları çekmeye çalışıyor,bizden alınan paralar meçhul

 120. ilhan diyor ki:

  BES’e yeni girenlere devlet tarafından sağlanan % 25 lik katkı payının bile hala bireylere yatırılmadığı ve daha yeni ödenek konularak yeni yeni hazırlık yapıldığı bir sistem ve düzende bizler inşallah sağlığımızda (!) ölmeden iadeleri alabiliriz.!!!
  Bu kadar yazışma ve kamuoyuna rağmen hala bir Yetkili (!) çıkıpta açıklama (!) yapmıyor .!!!!
  Mart ayının yarısı da geçildi ve 7 ayda bitmek üzere….
  Hak var ise ki var hakkımı helal etmiyorum…
  Yazıktır, günahtır ve ayıptır.!!!!

 121. Adem diyor ki:

  Ben de 2008 çıkışlıyım . Evrakları posta ile teslim ettim…Hala ödenmedi…Bekle bekle bekle…Of allahım.. devletin vatandaşına reva gördüğü bu çile bitmez…Hiç de bitmeyecek…Allah herkese sabırlar versin inşallah…

 122. dogan kaya diyor ki:

  arkadaşlar bunlar bizimle resmen dalga geçiyorlar. 19.03.2013 saat:14.00 da bmvd ni aradım. geri ödemelerle ilgili nasıl bir çalışma yapıldığı hakkında bilgi istedim. bana evrak kayıt tarihimi sordular. ekim 2012 dedim. bana ne cevap verdiler biliyormusunuz. bizi 2014 yılı ocak ayında tekrar arayın ekim ayının ödemeleri başladımı diye sorun dediler. bende üzerine basarak ve vurgulayarak 2014 yılımı dedim evet dediler. neymiş efendim çok yoğunlarmış bir ayın ödemesi 6-7 ayı buluyormuş.gel sen onu benim külahıma anlat. allah kolaylık versin dedim kapattım. diğer arkadaşlarımızın yorumlarındaki gibi işlerine gelmiyor. eğer alacakları olsaydı bir saniyede afedersiniz milletin donunu alırlardı. milletle resmen dalga geçiyorlar. telefondaki görevlinin birde öyle bir konuşması vardı ki alay edermişçesine. allah hepimize sabırlar versin…..

 123. turkum diyor ki:

  Doğan Bey suç bunlarda değil bunlara oy verip halkı köle, devleti efendi yapanda yazıklar olsun ne diyim.

 124. fatma diyor ki:

  Eylül ayında evraklarımı kargoyla gönderdim; kayıtlara 19/10/2012 tarihinde girilmiş. Evrak numarası 186273… daha evrak numarası 115543 olan bile alamamış, bu gidiş le işimiz zor. Çok bekleyeceğiz :(

 125. ALİ diyor ki:

  siyasi propagandaları başka bir alanda yapmak daha faydalı olur.

 126. eylül diyor ki:

  bakın burda yazmışlar ama doğru düzgün basına yansımış falan değil.
  belki sosyal medyaya yansıtılırsa sonuç çıkabilir.

  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22783297.asp

 127. Yalçın diyor ki:

  Ali sen ne diyosun ya. Yazıların hepsini okudum.Kimse siyasi propanda yapmıyor. Burada siyasetci yok halk var.Burada hakkımız olan bir alacağımızı vermedikleri için hükümeti eleştirmeyeceğizde kimi eleştireceğiz.Asıl bizi kandıran hükümet değilmi?.Onlar bizim vekilimizsse bu işi çözecekler.İnan isteseler iki ay içinde hepsini verirlerdi.Ben mahkemeye vermiştim.Ancak sonuçlanmadan feragat ettim.Kanun çıkınca.Mahkemeye verdiğim har ücretinin yarısıda gitti.İki günümü harcadım. Üçüncü sınıf bir ülkeyiz.Ülkeyi bu hale getirenler kahrolsun.herkesin bir kişinin ağzına baktığı şakşakcı bir milletiz.Sana hayırlı şakşaklar.

 128. ilhan diyor ki:

  Merhaba Yalçın Bey ;
  Milletvekillerine ait bir iyileştirme ve düzenleme olsaydı ne 2 ayı,gerekirse iktidar ve muhalelefet oy çokluğuyla yani red edilmeden gece yarısı 2 saatte çözerlerdi…(Tamamen duygusal)
  Bence bizlerin şansızlığı bu iadelerden Milletvekillerinin de faydalanamaması ve onları ilgilendirmemesi.. (!) ilgilendirmiş olsaydı bekleyen herkes iadelerine şimdiye kadar kavuşmuş olacaktı..!!!!
  7 ayda bitmek üzere..Hala kendi paramıza kavuşmayı bekliyoruz….
  Sabır sınırlarımız zorlanıyor.!!!!

 129. ilhan diyor ki:

  Yalçın Bey’in görüşlerine katılıyorum. Milletvekillerini ve bürakratları bu iade ve sorun ilgilendirseydi 2 ay değil 2 saatte ve gerekirse özel gündemle gece yarısı bile red edilmeden iktidar ve muhalefetiyle yasalaşır/kanunlaşır ve iadeler hak sahibi bekleyenlere ödenirdi…
  TBMM oturumlarına bakıyorum bu konuda ne bir bildiri nebir genseru nede bir soru ve merak eden kimseler (!) yok.!!!
  Mart sonunda 7 ay dolmuş olacak ve hala bir haber gelişme ve iade yok…
  Kaplumbağa hızla (!) yol alıyor ve rekor kırıyor…

 130. Özgür TANSEL diyor ki:

  Arkadaşlar bimere ve akparti iletişim adresine yazın

 131. 06 İsa diyor ki:

  BİMERE ve AKPARTİ şikayet bölümüne yazın netice alırsınız.

 132. Yalçın diyor ki:

  İlhan bey,
  Aslında bizde de kabahat var..600 bin kişiden bahsediliyor.Bu sayının onda biri bir araya gelip eylem yapsa sesini duyursa olay farklı olur. Bakın gelişmiş ülkelere.İnanın böyle bir şey olmaz. Avrupa ülkelerinde böyle bir şey olsa bile insanlar nasıl organize oluyor.Haklarını sonuna kadar arıyorlar.Anket yapılmış mutluluk bazında en yukardayız.Ancak en az et yiyen en az tatil yapan bir ülkedeymişizde..Hakkını bu kadar heba eden bir ülke yani..Maalesef koyunlaştırıldık. Tüm özet bu.

 133. İsmail diyor ki:

  71652 evrak numaram 2007 çıkışlıyım bana hala yatmadı yukarıda 80 binli bir arkadaş bana yattı yazmış nasıl oluyor bu acaba

 134. sinan diyor ki:

  Bugünkü Dünya Gazetesinden okudum.BMVD başkanı 30 geçici personelle bireysel emeklilik servisi kurduklarını,sistematik işlemlerden dolayı işlerin yavaş yürüdüğünü,bilgisayar programının halen yazılmakta olduğunu,program gelince ödemelerin hızlanacağını söylüyor.Gazetedeki resmine bakın ödemelerin neden yavaş yürüdüğü bellioluyor zaten.

 135. ali diyor ki:

  arkadaşlar bu böyle olmucak protesto etkinligi başlatalım facede grup kuralım

 136. ali diyor ki:

  BİREYSEL EMEKLİLİK STOPAJ MADURLARI DİYE Bİ ADRES AÇALIM

 137. İsim (zorunlu) diyor ki:

  ORDAN GAZETELERE HABER KANALLARINA MAİL ATARIZ

 138. Erdo25 diyor ki:

  Tayyip babaya sesimizi duyuralım yoksa memur zihniyeti ile 5 yıl sürer.

 139. Erdo26 diyor ki:

  Herkes hergün mağduriyetimizi bas bas bağıralım efendice belki bir müslüman duyar.

 140. Seracettin Demirel diyor ki:

  Aralık 2012 de teslim alınmış gözüken evrakım şubat 2013 diye kayıt altına alınmış. Bu işin çözümü bence her sigorta şirketine ilgili tutarı aktarıp şirketlerin ödeme yapmasının sağlanması vergi dairesinede kontrol kısmının bırakılması olur.

 141. 111 diyor ki:

  bu paraya güvenerek çocuğuma cep telefonu için 6 ay önce söz vermiştim, hay benim ahmak kafam çocuk bile artık ümidini kesti ve benim düştüğüm duruma bakın gözünde

 142. MURAT ENES diyor ki:

  Sevgili dostlarım. 22.03.2013 tarih itibariyle 2008 çıkışlı, 25/09/2012 tarih ve 118*** kayıt numaralı bir arkadaşımın hesabına BES tarafından ödeme gelmiştir. Ben kayıt numaram 107*** ve kayıt tarihim 17/09/2012. Ama sistemden çıkış tarihim 2010. Sanırım bu yüzden biraz daha bekleyeceğim.

 143. halil diyor ki:

  arkadaşlar verdiğimiz hesap noya mı yatacak yoksa bankaya gidip sormak mı lazım havale geldi mi diye nasıl olacak yardımcı olabilirmisiniz

 144. engin diyor ki:

  Arkadaşlar herkese selamlar. Öncelikle Murat ENES arkadaşımıza teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için; özellikle hesaba para yatan arkadaşlar buradan başvuru tarihi ve kayıt numarasını yazarsa bizlerde yaklaşık bir beklenti içine girebiliriz.Ben 18.09.2012 tarih ve 109*** kayıt numaralı ve 2009 çıkışlıyım. 26.03.2013 tarihi itibariyle henüz hesabıma yatan bişey yok.

 145. ilhan diyor ki:

  MALİYE BAKANLIĞI HER KAPIYA ÇALI KOYACAK. ÇALILARA KOYUNLARIN YÜNLERİ TAKILACAK. TOPLAYACAKLAR. İPLİK YAPACAKLAR ve PAZARDA SATACAKLAR. ONDAN SONRA DA BİZLERE ÖDEYECEKLER. (MİŞ).!!!!

 146. oguz b diyor ki:

  benim kayıt numarası 43… ama hala gelen giden yok.

 147. dogan kaya diyor ki:

  bunlar ne yaptıklarını kendileride anlamış değiller. neye göre ödeme yaptıklarını anlayamadım gitti. bir diyorlar müracaat zamanına göre. bir diyorlar evrak kayda göre. bir diyorlar yıla göre. bir diyorlar müracaat zamanı içerisinde yıla göre falan filan. yani uzun lafın kısası sistemi kurmadan bir şey yapalım dediler. ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

 148. serkan diyor ki:

  arkadaslar 2008 yılında bıreysel emeklılıkten cıktım OYAK BANK TI sımdı kı adı ıng emeklılık aralık 2013 te dılekce verdım buyuk mukellefler daıre baskanlıgına benden bır hafta sonra dılekce veren benden sonrakı arkadas 2008 den sonra cıkıslı olmasına ragmen onun BES den odemesı yapıldı 04.05.2013 buyuk mukellefler daıre baskanlıgını aradım bır bayan cıktı ılgsız bılgısız bır o kadar konu ıle alakasız olumlu olumsuz cevap veremedı,malıeye bakanlııgını bıze talımat verdı calısma devam edıyor baska bbende bılgı yok dedı telefonda tartıstık, ve bende 04.05.2013 gunu BİMER e basvurdum aynı gun dılekcem bimerden gelır ıdaresıne ordan malıye bakanlıgına ordan da buyuk mukellefler daıre baskanlıgına dılekcem ulasmıs yakında ordn da dılekcem gelır basbakanlıga dılekcemı aralık 2012 de gonderdım subat2013 de kayıt altına almıslar benden sonra dılekce verenlerın odemesı yaplmıs ve kurum tarafından herhangı bır cevap verılmedıgı seklınde sızlerde yazarsanız cok ıyı olcak gbııı ne kadar cok ses o kadar ses getırır lutfen herkes BİMERE BASVURSUN.

 149. ugur diyor ki:

  iyi günler arkadaşlar.ben 2007 çıkışlıyım (oyak emeklilik )20.09.2012 kayıt tarihli sıra no;112000 hala yatmadı. yanlız daha sonra emeklilik şirketi arayıp sözleşme yoladı onuda bes’e yolladın onunda evrak tarihi03,01,2013 sıra no;2400 sonuç olarak sorgulamada 2 tane kayıt gözüküyor. hangisini baz alacaklar hala öedeme alamadım bu durumu yaşayan varmı bilen varsa yazarsa sevinirim.. sağlıcakla kalın

 150. Hakan diyor ki:

  Hem yapıkredi hemde Avivasa da ikişer poliçe oldu bakalım ne olacak

 151. ilhan diyor ki:

  Adı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ama binlerce hak sahibini mağdur etme konusunda ise yaptığı işler ve uygulamayla bence KÜÇÜK Mükellefler Vergi Dairesi….!!!!
  Kaplumbağa bile 8 ayda (!) yavaş yavaş da olsa dünyanın yolunu giderdi….Kayıt ve ödemelerde ne bir plan ne bir düzen nede bir disiplin ve ciddiyet var… Bu nasıl bir kurum .???? Sabırlarımızı zorlamaya devam ediyorlar.
  Hala Maliye yada gelirler gn. md. lüğünden bir yetklil de çıkıp açıklama yapma ihtiyacı hissetmiyorlar…
  Milletine ve vatandaşına bu kadar uzak ve soğuk nasıl olabiliyorlar…
  Elbet bizlerinde sözümüzün (!) geçeceği an ve zaman gelecek. Önümüzdeki maçlara (!) bakacağız….
  Yazıklar olsun. Pes artık pes…

 152. esin nefise diyor ki:

  2009 17 mart cikis tarihim eylulde yolladim taa 31.11.2012 de tanzim olup 24610l no verilmis 4 adet bozdurdum 3 bin tl alacakliyim alacakliysaniz beklersiniz devlete borcunuzmu var teknoloji ses hizinda aniden hesaplar bloke mal haciz olure vatandasiz. adi ustunde kahir cekmek kaderimiz gari ekonomi tasarruf derler de tesvik icin ne yaparlar onu da beklicez bakalim neylerse hayirli olur inlsallah

 153. Fatma DEMİR diyor ki:

  Ocak ayın da büyük mükellefler vergi dairesine evrakları bıraktım her aramam da ocak ayı bitmedi diyorlar. ne den bu kadar uzun sürüyor

 154. kaya diyor ki:

  Sayın arkadaşlar şuan itibariyle Avivasa sözleşmelerinin 05/2008 döneminde çıkış yapanların iadelerini yapıyorlarmış. Bilgilerinize sunarım.

 155. Ali yazgın diyor ki:

  156kaya arkadaşım diğer şirketlerde ödeme sıraları nasılmış bir bilgin var mı?

 156. serdar diyor ki:

  arkadaşlar. dün aradım tekrar mükellefleri. bayan bana eylül ayının ödenmeye başladığını söyledi. ben 5 eylülde başvuran biri olarak herahngi bir ödeme almadım. dalga geçer gibi cevap veriyorlar. neden ne yaptıklarını söylemiyorlar anlamadım gitti. bu şekilde giderse 5 seneye ancak alınır bu paralar.

 157. behiç levent diyor ki:

  211169 kayıt numarasına yakın ödeme alanlar varmıdır?

 158. ZEYNEP AYDIN diyor ki:

  arkadaşlar vergi mükellefleri dairesinden herhangi biriyle görüşme yapabildiniz mi ben operatöre 1 rakamını basmaktan usandım onların sayesinde birde yüklü miktarda telefon faturası ödüyorum ama yinede bir görevliye bağlanamadım mail adresleride yanlış zaten yazdığım mailide ulaştıramadım kayıt numarasını nasıl almayı başardınızz????

 159. dogan kaya diyor ki:

  arkadaşlar bunlar bizimle resmen dalga geçiyorlar. tescilledim. kaç ay oldu hala bir tık yokç ayrıca allah rızası için biride çıkıp ben paramı aldım arkadaş demedi yav. ayrıca aradığınızda da size yapmadıkları ukalalık yok. devletin alacağı oldumu sistem tıkır tıkır işliyor. ceza sorgu sayfasına baktığımızda para cezası nedense hemen işleniyor. ama geri vermeye gelince….

 160. FATMA diyor ki:

  Eylül ayında evraklarımı kargoyla gönderdim; kayıtlara 19/10/2012 tarihinde girilmiş. Evrak numarası 186273 10/05/2013 tarihi itibariyle hesaba gelen herhangi bir ödeme yok. Merak ediyorum Bu numaraya kadar ödeme alan var mı?

 161. fatma diyor ki:

  19/10/2013 tarihinde kayıtlara geçmiş. 10/05/2013 tarihi itibariyle gelen herhangi bir ödeme gözükmüyor. Merak ediyorum kayıtlara geçen ayı tarihte ödeme alan var mı?

 162. yahya diyor ki:

  evrak kayıt tarihi ve nosu 07,09,2012 92.000 yine yok bugün yatmamış

 163. Filiz Aguş diyor ki:

  Arkadaşlar, bu başvurular bitmeden yani 2013 8. Ay gelmeden ödeme falan olacağını sanmıyorum. O tarihden sonrada başvuru sırasına göre geri ödemeler baslarsa erken bile davranmış olurlar diye düşünüyorum. Bu paraya bağlanmadan hayata diyorum. Geçmiş dönemlerde devletten alınacak bu tür geneli kapsayan ödemeler elimize kaç yılda geçmişti hatırlayalım. Eee ne değiştide
  bu ödemelerin hemen olabileceğini düşündürüyor?????

 164. ibrahim diyor ki:

  ayın 15 i oldu ve 9 eylül girişli evraklar hala ödeme yok tahimini ödeme tarihi 09/09/2099

 165. zerrin aydın diyor ki:

  Evraklarımızın ellerine ulaşşıp ulaşmadığı bilgisini alabilsek çok iyi olur. Süre azaldı!! Ağustos’a kadar evraklarımız ellerindemi değilmi bilsek beklemeye razıyız. Bu konuyla alakalı olarak acaba neden web sayfalarında bir mail adresi yok . Ordan sorularımızı sorsak çok iyi olurdu. Kendi paramızı hak ettiğimiz bir iadede neden bu kadar zorlanıyoruz.

 166. ibrahim ayhan diyor ki:

  167 ye cevaben: BMVD nin sitesine girebilirseniz vatandaşlık numaranızla evrak kaydınızı sorgulayabilirsiniz.

 167. ilhan diyor ki:

  az önce BMVD sine telefon ederek iade süreci hakkında bilgi almaya çalıştığımda Eylül/2012 ayındaki müraacat eden kişi sayısının 150.000 kişi olduğunu ve iade işini sorduğumda da şimdiye kadar da 20.000 kişiye iade yapıldığını öğrendim…(Teknoloji çağında kaplumbağa hızı devam ediyor)
  Bende eylül ayı kayıtlısı olarak ne zaman iade alacağımı öğrenemedim ve bunu bana söyleyemediler…bunca zaman sonra bile iademi ne zaman alacağımı hala bilemiyorum…
  9 ayda gelinen nokta maalesef ama maalesef bu… Sinir (!) sistemim resmen bozulmuş durumda..
  BMVD internet sayfasında mükellefler için (bizler için değil) memnuniyet anketi yapmışlar.. Neyin memnuniyeti bu olsa olsa bence memnuniyetsizlik (!) anketi yapsınlar ve gerçeği de görsünler…
  Tüm bekleyen ve mağdur kişilerin bilgisine…

 168. sami diyor ki:

  merhaba arkadaşlar, ben bimere ve akp sitesinde şikayette bulunmuştum (yaklaşı 1 ay önce) ve şikayet dilekçeme cevap cuma günü geldi ve dün de ödemem yapıldı. kendimi zafer kazanmış kumandan gibi hissediyorum. :)) ayrıca anladımki ağlamayan bebeğe mama vermiyorlar. ses çıkarmayana kadar ödemenizi yapmazlar.

 169. nefise esin diyor ki:

  e bende basvurdum bimer akp nasil basvurulur bende yapim ama benim no 246binlerde 2009 cikismart hala odeme yok 3bin tl alacam varvrgi odemeler emlak var gelsinde verelim gelmeyince napacaz hiz surat nerdeeeee

 170. serdar diyor ki:

  sami bey. hayırlı olsun. evrak kayıt numaranız nedir

 171. melek diyor ki:

  İbrahim bey ben BİMER ede, AKİM ede başvurdum ama cevap aynı yoğunluk var …yardıma gelelim mi ???

 172. necla diyor ki:

  ben bir yıldan fazla oldu başvuralı hala paramı alamadım.:(

 173. ayşegül diyor ki:

  ben 28 aralık 2007’de bireysel emeklilikten ayrıldım. Evreklarımı Ankaradan 2 ekim 2012 de gönderdi. Teslim aldıkları tarih 17 ekım 2012 .Düşünün artık Türkiye içinde Ankaradan İstanbula 15 günde teslim edilmiş.Büyük mükellefler vergi dairesinden bana verilen evrak numarası tarihi 19.12.2012 .hala bir ödeme yapılmadı

 174. saf vatandaş diyor ki:

  ARKADAŞLAR BİRAZ ÖNCE BMVDden ÜÇ NUMARAYI ARADIM VE VERİLEN CEVAPLAR AYNEN ŞÖYLE,”DAHA EYLÜL AYI ÖDENİYOR,EYLÜL AYI MÜRACATLARINDA 30 BİN KİŞİ ÖDENDİ,EYLÜL AYINDA 150 BİN KİŞİ VAR,ARTIK HESABINI SEN YAP.” DENDİ,BENDE HESAP YAPTIM EKİM AYINA GELMESİ YILLARI BULUYOR,GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN.

 175. serdar diyor ki:

  ben eylül 5 te başvurdum. 7 sinde evrak kayda alınmış. hala ödeme filan yok.

 176. kıvanç diyor ki:

  5 yıl içerisinde hepsi ödenecekmiş…:)) benden tavsiye hiiç kovalamayın,kendinizi üzersiniz..bırakın yattında haberı alırsınız zaten…saygılar selamlar..

 177. ahmetist diyor ki:

  31 ağustosta başvurmuştum. evrak kayıt nom 80binlerdi. sigorta şirketi acıbadem. ayrılma yılı 2012. 11 haziran itibariyle para hesabımda.
  umarım herkesinki en kısa zamanda yatar…

 178. Ufuk diyor ki:

  181 Numaralı arkadaşın yorumu herşeyi özetliyor.80binlerle başlayan kayıt numaraları yeni ödendiyse benim kayıt numaram 157binlerde 10 ayda 80binlere geldiyse 10 ay sonra yani 2014 Nisan ayından önce ödeme beklememek gerek.Şaka gibi.

 179. mağdur diyor ki:

  Bakanlık stopaj ödemelerinin yılsonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılanlara yönelik geçtiğimiz yıl stopaj kesintisinin geri ödenmesi hakkı getirilmişti. Stopaj kesintisini geri almak isteyen vatandaşlar yüzbinlerce başvuru yapmış ancak bunların çok azı sonuçlanmıştı.

  Maliye Bakanlığı bu gelişme üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre başvuru sayısı 369 bin 300’ü buldu. Stopaj iade işlemi tamamlananların sayısı ise 37 bin 583’te kaldı ve toplamda 35 milyon 63 bin TL stopaj iadesi ödendi. Maliye Bakanlığı stopaj kesinti iadesi sürecini hızlandırarak yılsonunda tamamlanacağını açıkladı.

 180. ilhan diyor ki:

  2009 avivasa çıkışlı ve 07.09.2012 kayıtlı 94… sıra kayıt sahibi olarak az önce Stopaj vergi iadesinin banka hesabıma nihayet yattığını gördüm ve 10 ayın sonunda sevinebildim.
  Darısı bekleyen diğer hak sahibi arkadaşların başına inşallah…

 181. yahya diyor ki:

  2011 çıkışlı sıra 91… kayıt 07,09 ,2012 para hesapta teşekürler

 182. erdal32 diyor ki:

  2007 çıkışlıyım. başvurumu yaptım ekim 2012 de. kayıt no 189000 tahmini süre ilgili en ufak bir fikri olan varmı? birde yasal faizin ödenmeyeceğini duydum doğru mu

 183. ismeil diyor ki:

  benim başvuru numaram 74 binlerde bana yatmadı 80 binler nasıl yatmış anlamadım

 184. Kenan Yaman diyor ki:

  her gün atm ye baktığıgım için güvenlikçi ile kanka oldum ne zaman ödenecek anlamadım :(

 185. Canan Arman diyor ki:

  Evet Erdal bey, yasal faiz falan ödenmeyecek. Mahkemeye de gidemezsiniz. Ne güzel değil mi…

 186. murat diyor ki:

  bmvd’de 8 aydır kayıtta olan evrak numaram bügün baktığımda yoktu,sebebi ne olabilir bilen varmı;?

 187. Yahya Torun diyor ki:

  Arkadaşlar ödemeler konusunda http://bireyselemekliliksistemi.org/bireysel-emeklilik-stopaj-kesintilerinin-iadesinde-son-durum.html buradaki mesajları okumanızı tavsiye ediyorum. Ancak ödemeler neye göre sıra ama hangi sıra anlamış değilim. Benim kayıt no: 112 binlerde olmasına rağmen 115 binlerde bir arkadaşa ödeme yapılmış.

 188. ÖZKAN ŞEN diyor ki:

  ARKADAŞLAR 12/12/2012 KAYITLI 263000 SIRA NOLU ANADOLU HAYATTAN KESİLEN STOPAJ İADEM YATTI AMA MOTORLU TAŞITLARDAN BANDROL BORCUM VARDI ONA KESİLECEĞİNİ SÖYLÜYORLARDI BORCUM AYNEN DURUYOR HEMDE ALDIĞIM PARA BEKLEDİĞİM GİBİ DEĞİL ACABA PARAYI EMANETE ALIP SONRADANMI BORCU KAPATACAKLAR BİLGİSİ OLAN VARMI YAZARSANIZ SEVİNİRİM

 189. Fatma diyor ki:

  Merhaba Özkan Bey,

  Acaba paranız sizin verdiğiniz hesaba mı yattı? Verdiğiniz hesap Ziraat bankası mı? Diğer banka hesaplarına yatan var mı, merak ediyorum. Tşk.

 190. Harun diyor ki:

  20.10.2012 tarihli ve 144000 lerde evrak kayıt nolu anadolu hayat bireysel emekliliğimin stopaj iadesi tam tamına hesapladığım gibi yatmıştır. Darısı bekleyenlerin başına

 191. özkan diyor ki:

  sadece bir tane halk bankasının iban numarasını verdim başka bankalara niye yatsınki

 192. Hacı diyor ki:

  Evrak kayıt 26.02.2013 tarihli ve evrak no:85000 lerde olup, sistemden 2008 çıkışliyım.(avivasa).evrak kayıt ile evrak no arasında, gelen yorumlara bakıldığında bir çelişki var gibi görünüyor.20.10.2012 tarihlinin evrak kayıt nosu nasıl 144000 lerde veya 12.12.2012 kayıtlı,evrak sıra no:263000 lerde oluyor?Sıralama neye göre yapılıyor? Bilgisi olan yazarsa sevinirim. Hala hesapta bir şey yok.Tşk.

 193. KEMALİST diyor ki:

  Arkadaşlar anadolu hayat emeklilikten 700 lira iadem vardı ama 200 lira iade olmuş aradaki fark motorlu taşıtlar borcuma mahsup edilmi olabilir mi? Sonradan ben motorlu taşıtlar vergisinin tamamını ödedim. .

 194. batuhan diyor ki:

  devlete borcun olsa bir ay sonra evine veya maaşı na haciz gelir seve seve ödersin. yaklaşık bir sene oldu. ses seda yok. bayram öncesi yatırsalarda çocukları bari sevindirebilsek …….

 195. Tsunami diyor ki:

  Evrak No : 222.000 , Evrak Kayıt : 29.05.2013 , Anadolu Hayat Emeklilik…Bankamatik ile akraba oldum ama gün itibari ile yatan bir şey yok !

 196. hüseyin diyor ki:

  yeter artık yapın kardeşim şu ödemeleri insanlar işine baksın kesi kesip yerken iyi ödemelere gelince olmuyor… devletin birsürü memuru var akşama kadar kendi maaşını hesaplıcana birazda halkının işini yapsa ne olur. allah aşkına,işinizi yapın artıkk.

 197. GÖKHAN ÇAQĞLAYAN diyor ki:

  16.10.2012 tarihli 169590 evrak nosu olan ödemem 2 GÜN ÖNCE yapıldı ANCAK 1000 tl civarı yatması gerekirken 123 TL gibi bir rakam yattı ne yapılabilir bilgisi olan var mı?

 198. fatma diyor ki:

  19/10/2012 tarihinde kayıtlara giren 186273 numaralı iade talebim 23/08/2013 tarihinde hesabıma yatmış. Bilginize..

 199. halit diyor ki:

  Fatma hanım hangi şirket

 200. halit diyor ki:

  Fatma hanım çıkış tarihiniz hangi yıl ve ay

 201. hamza yeşilyurt diyor ki:

  08.09.2012 tarihli 94… nolu 2 adet başvuruma ben hala sonuç alamadım, sigortadan ayrılış tarihim aralık 2009,görüyorum ki benden sonra başvuranlardan alanlar var bu nasıl bir işleyiştir anlamadım.hepimize sabırlar diliyorum.svg.

 202. nihat diyor ki:

  ya arkadaşlar sıralama hikaye benim 10.10.2012 kayıtlı 140..lerde 2 adet poliçem var ve 1 yıl oldu neredeyse ama ödeme yok!! fakat bakıyorum 180 binler 200 binlerden ödememi aldım diyenler oluyor!! demekki işimiz şansa ve Allaha kalmış!!! bende bunları Allaha havale ediyorum!!!

 203. kemal diyor ki:

  arkadaşlar muracat tarıhı 20.10.2012 sıra 186000 lerde bugu ıtıbarı ıle 495 tl yatmış hesaplarımdan 220 tl az yatmış

 204. Hasan Şaş diyor ki:

  Nihat bey merhaba

  Sistemden çıkış tarihim 10.05.2010, evrak kayıt tarihi 10.10.2012 sıra no: 147 bin küsür, elde var 0, Not: bu arada 2 adet poliçe

  üzülmeyin yalnız değilsiniz..

 205. abdurrahman diyor ki:

  2007 ÇIKIŞLIYIM BU GÜN SORDUM DAHA SIRA GELMEDİ DEDİLER TAM1 YIL OLDU EVRAKLARI VERELİ 6 YILDIR KULLAN AMA ANAPARAYI GERİ ÖDE KENDİLERİ ALACAKLI OLSALARDI KIÇIMIZDAKİ DONU BİLE ALIRDI DEVLET 3 YILLIK EMLAK VERGİSİNİ GEÇ ÖDEDİM ANAPARA 320TL FAİZİ İLE BİRLİKTE 775 TL ÖDEDİM ADALET VATANDAŞI SOYMAK OLSA GEREK

 206. inci diyor ki:

  evrak kayıt tarihi 01.11.2012
  evrak sıra no 20089… garanti emeklilik
  fakat hala ödeme yok.. bende sonra baş vuranlar almış..
  neyse bekliyorum.. faizi ile mi geri verilecek bu para benim paramı kullanın sonra ana parayı verin… Zehir zıkkım olsun çoluğumun cocuğumun rızkından yiyenlere

 207. Kenan Yaman diyor ki:

  26/11/2012 E.No: 24…. sanırım bana sıra 5 yıl sonra gelecek. haram olsun işlettiğiniz bizim paralar, hele bir gün devlete borcumuzu ödemiyelim gelip yataktan çıkartırsınız. benim pek ümidim kalmadı 5 yıl için, size sabırlar diliyorum

 208. FERHAT ÇAKIR diyor ki:

  Ad Soyad FERHAT ÇAKIR

  Evrak Tarihi 14.12.2012
  Evrak No 267974
  Geldiği Tarih 14.12.2012
  Sigorta Şirketi AVİVASA EMEKLİLİK VEHAYAT A.Ş.

 209. haci diyor ki:

  Evrak Tarihi 26.02.2013, Evrak no:85630, Geldiği tarih 26.02.2013, sigorta şirketi:AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. Hala hesaba yatan bir şey yok.Evrak no neye göre veriliyor. bir önceki maile göre çelişki var gibi.Ödeme neye göre yapılıyor.Evrak nosu 100 binlerin üzerinde olanlara yatmış bu nasıl iş?

 210. aysu diyor ki:

  evrak tarihi:30.01.2013
  evrak no:41322
  daha bekliyorum

 211. burak diyor ki:

  arkadaşlar internette araştırdığım kadarı ile halen parasını alan yok bunlar resmen adam kandırıyor ödemeler yapılmaya başlandı diye.varmı ödemesi yapılan varsa kayıt numarası nedir.

 212. nihat diyor ki:

  arkadaşlar 2012 yılının eylül ayında ayrı ayrı iki iade için başvuru yaptım… biri garanti diğeri axa oyak… kayıt numarası garanti 222500 axa oyak 231700 garanti emeklilikten para 5 eylül 2013 tarihinde tam olarak yatırıldı… axa oyaktan ise haber yok…bence başvuru tarihine göre olduğu kadar şirketler arasında da bir sıralama var… ayrıca gelen para bi banka hesabından değil direkt bmvd olarak görünüyor…. hayırlısı olsun allah herkese sabır versin…

 213. selim diyor ki:

  Arkadaşlar 27 aralık 2012 tarih 277 bin numaralı 2 adet ödemem vardı 2-3 gün arayla yattı.biraz eksik oldu ama olsun artık hiç olmamasından iyidir.alamayan arkadaşlarda umarım en kısa zamanda alır.kolay gelsin iyi haftalar.

 214. gül diyor ki:

  ARKADAŞLAR BU ÖDEME SIRASI NEYE GÖRE BİLEN VARMI 200 BİNLER 300 BİNLER ÖDEMELERİNİ ALMIŞ BENİM 132 BİNDE AMA HALA ÖDEME YOK NE ZAMAN ÖDEME YAPILACAK

 215. DURSUN OZLU diyor ki:

  TC Kimlik/Vergi No 15467860456
  Ad Soyad DURSUN ÖZLÜ

  Evrak Tarihi

  17.12.2012

  Evrak No

  271143

  Geldiği Tarih

  17.12.2012

  Sigorta Şirketi

  ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.
  İŞTE GORDUGUNUZ GIBI HALA BEKLIYORUM

 216. muhammet diyor ki:

  Ben esim adima oduyordum kendi hesap no verdim bunu nasil duzeltdirebilirim

 217. ayşe hazer diyor ki:

  merhaba bende evraklarımı 17 eylül 2012 yılında gönderdim. benim öğrenmek istediğim konu nasılinternetten öğrenebilirim sıramı yardımcı olursanız sevinirim

 218. aslı derin diyor ki:

  Umarım burada paramı aldım diyenler de bizi kandırmıyordur. Sistemden çıkışım 2010- başvurum 5.10.2012/ sıram 134 bin hala paramı almış değilim. 277 bin. sıradaki parasını almış ben alamamışsam burada sıraya bakmanın anlamı yok demektir.

 219. Fırat diyor ki:

  tam 1 yıl 1 ay oldu evraklarımı teslim edeli . Ama sağolsunlar 3 ay gecikmiş trafik cezam için anında teblğgatı göndermişler .bence sözün bittiği yer :(

 220. Buse diyor ki:

  Belgeyi ağustos ayında gönderdik kasım ayında vergi dairesine ulaşmış üzerinden 1 yıl geçti hala ödemelerden bir cevap yok.

 221. ayfer erdaş diyor ki:

  2012 eylül ayında evrakları göndermiştim iadem 2013 ekimde yapıldı.umudu kesmiştim artıkk ama nihayet iadem geldi darısı başınıza

 222. stopajzede diyor ki:

  3. kez bimere şikayet ettim.2009 çıkışlı 2 poliçem var.evraklarımı posta ile gönderdim.03.10.2012 de müyükmükelleflere ulaşmış.ancak sıralamaya 04.12.2012 tarihinde işleme almışlar.252 bin küsürüncüyüm.sözde yıl sonuna kadar ödenecek demişti bakan hala ödeme yok..sabır bitti.

 223. Hasan Huseyin GÜLŞEN diyor ki:

  Bireysel emeklilik eşimin adına iken,sistemden 2009 da çıktık.22.10.2012 tarihli evrak kayıt numaramız 192943 henüz alamadık.Son bütçe meclis görüşmelerinde,yanlış anlamadıysam, maliye bakanı bu konuda 400 binin üzerinde müracaat olduğunu ve 300 binin üzerindekilerinin ödemelerinin tamamlandığını söyledi,bize hala sıra neden gelmedi bilmiyorum…

 224. nilgün kazmaz diyor ki:

  stopajlar acaba ne zaman ödenecek bilen varsa bildirsin.hani yılbaşına kadar herkes alacaktı.devleti bitirdiler.kime güveneceğiz bilemiyorum

 225. Omer VAROL diyor ki:

  Ben hala stopajimi alamadim, ne yapmam gerekiyor bilen var midir? Tuketici haklarina mi gitmeliyim?

 226. 35ertuğrul diyor ki:

  5 bireysel emeklilikten birini aldım kasım 2013 de. küçük meblağ olan geldi. aynı anda gönderdim ama diğerlerinden ses yok. yabancı para değeri arttı . bizim paralar pula döndü.

 227. zülfü diyor ki:

  arkadaşlar benim axa sigorta olan poliçemde sigorta ettiren ben sigortalı olan eşim yazıyo.ben kendi hesap numaramı gönderdim.sizce yanlışmı gönderdim hesap numaramı.eşimin hesap numarasını mı gönderecektim.yardımcı olursanız sevinirim.

 228. KADİR diyor ki:

  bu iadeden ben daha yeni haberim oldu yapabileceğim bir şey varmı arkadaşlar yardımcı olabilecek varmı

 229. kadir diyor ki:

  2010 yılında ayrıldım bu iadeden haberim yeni oldu ne yapabilirim

 230. barış p. diyor ki:

  ben de 2012 ağustosta başvurdum, halen daha ödeme elime ulaşmadı.2013 yılı sonuna kadar herkesin ödemesi yapılacak denmişti,hayırlısı. iadeden yeni haberi olan arkadaşlara ise geçmiş olsun,yapacak birşey yok. son başvuru tarihi 2013 ağustos idi.

 231. Melike diyor ki:

  İade işlemleri için vermiş oldugum hesap numarası baskasına aitti bu yüzden ödeme alamıyorum hesap numarasını nasıl değiştirebileceğim konusunda bana yardımcı olabilirmisiniz acil yardımlarınızı bekliyorum.

  1. Ahmet sönmez diyor ki:

   Melike Hanım gibi bende de hesap numaram kullanmadığım için pasife düşmüş ve hesabıma para aktarılmadı. Bugün bankam ile görüştüğümde hesap pasife düşmüş sonrada kapatmışlar. Eft bugün gelmiş fakat onaylamayıp geri iletmişler. Bu durumda ne yapacağız acaba çözebilen olursa çok sevinirim. Yeni hesap numarası vermem gerekiyor ama nasıl?

 232. Ahmet Sezer ŞENGÜL diyor ki:

  Evrak teslim tarihim 3.1.2013. Evrak no 3047 hala ödeme yapılmadı lütfen açıklama bekliyorum

Bir Cevap Yazın

Sayfa başına git