BireyselEmeklilikSistemi.Org

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılanlara yapılan stopaj iadesine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada iade ödemelerinin zamanı ve nasıl yapılacağı konuları başta olmak üzere çeşitli sorular yanıtlanıyor. İlgili açıklama aşağıdadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

6327 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca yapılan bireysel emeklilik ve şahıs sigortaları geri ödemelerinden yapılan kesintilerin iadesine ilişkin olarak Başkanlığımıza gerek telefon yoluyla şifahi olarak gerekse dilekçe ve e-mail yoluyla yazılı olarak yapılan başvuruların yoğunluğu ve bu başvurularda sıklıkla sorulan soruların değerlendirilmesi neticesinde, aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılması gereği hasıl olmuştur.

Soru 1 : Postayla/Kargoyla gönderdiğim başvurum elinize ulaştı mı? Ulaştı ise evrak kayıt numaram nedir? Başvurumda herhangi bir eksiklik var mı?

Daha önceki duyurularımızda da belirtildiği üzere bahsi geçen iade işlemleri hemen hemen tamamı itibariyle dairemiz tarafından yerine getirilmekte olduğundan, bütün ülke çapında alman başvurular gerek günlük ve gerekse toplam itibariyle çok büyük bir yekün teşkil etmektedir.

Dolayısı ile dairemize telefonla ulaşan hak sahiplerine herhangi bir başvurunun dairemize ulaşıp ulaşmadığına veya başvurularda eksiklik olup olmadığına dair cevap vermek dairemiz açısından mümkün değildir. Bu konuda bilgi almak isteyen hak sahiplerinin isteklerini açıkça belirtmek şartıyla yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, dairemize ulaşan evraklara verilen kayıt numarası hakkında bilgi ancak söz konusu başvurunun evrak kayıt işleminin tamamlanmasının ardından verilebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, iade talepleriyle ilgili olarak dairemize ulaşan günlük evrak miktarı çok yüksek sayılara ulaştığından kayıt ve bilgi verme işlemleri de sıraya konarak yerine getirilmektedir. Henüz kayıt sırası gelip evrak kayıt sırası almamış bir başvuru hakkında da bir bilgi vermek mümkün olmamaktadır. Ayrıca bir başvurunun dairemize ulaşmış olup olmadığı, başvurunun taahhütlü posta veya kurye yoluyla yapılmış olması durumunda, ilgilisine ulaştırılmak üzere dairemiz evrak memurları tarafından imza edilen alındı ilmühaberlerinden de takip edilebilir. Başvurularda herhangi bir eksikliğin olup olmadığı hususu ise sigorta şirketleri tarafından dairemize ulaştırılan bilgiler ile evrakların uygunluğunun kontrolünü gerektirdiğinden, ancak ilgili sigorta şirketine ait düzeltme işlemleri aşamasında yerine getirilebilmektedir. Dolayısıyla düzeltme fişinin tanzimi aşamasına gelmemiş başvurular için öncesinde herhangi bir eksikliğin olup olmadığını belirtmek dairemiz açısından mümkün değildir. Düzeltme işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler ise hak sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Bu nedenle, işlemlerin başa dönüp işlem sürelerinin gereksiz yere uzamasının engellenmesi açısından hak sahiplerinin sitemizde yayınlanan duyuruları dikkatle takip etmesinde fayda vardır.

 

– Soru 2 : İade ödemeleri yapılmaya başlandı mı? Benim ödemem ne zaman yapılacak?

85 Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin yayınlandığı 23.10.2012 tarihinden itibaren iadeler yapılmaya başlanmıştır. İade işlemlerinin sıralamasında ise; her aya ait başvuruların kendi içinde yıl ve başvuru sırasına sokulması esasına riayet edilmektedir. Dairemize ulaşan başvurular ulaşma sırasına göre evrak kayıt numarası almaktadır. Bir aylık dönemler itibariyle evrak kayıt numarası verilen dilekçeler, iade işlemlerinin yapılacağı serviste yıl sırasına sokulmakta önceki yıllardan başlamak üzere ve aynı yıl içinde evrak kayıt sırasına uyularak iadeler gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir evraka Ödeme sırasının hangi tarihte geleceğini tespit edebilmek ise mümkün değildir.

– Soru 3 : Sigorta şirketlerinin konuyla ilgili olarak vermiş olduğu ödeme zamanı bilgileri doğru mudur?

Başkanlığımıza ulaşan bilgi edinme taleplerinden, kesintilerle ilgili belge temin ettikleri aşamada bazı sigorta şirketleri çalışanlarının, ödemenin yapılacağı veya tamamlanacağı süreler hakkında beyanda bulundukları anlaşılmaktadır. İade ile ilgili bütün işlemler Başkanlığımız tarafından yerine getirilmekte olup, herhangi bir sigorta şirketinin işlemlerimizin herhangi bir aşamasıyla ilgili olarak bilgi sahibi olması ve dolayısıyla hak sahiplerine bir bilgi verebilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile dairemizden edinilenler dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

– Soru 4 : Başvurumun hangi aşamada olduğunu takip edebileceğim bir internet sisteminiz var mı?

Ne Başkanlığımıza ne de Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı herhangi bir birime ait, yapılan başvuruların hangi aşamada olduğunu gösterir internet ağına bağlı bir sistem mevcut değildir.

– Soru 5 : 2007 tarihinden önceki ayrılışlar için neden iade yapılmıyor?

Söz konusu red ve iade işlemlerinin sebebi 6327 sayılı Kanunun geçici 1 ‘nci maddesidir. Maddede söz konusu red ve iade işlemlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun düzeltmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği açıkça belirtilmiştir. Düzeltme ve reddiyat işlemlerine ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu’nun 116 ila 126’ncı maddeleri arasında yer almaktadır. Düzeltme işlemlerinde zamanaşımını düzenleyen VUK 126’ncı madde hükmü uyarınca genel olarak düzeltme, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren beşinci yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra ortaya çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Dolayısıyla genel olarak, Kanunun iade talebi için başvuru hakkını başlattığı 2012 yılının bitimine kadar, en erken 2007 yılı içerisinde yapılmış kesintiler için düzeltme ve iade talep edilebilecektir. Diğer bir ifade ile 2006 ve daha önceki yıllarda yapılmış kesintilere ait düzeltme zamanaşımı 31.12.2011 tarihi itibari ile dolmuş bulunduğundan, bu tarihlerde yapılan kesintilerin iadesi mümkün değildir. Ancak hak sahiplerinin 6327 sayılı kanun çıkmadan önce, söz konusu kesintilerin iadesi talebiyle zamanaşımı süresi dolmadan önce yapmış oldukları (ancak dairemiz tarafından reddedilen) yazılı başvurular zamanında yapılmış başvuru olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda bulunan hak sahiplerinin ilk başvuru tarihini belirten bir dilekçe ile dairemize başvurmaları gerekmektedir. Örneğin; 2002 senesi içinde bireysel emeklilik sisteminden ayrılmış ve geri ödemelerinin toplamı üzerinden kesinti yapılmış bir hak sahibi için zamanaşımı süresi 31.12.2007 tarihidir. Bu durumdaki bir hak sahibinin, bu tarihe kadar yetkili vergi dairesine yapılmış yazılı bir iade başvurusunun olması halinde, söz konusu başvuru da zamanında yapılmış bir başvuru olarak dikkate alınıp iade işlemi yapılacaktır.

– Soru 6 : Vergi borcumuz varsa iade alacaklarımız bu borca mahsup edilir mi?

Herhangi bir hak sahibinin iade işlemi gerçekleştirilmeden önce EVDO (Elektronik Vergi Dairesi Otomasyonu) sisteminde kayıtlı ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş görünen vergi borçları taranmakta ve varsa bu borca mahsup edildikten sonra kalan tutar iade edilmektedir.

– Soru 7 : İade alacağım yatırılması için başkasının hesap numarasını verebilir miyim?

Daha önceki duyurularımızın ekinde yer alan başvuru formlarında da belirtildiği üzere, iade hakkından yararlanılabilmesi için yapılan yazılı başvurularda iadenin yatırılacağı bir banka hesap numarası ve bu hesaba ait İBAN numarasının (Uluslararası Banka Hesap Numarası) bildirilmesi zorunludur. İade işlemleri sırasında ödemeyi gerçekleştirdiğimiz bilgi işlem altyapısı; sigorta şirketlerinden temin edilen ve başvurulara eklenen poliçe özetlerinde yer alan poliçe sahibinin adı soyadı ve T.C kimlik numarası ile aynı başvuruda bildirilen hesap numarasına ait bilgilerin uyumluluğunu otomatik olarak kontrol etmekte ve poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına doğrudan ödeme yapılmasına güvenlik nedeniyle engel olmaktadır. Bu türlü poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına yapılması istenen ödemeler için aşağıda belirtilen ek kontrol ve belgelere ihtiyaç doğmaktadır. Bu noktada hemen belirtmek isteriz ki; iade işlemlerinin hızı açısından en uygun seçenek başvurularda bildirilen hesap numaralarının, sigorta poliçesi (poliçe özetleri) üzerinde adı yer alan hak sahiplerine ait olmasıdır. 7 sıra numaralı Muhasebat Genel Tebliği uyarınca banka hesap numaralarına ödeme yapılırken hak sahipleri haricindeki kişilerin hesap numaralarına ödeme yapılmasının istenmesi halinde aşağıdaki kontrol ve belgelerin tamamlanması zorunludur.

a) Hak sahibinin (poliçede adı geçen şahıs) 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin kanuni velisinin hesap numarasına yapılmasını istendiği durumlarda, çocuğun ve velinin T.C kimlik numaralarının başvuru evrakında bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda ek bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.

b) Hak sahibinin 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin mahkemece tayin edilmiş velilerin hesap numarasına yapılmasının istendiği durumlarda, veli tayinine ilişkin mahkeme ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

c) Hak sahibinin kendisine vasi tayin edilmiş şahıslardan olması ve ödemenin vasinin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda, vasi tayinine ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

d) Poliçede adı geçen kişinin ölmüş olması ve ödemenin varislerin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda veraset ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

e) Yukarıda belirtilen durumlar haricinde ödemenin hak sahibi dışındaki üçüncü kişilerin hesap numaralarına yapılmasının istendiği durumlarda, söz konusu hesap sahibinin hak sahibi adına tahsile yetkili vekil olduğunu gösterir vekaletnamenin aslı veya noterce onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. (Örneğin; poliçe sahibi şahıs başvurusunda eşi adına kayıtlı hesap numarasına ödeme yapılmasını istediğinde, eşini tahsile yetkili vekil kıldığına dair vekaletnamenin aslı veya noter onaylı örneğini başvurusuna eklemelidir.)

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Etiketler:

Yorumlar
 1. MURAT TUR dedi ki:

  ilk yorum benden olsun buraya,bunlar bu paraları ödemek için Çin işkencesi yapıyorlar.Memurların çokta umrundaydı sanki bizim alacaklarımız,onlar çay ve sigara keyfinden vazgeçmez,çalışmaz,kapağı atmış devlete yan gelip yatıyor.Ne bakanların,ne müdürlerin,nede memurların umurunda değil.Bu işi düzeltse düzeltese başbakan düzeltir,onun bir sözüyle hepsi hizaya gelir.Dalga geçiyorlar,3 ay oldu nedemek paraların yatmaması 1980lerdemi yaşıyoruz,herkezin herşeyi bir tık uzakta ama kimin umrunda.Onun için bimere yazalım,ancak ozaman başbakanın dikkatini çekeriz ve bu işe el atar.Yazık günah alırken hemen verirken eziyet yapıyorlar.

 2. ali dedi ki:

  yani başvurulan aylar bölüyor daha sonra ayrılma yılına bölüyorlar.
  herhalde daha eylül ayının hangi yılını ödüyorlar.İadeleri 23.10.2012 itabaren ödendiği söyleniyor. Yorumlara bakınca hala eylül ayının ödendiği görülüyor. bir yorumda eylül 2008 çıkışlıydı. Ödeme yaklaşık 81 gündür yapılıyor. eylül ayının 1/5 yapmışlar. Matematiksel hesapla.
  BU GÜN BAŞVURAN biri yklaşık parasını 81X5X6=2430 günde parasını alır. 2430 günde 6,6 yıl eder. BU İŞTEN şu anlam çıkıyor. kanunen 5 yılda evrak eski durumuna düştüğüne göre bu hızla baş vurmayın diyorlar..

 3. serkan akdemir dedi ki:

  2009 lu olupta ödemesini alan oldumu arkadaşlar

 4. murat tur dedi ki:

  şimdi bmvd ile görüştüm,bana verdikleri bilgi şöyle oldu.hangi yıl çıktığına bakılmadan başvuru tarihine göre ödemeler yapılıyor dendi.Ve şuanda eylül ayında bmvd’ne başvuranların ödemelerinin yapıldığını söyledi.ben onun yalancısıyım.

 5. ilhan dedi ki:

  merhaba Murat Bey ;
  iletilen bilgi doğru değil…
  başvuru tarihine göre olsa ben iade alanlardan olurdum. hala almadım ve bekliyorum.
  ilgilenen ve takip edenlerin bilgisine..

 6. murat tur dedi ki:

  İlhan bey,
  dediğim gibi ben onların yalancısıyım,ama daha eylül ayındalarmış zaten ilk başvurula eylülde başladı,belki yakında yatar

 7. serkan akdemir dedi ki:

  ARKADAŞLAR BEN DE 1 EYLÜLE BAŞVURUMU YAPTIM…2010 ÇIKIŞLIYM HENÜZ PARAM YATMADI..AMA TAHİMİNE VE MÜKELLEFLER DAİRESİNİN AÇIKLAMALARINA GÖRE..2009 BİTMEK ÜZERE…2010 A GEÇER GEÇMEZ BENİMKİNİN YATMASI GEREKİR…2009 DA ÇIKIŞ YAPAN VE EYLÜLDE BAŞVUSURUNU YAPIPTA ALAN VARSA YAZARSA ÇOK SEVİNİRM

 8. murat tur dedi ki:

  serkan akdemir kardeş,
  bende eylül ortalarında başvurdum ve 2007 eylül çıkışlıyım.ne param yattı ne haber var,ama sen demişsinki 2009 lar bitmek üzere,sana bu haberi kim verdiyse yanlış bilgi vermiş.ne olduğu hiç belli değil,bende aradım ve bana söylenen şu daha eylül ayında başvuranların parası ödeniyor ve hangi yıl çıkıldığına bakılmıyor,sadece ilk başvuranların paraları yatırılıyor ve daha eylül ayında başvuranların paraları yatırılıyor dendi ama sen 1 eylülde başvurdum ve hala param yatmadı diyorsun,her kafadan bir ses çıkıyor.

 9. Erkan Köksal dedi ki:

  Düzeltse Düzeltse başbakanmı düzeltir :) Düzeni bu sisteme sokan başbakan değilmi zaten. Başbakan önce kendini düzeltsin ;)

 10. serkan akdemir dedi ki:

  murat tur kardeşim ben 1eylülde başvurumu yaptım..2010 çıkışkıyım para henüz yatmadı ama açıklamalardan anlaşılan önce ay ay topluyolar sonrada başvuruus sırasına göre yıllara göre ücretleri ödüyolar…ben 2008 e geçildiğini burda yorum yapan bir çok arkadaştan duydum..ama sen hem eylülde başvurumu yaptım hem 2007 çıkışlıyım diyosun..o halde mutlaka yatması lazımdı…herşey değişir valla bu hesapla;)ama büyük mükellefleirn açıklamasına istinaden ben öyle yorumladım olayı..eylül ayında ki başvuruları ödüyo olsalarda bana yatması lazımdı..ilk başvuranlardanım yatmadı

 11. mustafa dedi ki:

  ben 2009 çıkışlıyım 29 ağustosta başvurdum,param yatmamış.

 12. serkan akdemir dedi ki:

  2009 da bes ten ayrılıp parası yatan kimse var mı arkadaşlar

 13. ilker dedi ki:

  bimer’e başbakan cevap veriyo zannedenler var çok komik. o beğenmediğiniz memurlara gidiyo bimer başvuruları.. burada bana geliyo mesela sayın başbakan diye yazıyorlar bide çok gülüyorum :)) bu işi bu hale getiren başbakan gariban memur saçma sapan hale gelen işi çözmek için gece gündüz çalışıyo.. bide bu yalaka tiplerin saçma sapan eleştirilerine maruz kalıyo.. tüh!!!

 14. ramis dedi ki:

  bende 2009 cıkışlıyım 02.10.12 de elden verdim evraklarımı henüz yatmadı acaba 2009 yılında ayrılmış olup parası yatan var mı?

 15. bayram aras dedi ki:

  bende 2007 çıkşlıyım eylül de müracat ettim aradım 2007 de olanların yatırmaaya başlandı dendi bir günde 20 kişin parası yatıyormüş bekleki sıra gelsin hesaplrıma göre 5 yıldan önce sıra gelmez

 16. ali dedi ki:

  evrak kayıt sorgulama ekranında evraklarım 05.11.2012 teslim edildiği halde teslim edilmemiş gözüküyor. Hayırlısı sorgulama ekranını niye açmışlar derseniz. bunlarda bu işin çok çok uzayacağını anlamışlar..

 17. serkan akdemir dedi ki:

  ARKADAŞLAR ŞUAN EYLÜL AYIN ÖDÜYORLAR..FAKAT HANGİ YIKI ÖDEDİKLERİNİ BİLEN VAR MI..YAKIN VADE DE TELDE KONUŞAN ARKADAŞIMIZ VAR MI

 18. halit yılmaz dedi ki:

  iyi günler herkese eylül ayıdna teslim ettim evraklarımı 9 eylül ANCAK 19.10.2012 TESLİM TARİHİ YAZMISLAR daha cok beklerız

 19. üateüa dedi ki:

  Kasım ayında evraklarımı kargo yapmıştım geldiği tarih sorgulama ekranında 21.01.2013 bu tarih yazıyor şaka gibi iki ay atmışlar imkanı olan elden versin ne zaman yatcağı belli bile değil

 20. tarık kıvanç dedi ki:

  hey millet bırakın yılı mılıda bu işte parası yatan var mı?para alan bir kişi var mı?çıksın ben paramı aldım desin.çok merak ediyorum.

 21. murat dedi ki:

  arkadaşlar evrak kayıt sorgulaması var ama şuan kaç kişi aldı onu öğrenemiyoruz ki.yapmışlar bişey ama hiç bir faydası yok malesef…..

 22. kemal ölmez dedi ki:

  murat tur kardeşim 10 numara yorum yapmış ağzına sağlık bunun üzerine daha yoruma gerek yok.hayırlısı diyeceğiz şu işede bir el at baba diyeceğiz bekleyeceğiz.herkese saygı ve selamlar.

 23. İ.Ayhan BULMAN dedi ki:

  2008 şubat çıkışlı ve 2011 haziran çıkışlı iki poliçe için 04/01/02013
  tarihinde BMVD ulaştığını öğrendiğim belgelerim için bir bilgi alamadım .Tahaaüdlü posta gönderi numaram RR03390754478 VE RR03390754461 dir. Bilgi alabilirsem sevinirim .

 24. haydar hakalmaz dedi ki:

  ekim 1 de evraklarıma teslim ettim.başvuru no suyla takip et dediler.ama nerden edeceğim bilmiyorum.bmvd sinin telefonunu 2 aydır düşüremiyorum.hep meşgul yada telesekreter bant kaydı aynı şeyleri söyleyip duruyor.bir görevliye beğlanamadım.bu çağda bu sistem.yazıklar olsun

 25. Ferruh Çelebi dedi ki:

  Arkadaşlar 2009 çıkışlıyım aralık ayında ben paramı aldım 07.09.2012 tarihinde kayıt kabul edilmiş Evrak no:94051