BireyselEmeklilikSistemi.Org

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılanlara yapılan stopaj iadesine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada iade ödemelerinin zamanı ve nasıl yapılacağı konuları başta olmak üzere çeşitli sorular yanıtlanıyor. İlgili açıklama aşağıdadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

6327 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca yapılan bireysel emeklilik ve şahıs sigortaları geri ödemelerinden yapılan kesintilerin iadesine ilişkin olarak Başkanlığımıza gerek telefon yoluyla şifahi olarak gerekse dilekçe ve e-mail yoluyla yazılı olarak yapılan başvuruların yoğunluğu ve bu başvurularda sıklıkla sorulan soruların değerlendirilmesi neticesinde, aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılması gereği hasıl olmuştur.

Soru 1 : Postayla/Kargoyla gönderdiğim başvurum elinize ulaştı mı? Ulaştı ise evrak kayıt numaram nedir? Başvurumda herhangi bir eksiklik var mı?

Daha önceki duyurularımızda da belirtildiği üzere bahsi geçen iade işlemleri hemen hemen tamamı itibariyle dairemiz tarafından yerine getirilmekte olduğundan, bütün ülke çapında alman başvurular gerek günlük ve gerekse toplam itibariyle çok büyük bir yekün teşkil etmektedir.

Dolayısı ile dairemize telefonla ulaşan hak sahiplerine herhangi bir başvurunun dairemize ulaşıp ulaşmadığına veya başvurularda eksiklik olup olmadığına dair cevap vermek dairemiz açısından mümkün değildir. Bu konuda bilgi almak isteyen hak sahiplerinin isteklerini açıkça belirtmek şartıyla yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, dairemize ulaşan evraklara verilen kayıt numarası hakkında bilgi ancak söz konusu başvurunun evrak kayıt işleminin tamamlanmasının ardından verilebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, iade talepleriyle ilgili olarak dairemize ulaşan günlük evrak miktarı çok yüksek sayılara ulaştığından kayıt ve bilgi verme işlemleri de sıraya konarak yerine getirilmektedir. Henüz kayıt sırası gelip evrak kayıt sırası almamış bir başvuru hakkında da bir bilgi vermek mümkün olmamaktadır. Ayrıca bir başvurunun dairemize ulaşmış olup olmadığı, başvurunun taahhütlü posta veya kurye yoluyla yapılmış olması durumunda, ilgilisine ulaştırılmak üzere dairemiz evrak memurları tarafından imza edilen alındı ilmühaberlerinden de takip edilebilir. Başvurularda herhangi bir eksikliğin olup olmadığı hususu ise sigorta şirketleri tarafından dairemize ulaştırılan bilgiler ile evrakların uygunluğunun kontrolünü gerektirdiğinden, ancak ilgili sigorta şirketine ait düzeltme işlemleri aşamasında yerine getirilebilmektedir. Dolayısıyla düzeltme fişinin tanzimi aşamasına gelmemiş başvurular için öncesinde herhangi bir eksikliğin olup olmadığını belirtmek dairemiz açısından mümkün değildir. Düzeltme işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler ise hak sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Bu nedenle, işlemlerin başa dönüp işlem sürelerinin gereksiz yere uzamasının engellenmesi açısından hak sahiplerinin sitemizde yayınlanan duyuruları dikkatle takip etmesinde fayda vardır.

 

– Soru 2 : İade ödemeleri yapılmaya başlandı mı? Benim ödemem ne zaman yapılacak?

85 Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin yayınlandığı 23.10.2012 tarihinden itibaren iadeler yapılmaya başlanmıştır. İade işlemlerinin sıralamasında ise; her aya ait başvuruların kendi içinde yıl ve başvuru sırasına sokulması esasına riayet edilmektedir. Dairemize ulaşan başvurular ulaşma sırasına göre evrak kayıt numarası almaktadır. Bir aylık dönemler itibariyle evrak kayıt numarası verilen dilekçeler, iade işlemlerinin yapılacağı serviste yıl sırasına sokulmakta önceki yıllardan başlamak üzere ve aynı yıl içinde evrak kayıt sırasına uyularak iadeler gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir evraka Ödeme sırasının hangi tarihte geleceğini tespit edebilmek ise mümkün değildir.

– Soru 3 : Sigorta şirketlerinin konuyla ilgili olarak vermiş olduğu ödeme zamanı bilgileri doğru mudur?

Başkanlığımıza ulaşan bilgi edinme taleplerinden, kesintilerle ilgili belge temin ettikleri aşamada bazı sigorta şirketleri çalışanlarının, ödemenin yapılacağı veya tamamlanacağı süreler hakkında beyanda bulundukları anlaşılmaktadır. İade ile ilgili bütün işlemler Başkanlığımız tarafından yerine getirilmekte olup, herhangi bir sigorta şirketinin işlemlerimizin herhangi bir aşamasıyla ilgili olarak bilgi sahibi olması ve dolayısıyla hak sahiplerine bir bilgi verebilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile dairemizden edinilenler dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

– Soru 4 : Başvurumun hangi aşamada olduğunu takip edebileceğim bir internet sisteminiz var mı?

Ne Başkanlığımıza ne de Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı herhangi bir birime ait, yapılan başvuruların hangi aşamada olduğunu gösterir internet ağına bağlı bir sistem mevcut değildir.

– Soru 5 : 2007 tarihinden önceki ayrılışlar için neden iade yapılmıyor?

Söz konusu red ve iade işlemlerinin sebebi 6327 sayılı Kanunun geçici 1 ‘nci maddesidir. Maddede söz konusu red ve iade işlemlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun düzeltmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği açıkça belirtilmiştir. Düzeltme ve reddiyat işlemlerine ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu’nun 116 ila 126’ncı maddeleri arasında yer almaktadır. Düzeltme işlemlerinde zamanaşımını düzenleyen VUK 126’ncı madde hükmü uyarınca genel olarak düzeltme, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren beşinci yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra ortaya çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Dolayısıyla genel olarak, Kanunun iade talebi için başvuru hakkını başlattığı 2012 yılının bitimine kadar, en erken 2007 yılı içerisinde yapılmış kesintiler için düzeltme ve iade talep edilebilecektir. Diğer bir ifade ile 2006 ve daha önceki yıllarda yapılmış kesintilere ait düzeltme zamanaşımı 31.12.2011 tarihi itibari ile dolmuş bulunduğundan, bu tarihlerde yapılan kesintilerin iadesi mümkün değildir. Ancak hak sahiplerinin 6327 sayılı kanun çıkmadan önce, söz konusu kesintilerin iadesi talebiyle zamanaşımı süresi dolmadan önce yapmış oldukları (ancak dairemiz tarafından reddedilen) yazılı başvurular zamanında yapılmış başvuru olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda bulunan hak sahiplerinin ilk başvuru tarihini belirten bir dilekçe ile dairemize başvurmaları gerekmektedir. Örneğin; 2002 senesi içinde bireysel emeklilik sisteminden ayrılmış ve geri ödemelerinin toplamı üzerinden kesinti yapılmış bir hak sahibi için zamanaşımı süresi 31.12.2007 tarihidir. Bu durumdaki bir hak sahibinin, bu tarihe kadar yetkili vergi dairesine yapılmış yazılı bir iade başvurusunun olması halinde, söz konusu başvuru da zamanında yapılmış bir başvuru olarak dikkate alınıp iade işlemi yapılacaktır.

– Soru 6 : Vergi borcumuz varsa iade alacaklarımız bu borca mahsup edilir mi?

Herhangi bir hak sahibinin iade işlemi gerçekleştirilmeden önce EVDO (Elektronik Vergi Dairesi Otomasyonu) sisteminde kayıtlı ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş görünen vergi borçları taranmakta ve varsa bu borca mahsup edildikten sonra kalan tutar iade edilmektedir.

– Soru 7 : İade alacağım yatırılması için başkasının hesap numarasını verebilir miyim?

Daha önceki duyurularımızın ekinde yer alan başvuru formlarında da belirtildiği üzere, iade hakkından yararlanılabilmesi için yapılan yazılı başvurularda iadenin yatırılacağı bir banka hesap numarası ve bu hesaba ait İBAN numarasının (Uluslararası Banka Hesap Numarası) bildirilmesi zorunludur. İade işlemleri sırasında ödemeyi gerçekleştirdiğimiz bilgi işlem altyapısı; sigorta şirketlerinden temin edilen ve başvurulara eklenen poliçe özetlerinde yer alan poliçe sahibinin adı soyadı ve T.C kimlik numarası ile aynı başvuruda bildirilen hesap numarasına ait bilgilerin uyumluluğunu otomatik olarak kontrol etmekte ve poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına doğrudan ödeme yapılmasına güvenlik nedeniyle engel olmaktadır. Bu türlü poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına yapılması istenen ödemeler için aşağıda belirtilen ek kontrol ve belgelere ihtiyaç doğmaktadır. Bu noktada hemen belirtmek isteriz ki; iade işlemlerinin hızı açısından en uygun seçenek başvurularda bildirilen hesap numaralarının, sigorta poliçesi (poliçe özetleri) üzerinde adı yer alan hak sahiplerine ait olmasıdır. 7 sıra numaralı Muhasebat Genel Tebliği uyarınca banka hesap numaralarına ödeme yapılırken hak sahipleri haricindeki kişilerin hesap numaralarına ödeme yapılmasının istenmesi halinde aşağıdaki kontrol ve belgelerin tamamlanması zorunludur.

a) Hak sahibinin (poliçede adı geçen şahıs) 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin kanuni velisinin hesap numarasına yapılmasını istendiği durumlarda, çocuğun ve velinin T.C kimlik numaralarının başvuru evrakında bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda ek bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.

b) Hak sahibinin 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin mahkemece tayin edilmiş velilerin hesap numarasına yapılmasının istendiği durumlarda, veli tayinine ilişkin mahkeme ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

c) Hak sahibinin kendisine vasi tayin edilmiş şahıslardan olması ve ödemenin vasinin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda, vasi tayinine ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

d) Poliçede adı geçen kişinin ölmüş olması ve ödemenin varislerin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda veraset ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

e) Yukarıda belirtilen durumlar haricinde ödemenin hak sahibi dışındaki üçüncü kişilerin hesap numaralarına yapılmasının istendiği durumlarda, söz konusu hesap sahibinin hak sahibi adına tahsile yetkili vekil olduğunu gösterir vekaletnamenin aslı veya noterce onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. (Örneğin; poliçe sahibi şahıs başvurusunda eşi adına kayıtlı hesap numarasına ödeme yapılmasını istediğinde, eşini tahsile yetkili vekil kıldığına dair vekaletnamenin aslı veya noter onaylı örneğini başvurusuna eklemelidir.)

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Etiketler:

Yorumlar
 1. serkan akdemir dedi ki:

  GERÇEKTEN TEBRİK EDERİM BU DEVİRDE BU KADAR SERİ BİR ŞEKİLDE HAK MAĞDURLARININ MAĞDURİYETLERİNİ GİDERDİKLERİ İÇİN…ÇOK ÇALIŞIYORLAR BU BİR İCRA OLAYI OLSAYDI HEPİMİZİN EVİNE İŞİNE İCRA GELMİŞTİ AMA ALACAK OLUNCA VERMEMEK İÇİN YAVAŞLATMAK İÇİN O PARAYI KULLANMAK İÇİN HERŞEY YAPILIYOR…İYİ Kİ BU ÜLKEDE YAŞIYORUZ İYİ Kİ BÖYLE HALK İÇİN ÇALIŞAN BİR DEVLETİMİZ VAR…HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ..İYİ UYKULAR MÜKELLEFLER DAİRESİ İYİ UYKULAR TÜRKİYE..(31 AĞUSTOSTAKİ BAŞVURUM 6 AY GEÇMESİNE RAĞMEN HALA YATMADI)

 2. ilhan dedi ki:

  Tam tamına müracaat edeli 5 ay oldu ve geçti. Hala geri ödemelerimiz tarafımıza yapılmadı…Ve ne zaman yapılacağı da belli değil.. (Devletin alacağı olsaydı gecikme faiziyle tahsil edilirdi)
  Maliye Baknalığı yada Gelirler Genel Müdürlüğü’den ve/veya BMVD’den bir Allah’ın kulu ve yetkilisi yaşanan bu gecikme ve sorunlara en ufak bir duyarlılık ve ilgi göstermiyorlar.
  Bütün yükü tek adres olarak BMVD’ nin üzerine bir güzel yıkmışlar ve resmen uyuyorlar ve uyutuyorlar…
  Yazıklar olsun.. Hakkımı helal etmiyorum….

 3. serkan akdemir dedi ki:

  Arkadaşlar yakın zamanda iletişime geçen var mı..eylül ayında hangi yılı ödüyolar acaba şuan..2009 çıkışlı olupta parasını alan kimse oldumu acaba…en son 2008 lere ödeme yapılıyodu açıklamalardan anlaşılan

 4. serkan çevik dedi ki:

  bende eylül ayında başvuru yaptım 2009 çıkışlıyım ama hala bir ödeme alamadım galiba 70 milyon kişi BES e kayıt olmuş sonrada ayrılmış olmalı bu kadar yogun olduklarına göre

 5. alaeddin uluç dedi ki:

  Arkadaşlar günde ortalama 30 kişinin stopajı ödeniyormuş. Ben 90. bininci sırada isem bu hesaba göre 30 ay sonra alabilecem. Hayırlara vesile olsun.

 6. serkan akdemir dedi ki:

  evrakları kaydetmişler ödemeler bi tuşa bakmıyomu bu nasıl bi ödeme şekli..yıl olmuş 2013 banka kuyruğuna mı girip ödeme yapıyo bu adamlar tek tek!şaka bunlar şakaa lanet olsun sisteminezede düzeninizede..allaaddin bey sizin hespa yanlış size 90 ay sonra sıra gelir o hesapla o da yaklaşık 7 8 sene ;)

 7. serdar dedi ki:

  sayın ferruh çelebi. benim evrakımm sizden daha önce ve bende 2009 çıkışlıyım. evrak numaram da 93 bin küsürlerde. benim evraklarımda szinle aynı gün evrak numarası almış. ben alamadım. siz nasıl aldınız?

 8. serkan akdemir dedi ki:

  BMDB nın son açıklamsından bişey anlıyan var mı arkadaşlar…ne demek istiyolar değişiklik ne yani

 9. serkan akdemir dedi ki:

  SERDAR BEY SİİZN VERGİ DAİRESİNE FALAN BORCUNUZ OLMUŞ OLABİLİR….EĞER VARSA BORCUNUZ ONA SAYMIŞLARDIR ..ÖYLE YAPTIKLARINI YAZIYOLAR ZATEN SİTELERİNDE

 10. serdar dedi ki:

  serkan bey. merabalar. benim kesinlikle vergi borcum filan yok. bir karmaşıklık var ama anlayamadım.

 11. serkan akdemir dedi ki:

  serdar bey kontrol edin evrak kaydını sorguladığınız yerden belli olmaz vardır belki..yoksa 2009 ları çoktan yatırmaya başladılar diye biliyorum..2010 a gelmediler ama daha gelseler nerdeyse ilk benimki yatıcak 29 ağustosta başvurdum ben 82000 ciiym

 12. Emre dedi ki:

  Arkadaslar ne 2009’u ne 2010’u; dalga geciyor olmalisiniz.
  4 eylulde iki sigorta icin evrak girisim var, 2007 ocak ve subat cikisli daha yatmadi.
  Yatmadigi gibi BMVD danismadaki kisinin aynen ifadesi, daha 2007 tasnif ve odeme emir girisleri veriliyormus. Kisi borc sorgusu sonrasi, borc yoksa odeme servisine gonderiliyormus.

  Bence yatti diyenler ucuyor, her yatti diyene de inanmakta zorlaniyorum, cunku aciklama bu.

 13. serkan akdemir dedi ki:

  kardeşim adamlar resmi açıklamsında 3 aydır ödüyoruz diyorlar..neyi ödüyolar daha 2007 bitmediyse….

 14. murat dedi ki:

  Arkadaşlar yeni konuştum,bana söylediği şu bayanın,daha başvuranlardan eylül ayının yarısına yeni geldik ve bir ay sonra yeni sistem gelecek ve hızlanacak,dedi.

 15. ilhan dedi ki:

  iadeler konusunda ; hem ödemeler olsun hemde kayıt ve süreçler olsun aylardır tam bir başıbozukluk ve dağınıklık var…
  Allah hak sahibi olarak bekleyen bizlere/kişilere inşallah sağlığımızda kendi paramıza (!) kavuşmayı nasip eylesin…(Amin)
  Sn.Yetkililer SESİMİZİ DUYUN ve ARTIK MAĞDURİYETLERİMİZİ GİDERİN….

 16. serkan akdemir dedi ki:

  murat bey eylül ayının hangi yılını ödüyolarmış haberin var mı..şuan eylül ayında hangi yılı ödüyolarmş acaba

 17. ramis dedi ki:

  ben 2009 cıkışlıyım 02.10.12 elden verdim sistemde de o şelikde görünüyor acaba 2009 cıkışlı olup aidesi alan varmı tel. ulaşmak mümkün değil

 18. serkan akdemir dedi ki:

  arkadaşlar bmdb ulaşanlar lüften şuan eylül aynının hangi yılının ödenmekte olduğunu öğrensinler.önemli olan bu diğerleri boş sürekli açıklama yapıyolar sitelerinden şuan hangi yılın ödendiğini bi türlü söylemiyolar…arasan ulaşamıyosun lanet olsun bunlara hangi çağdayız herşe kayıtlı olmasaına rağmen nasıl ödenmez bunca aydır..

 19. yüksel dedi ki:

  arkadaşlar ben de eylül 14 ünde verdim bana verilen sıra numarası 1040662 2011 de çıkış yaptım bes den ancak sıra numaramızı hangi adreste sorguluyorsunuz takip ediliyormu .ben kaçtır araştırdım herhangi bir link göremedim sıra numarası sorgusunda

 20. ANKARALI dedi ki:

  MERHABA ARKADAŞLAR BEN 2008 ÇIKIŞLIYIM EVRAKLARIMI WYLÜL 4 DE TESLİM ALINMIŞKEN KAYITLARA 18.10. 2012 OLARAK GEÇMİŞ BİLGİNİZ VARMI ARKADAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEĞİ İLE İLGLİ

 21. naz dedi ki:

  Selam, bugün BMVD’ye gidip memur arkadaşlarla konuştum, bu işle 10 kişi ilgileniyormuş ve çok yavaş ilerliyormuş. Para iadeleri ay içinde sigorta şirketlerine göre tasnif edilerek yapılıyormuş. Garanti Emeklilik, axa oyak gibi şirketlerden başlamışlar sanırım, yani öyle ay içinde çıkış yılına göre bir ödeme sözkonusu değil, eylül ödemeleri bu gidişle yaza bitmez. Sigorta şirketleri müşterilerin iade tutar ve bilgilerini digital ortamda Maliyeye göndermiş, eğer onları eşleştirip otomatik ödeyecek bir program yapmazlarsa işimiz çok zor, merak edenlere duyurulur.

 22. serdar dedi ki:

  açıklama yapmama nedenlerini düşündüğümüzde akla ilk gelen acaba torpilmi yapılıyor sorusu oluyor. ilerleyen zamanlarda kokusu çıkar heralde….

 23. serkan akdemir dedi ki:

  naz hanım kendi resmi sitelerde nasıl ödedikleri yazıyo zatensigorta şirketleriyle alakalı bi durm yok onlardan gönderilen belgeler geldi zaten….şuan eylül ayının hangi yılını ödüyolar sorun o .o sorunuda bi türlü öğrenemedikkkk

 24. serkan akdemir dedi ki:

  ARKADAŞLAR AĞUSTOSTA BAŞVURUSUNU VE EVRAK KAYDINI YAPIPTA ALAN VAR MI İÇİNİZDE…EĞER VARSA KAÇ ÇIKIŞLIISNIZ

 25. naz dedi ki:

  Serkan Bey, yıla göre bir ödeme söz konusu değil, resmi sitede yazanlara uygun ödendiğini sanmıyorum, gelen ödemeleri sigorta şirketlerine göre aya göre ayırmışlar o şekilde ödüyorlar, yani 2011 çıkışlı aylül ayında başvuran birisi 2007 çıkışlı eylül başvuruludan daha önce alabilir, beklenti içinde olmamak gerek, benim memurların konuşmasından anladığım bu maalesef.