BireyselEmeklilikSistemi.Org

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılanlara yapılan stopaj iadesine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada iade ödemelerinin zamanı ve nasıl yapılacağı konuları başta olmak üzere çeşitli sorular yanıtlanıyor. İlgili açıklama aşağıdadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

6327 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca yapılan bireysel emeklilik ve şahıs sigortaları geri ödemelerinden yapılan kesintilerin iadesine ilişkin olarak Başkanlığımıza gerek telefon yoluyla şifahi olarak gerekse dilekçe ve e-mail yoluyla yazılı olarak yapılan başvuruların yoğunluğu ve bu başvurularda sıklıkla sorulan soruların değerlendirilmesi neticesinde, aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılması gereği hasıl olmuştur.

Soru 1 : Postayla/Kargoyla gönderdiğim başvurum elinize ulaştı mı? Ulaştı ise evrak kayıt numaram nedir? Başvurumda herhangi bir eksiklik var mı?

Daha önceki duyurularımızda da belirtildiği üzere bahsi geçen iade işlemleri hemen hemen tamamı itibariyle dairemiz tarafından yerine getirilmekte olduğundan, bütün ülke çapında alman başvurular gerek günlük ve gerekse toplam itibariyle çok büyük bir yekün teşkil etmektedir.

Dolayısı ile dairemize telefonla ulaşan hak sahiplerine herhangi bir başvurunun dairemize ulaşıp ulaşmadığına veya başvurularda eksiklik olup olmadığına dair cevap vermek dairemiz açısından mümkün değildir. Bu konuda bilgi almak isteyen hak sahiplerinin isteklerini açıkça belirtmek şartıyla yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, dairemize ulaşan evraklara verilen kayıt numarası hakkında bilgi ancak söz konusu başvurunun evrak kayıt işleminin tamamlanmasının ardından verilebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, iade talepleriyle ilgili olarak dairemize ulaşan günlük evrak miktarı çok yüksek sayılara ulaştığından kayıt ve bilgi verme işlemleri de sıraya konarak yerine getirilmektedir. Henüz kayıt sırası gelip evrak kayıt sırası almamış bir başvuru hakkında da bir bilgi vermek mümkün olmamaktadır. Ayrıca bir başvurunun dairemize ulaşmış olup olmadığı, başvurunun taahhütlü posta veya kurye yoluyla yapılmış olması durumunda, ilgilisine ulaştırılmak üzere dairemiz evrak memurları tarafından imza edilen alındı ilmühaberlerinden de takip edilebilir. Başvurularda herhangi bir eksikliğin olup olmadığı hususu ise sigorta şirketleri tarafından dairemize ulaştırılan bilgiler ile evrakların uygunluğunun kontrolünü gerektirdiğinden, ancak ilgili sigorta şirketine ait düzeltme işlemleri aşamasında yerine getirilebilmektedir. Dolayısıyla düzeltme fişinin tanzimi aşamasına gelmemiş başvurular için öncesinde herhangi bir eksikliğin olup olmadığını belirtmek dairemiz açısından mümkün değildir. Düzeltme işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler ise hak sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Bu nedenle, işlemlerin başa dönüp işlem sürelerinin gereksiz yere uzamasının engellenmesi açısından hak sahiplerinin sitemizde yayınlanan duyuruları dikkatle takip etmesinde fayda vardır.

 

– Soru 2 : İade ödemeleri yapılmaya başlandı mı? Benim ödemem ne zaman yapılacak?

85 Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin yayınlandığı 23.10.2012 tarihinden itibaren iadeler yapılmaya başlanmıştır. İade işlemlerinin sıralamasında ise; her aya ait başvuruların kendi içinde yıl ve başvuru sırasına sokulması esasına riayet edilmektedir. Dairemize ulaşan başvurular ulaşma sırasına göre evrak kayıt numarası almaktadır. Bir aylık dönemler itibariyle evrak kayıt numarası verilen dilekçeler, iade işlemlerinin yapılacağı serviste yıl sırasına sokulmakta önceki yıllardan başlamak üzere ve aynı yıl içinde evrak kayıt sırasına uyularak iadeler gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir evraka Ödeme sırasının hangi tarihte geleceğini tespit edebilmek ise mümkün değildir.

– Soru 3 : Sigorta şirketlerinin konuyla ilgili olarak vermiş olduğu ödeme zamanı bilgileri doğru mudur?

Başkanlığımıza ulaşan bilgi edinme taleplerinden, kesintilerle ilgili belge temin ettikleri aşamada bazı sigorta şirketleri çalışanlarının, ödemenin yapılacağı veya tamamlanacağı süreler hakkında beyanda bulundukları anlaşılmaktadır. İade ile ilgili bütün işlemler Başkanlığımız tarafından yerine getirilmekte olup, herhangi bir sigorta şirketinin işlemlerimizin herhangi bir aşamasıyla ilgili olarak bilgi sahibi olması ve dolayısıyla hak sahiplerine bir bilgi verebilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile dairemizden edinilenler dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

– Soru 4 : Başvurumun hangi aşamada olduğunu takip edebileceğim bir internet sisteminiz var mı?

Ne Başkanlığımıza ne de Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı herhangi bir birime ait, yapılan başvuruların hangi aşamada olduğunu gösterir internet ağına bağlı bir sistem mevcut değildir.

– Soru 5 : 2007 tarihinden önceki ayrılışlar için neden iade yapılmıyor?

Söz konusu red ve iade işlemlerinin sebebi 6327 sayılı Kanunun geçici 1 ‘nci maddesidir. Maddede söz konusu red ve iade işlemlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun düzeltmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği açıkça belirtilmiştir. Düzeltme ve reddiyat işlemlerine ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu’nun 116 ila 126’ncı maddeleri arasında yer almaktadır. Düzeltme işlemlerinde zamanaşımını düzenleyen VUK 126’ncı madde hükmü uyarınca genel olarak düzeltme, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren beşinci yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra ortaya çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Dolayısıyla genel olarak, Kanunun iade talebi için başvuru hakkını başlattığı 2012 yılının bitimine kadar, en erken 2007 yılı içerisinde yapılmış kesintiler için düzeltme ve iade talep edilebilecektir. Diğer bir ifade ile 2006 ve daha önceki yıllarda yapılmış kesintilere ait düzeltme zamanaşımı 31.12.2011 tarihi itibari ile dolmuş bulunduğundan, bu tarihlerde yapılan kesintilerin iadesi mümkün değildir. Ancak hak sahiplerinin 6327 sayılı kanun çıkmadan önce, söz konusu kesintilerin iadesi talebiyle zamanaşımı süresi dolmadan önce yapmış oldukları (ancak dairemiz tarafından reddedilen) yazılı başvurular zamanında yapılmış başvuru olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda bulunan hak sahiplerinin ilk başvuru tarihini belirten bir dilekçe ile dairemize başvurmaları gerekmektedir. Örneğin; 2002 senesi içinde bireysel emeklilik sisteminden ayrılmış ve geri ödemelerinin toplamı üzerinden kesinti yapılmış bir hak sahibi için zamanaşımı süresi 31.12.2007 tarihidir. Bu durumdaki bir hak sahibinin, bu tarihe kadar yetkili vergi dairesine yapılmış yazılı bir iade başvurusunun olması halinde, söz konusu başvuru da zamanında yapılmış bir başvuru olarak dikkate alınıp iade işlemi yapılacaktır.

– Soru 6 : Vergi borcumuz varsa iade alacaklarımız bu borca mahsup edilir mi?

Herhangi bir hak sahibinin iade işlemi gerçekleştirilmeden önce EVDO (Elektronik Vergi Dairesi Otomasyonu) sisteminde kayıtlı ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş görünen vergi borçları taranmakta ve varsa bu borca mahsup edildikten sonra kalan tutar iade edilmektedir.

– Soru 7 : İade alacağım yatırılması için başkasının hesap numarasını verebilir miyim?

Daha önceki duyurularımızın ekinde yer alan başvuru formlarında da belirtildiği üzere, iade hakkından yararlanılabilmesi için yapılan yazılı başvurularda iadenin yatırılacağı bir banka hesap numarası ve bu hesaba ait İBAN numarasının (Uluslararası Banka Hesap Numarası) bildirilmesi zorunludur. İade işlemleri sırasında ödemeyi gerçekleştirdiğimiz bilgi işlem altyapısı; sigorta şirketlerinden temin edilen ve başvurulara eklenen poliçe özetlerinde yer alan poliçe sahibinin adı soyadı ve T.C kimlik numarası ile aynı başvuruda bildirilen hesap numarasına ait bilgilerin uyumluluğunu otomatik olarak kontrol etmekte ve poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına doğrudan ödeme yapılmasına güvenlik nedeniyle engel olmaktadır. Bu türlü poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına yapılması istenen ödemeler için aşağıda belirtilen ek kontrol ve belgelere ihtiyaç doğmaktadır. Bu noktada hemen belirtmek isteriz ki; iade işlemlerinin hızı açısından en uygun seçenek başvurularda bildirilen hesap numaralarının, sigorta poliçesi (poliçe özetleri) üzerinde adı yer alan hak sahiplerine ait olmasıdır. 7 sıra numaralı Muhasebat Genel Tebliği uyarınca banka hesap numaralarına ödeme yapılırken hak sahipleri haricindeki kişilerin hesap numaralarına ödeme yapılmasının istenmesi halinde aşağıdaki kontrol ve belgelerin tamamlanması zorunludur.

a) Hak sahibinin (poliçede adı geçen şahıs) 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin kanuni velisinin hesap numarasına yapılmasını istendiği durumlarda, çocuğun ve velinin T.C kimlik numaralarının başvuru evrakında bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda ek bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.

b) Hak sahibinin 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin mahkemece tayin edilmiş velilerin hesap numarasına yapılmasının istendiği durumlarda, veli tayinine ilişkin mahkeme ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

c) Hak sahibinin kendisine vasi tayin edilmiş şahıslardan olması ve ödemenin vasinin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda, vasi tayinine ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

d) Poliçede adı geçen kişinin ölmüş olması ve ödemenin varislerin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda veraset ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

e) Yukarıda belirtilen durumlar haricinde ödemenin hak sahibi dışındaki üçüncü kişilerin hesap numaralarına yapılmasının istendiği durumlarda, söz konusu hesap sahibinin hak sahibi adına tahsile yetkili vekil olduğunu gösterir vekaletnamenin aslı veya noterce onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. (Örneğin; poliçe sahibi şahıs başvurusunda eşi adına kayıtlı hesap numarasına ödeme yapılmasını istediğinde, eşini tahsile yetkili vekil kıldığına dair vekaletnamenin aslı veya noter onaylı örneğini başvurusuna eklemelidir.)

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Etiketler:

Yorumlar
 1. serkan akdemir dedi ki:

  Naz hanım anadolu hayat sigortasından ayrıldım ben saydığınız sigorta şirketlirnin arasında yok beklemiyelim mi o halde..ağustos ayında başvurdum işleme alınmış 2010 çıkışlıyım 83000 sıra numaram..neyse teşekkür ederim yine de..

 2. sinan dedi ki:

  Ben ilk gün evrakları elden verdim.Kayıt tarihi 31.8.2012.2008 ve 2009 çıkışlı iadelerim var.Yatan birşey yok.

 3. naz dedi ki:

  Serkan Bey, bildiğim kadarıyla sizin sıra numaranızdan daha sonra olup parasını alan arkadaşlar var, sizin sigorta şirketini ne zaman sıraya alırlar bilinmez…Ben de bekliyorum ama son konuşmadan sonra ben yaza olur mu şüpheliyim, benimki metlife çünkü :(

 4. serkan akdemir dedi ki:

  naz hanım eylül ayında mı başvurdunuz sizde..face kullanıyosanız iletişime geçebilrimiyiz mümkünse..öğretmenmiydiniz sizde yoksa

 5. serkan akdemir dedi ki:

  yakınsınız sanırm siz büyük mükelleflere uğradığınıza göre ben anadolu yakasındayım…ama artık yatması lazım gibi açıklamalrdan öyle anlıyorum..2010 eylül çıkışlardan kimse almadı sanırm…

 6. serkan akdemir dedi ki:

  serkanakdemir8181@hotmail.com iletişime geçersek sevinirm arkadaşlar…yoksa bu siteye bak bak bişey olucağı yok;))

 7. özkan dikmen dedi ki:

  eylül çıkışlıyım ve hala beklemedeyim.bit tek tuşla herkese anında para yatar bunun sırasını anlamak mu kundeğil hangi çağda yaşıyoruz…

 8. ilhan dedi ki:

  2009 çıkışlı ve Eylül/2012 ilk hafta kayıtlı bir kişi olarak (ömrümüzden 6 ay geçti) hem BİMER hemde BMVD’sin mail adresine her hafta düzenli olarak iade taleplerinin bir an önce gerçekleşmesi için ” Hatırlatma ” taleplerimi iletiyorum. Bekleyen her hak sahibine de tavsiye diyorum. Ne kadar mail yada telefonlar konuunda organize ve duyarlı olursak herhalde konu iadeler için SESİMİZİ DUYAN OLACAKTIR diye düşünüyorum…
  Artık konu ciddi manada SIKINTI VE SORUN yaşatmakta…
  5.ayda dolmak üzere…Yazıktır günahtır ve de ayıptır

 9. zafer tokel dedi ki:

  İşimiz yoğun deniyor,o zaman işi özel sektöre devredin.günde 50 kişi 100 evrak tamamlasa,birkaç ayda biter.Ekonomik durum malüm,evrakların tamamı bes şirketlerinden alınmıyormu,yanlış olma durumu mümkün değil,mutlaka hızlandırılmalı..İhtiyacı olan çok insanımız az çok beklenti içinde..

 10. Cafer dedi ki:

  Merhaba,
  2008 Aralık çıkışlı ve 04.09.2012 tarihinde başvuru yapmış biri olarak ödemelerin bir standartının olduğunu zannetmiyorum. yapmış oldukları açıklamalarda bunu doğruluyor. Bu teknoloji çağında kimin ne zaman ödeme alacağını bilinmediğini söyleyen bir vergi dairesi…. Vay halimize….

 11. yeter artıkk dedi ki:

  gerçekten şaka gibi artık bu olay..yani yıl olmuş 2013 alacaklarımız hala 6 aydır yatmıyor.kardeşim programı ayarlıycaksınız en fazla bi hafta sürer kayıtları yapıcaksınız taş çatlasa 2 ay sürer..6 aydır daha bir eylül ayında başvuranları yatıramadınız bu nasıl bir beceriksizliktir..ben kesinlikle artık ard niyet arıyorum bu olayda paramızı yıllardır kullandılar yetmedi hala paramızı kullanarak faiz elde ediyorlar..yazık keşke bu ülkede adalete güvenebilsekte hakkımızı alırız mahkemeye versek desek…mahkemeye versek 3 senede onla uğraşırız.alacağımız üç kuruşu çoktan gelcek diye harcadık şimdide faizini ödüyoruz o para malesef faizi karşılamaya yetmiycek.yazıklar olsunn

 12. oktay pınar dedi ki:

  yazıklar olsun bu vergi dairesine kardeşim ya 2011 7 ay çıkışlıyım müracatımı 24 09 2012 de yaptım tarih 13 02 2013 olmuş daha paramı alamadım zaten türkiteden başka bu reillikler olmaz yabancı memleketlerin gözünü seveyim ya bide herşeyden öndeymişiz nasıl iş kardeşim ya haraçmı kesiyosunuz siz ya alacağımıı niye vermiyosunuz insanları mağdur ediyosunuz yazık değilmi bukadar insana utanmaz allahsızlar bireysel emeklilik iyiymiş ne iyisi kimseye tavsiye etmem rezillikten başka bişey değil devlet devlet değil kendi alacağı olsa insanların giydiği dona kadar alır vereceği olursa da çokmaz ayın son çarşambasına verir 20 defa aradım vergi dairesini yok 2007 ler ödeniyomuş herdefasında 2007 ödeniyor bir arpa boyu yol yok ben 2006 nın 9 ayında başladım başlamaz olsaydım 2011 7 ayında bıraktım birikimim 6012.00 tl ydi yatırdığım para 5200 tl ve bana ödenen para çıkış parası 4340 negüzel kar böyle ya 5 yılda kar oranına bak 700 tl cepten zarar yok böyle kar allah belasını versin bu bireysel emeklilik şirketinin

 13. Hatice dedi ki:

  Ben ordan gelecek paradan ümidimi kestim ve o parayı da unuttum zaten, gelirsede sürpriz olacak… Burası Türkiye başka Türkiye yok ki gidip oraya müracaat etsek…

 14. yusuf dedi ki:

  allah aşkına ödemesini alan varmı.bence kimse almadı.aldık diye atıyorlar….

 15. ilhan dedi ki:

  Bir haftanın daha maalesef sonuna geldik. Hergün hesaplarıma havalenin gelip gelmediğine bakmaktan SIKILDIM YORULDUM ve BUNALDIM….
  Yazıklar olsun bizleri bu duruma ve umutsuzluğa düşürenlere….

 16. oktay pınar dedi ki:

  bende bankamatiğe bakmaktan sıkıldım nasıl bir zihniyet nasıl bir muamale kendi halkına bu devletin yaptığı kendi halkına kendiyuttaşına yaptığı bu zulum niye niçin paralarımızı ödemiyolar niçin bizleri oyalıyolar zehir zıkkım olsun paralarımızı kullanıyolar okadar kişinin ahını alıyolar tabi delik büyüdü kendihalkına eziyet başladı devlet iyi yönetilemiyorrrrr bu halk bunları hak etmiyor hedef 2023 müş pehhh 2013 de böyle rezillikler varken gerisini siz düşünün 2023 de açlığa mahkum eder bunlar bizi vergi daireleri rezil hastaneler rezillik herşey rzil allah sonumuzu hayır getire

 17. serkan akdemir dedi ki:

  EYLEME DAVET!! Arkadaşlar haftaya cuma şubat 22 de bmdb önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yapmanın ve orda bulunacak avukatlar aracılığıyla bu konuda ihmali olan herkes hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmanın zamanı gelmedi mi sizce de.31 Ağustosta yapıla n ve kayıtlara geçen başvurunun ödemesinin yapılmaması yoğunluk değil ihmalle açıklanabilir ancak…ben herkesi toplu hareket etmeye BES in gerçek yüzünü ve yaşadığımız sorunları bi an önce basın aracılığıyla bmdb kapısının önünde dillendirmeye davet ediyorum

 18. hakan dedi ki:

  slm herkese arkadaşlar.ben de birçok kez bmvd yi aradım ama çıkan kadın her aradığımda farklı bir şey söyledi ilk zamanlar aralık ayında alırsınız dedi sonra ocak dedi en son aradığımda da şubat diyordu fakat şubat ayı da geçti neredeyse.bu nasıl iştir arkadaşlar.bunlar resmen bizimle alay ediyor.ben kartalda oturuyorum ve gidemiyorum akşama kadar ders var.bunlar neden elden vermiyorlar acaba bigisi olan var mı ?yahu arkadaşlar bunların parayı vermeye niyetleri yok hep bahanebir de yalandan sitelerine açıklama yapıyorlar.akıl birliği edelim arkadaşlar bunlar paralarımızı resmen kullanıyorlar ya da para yok.lanet olsun böyle kuruma.

 19. Neslihan dedi ki:

  31.8.2009 tarihinde hem eşim hem de kendim için dilekçeyi verdim.İkimizin de çıkış tarihi Mart 2009. Eşim’in sigorta şirketi Garanti Emeklilik idi, Aralık 2012’de onun iadesi yatırıldı. Benim sigorta şirketim AVİVASA ,hala yatan yok. Birkaç kere vergi dairesine bir arkadaşım gitti.Üst kattaki bir grup inceleyip,muhasebedekilerin ekranına düşürünce onaylanıyormuş.Avivasa’larda sıra, daha yeni 2008 yılına gelmişti,geçen ay arkadaşım sorduğunda,benim kaydımı da bulmuşlar, Avivasa’ya sadece bir kişi bakıyor,altı aya kadar sıra gelir demiş.Bu kadar da küstahlar,umurlarında değil.Yasal yollara başvurmak için ne yapılmalı,faizini talep edebiliyor muyuz?Baştan faizinden feragat ettiren bir dilekçeye imza attırdılar çünkü.Kimi kime şikayet edeceğiz,bu da tartışılır…

 20. ilhan dedi ki:

  Merhaba Neslihan Hanım;
  Açıklamalarınız biz bekleyenlere bilgi olması için çok iyi ve faydalı olmuştur…
  Emeklilik şirketlerine göre ödemelerin yapılması da bence ayrı bir saçmalık….
  İadelerin çıkış tarihine göre değil BMVD’ne bence hangi yıl çıkış olursa olsun iade talep müracaatına göre sırayla verilmesi lazım….
  Bende Mart 2009 AVIVASA çıkışlıyım… Bizim yani avivasa yada birbaşka sigortaya kayıtlı olanların suçu ve günahı ne.????
  Müracaat edeli 6 aya yaklaştı. Hala bir ödeme ve gelişme yok.. Aylar sonra BMVD si lütfetti ve internet sayfasına evrak takip kayıt ekledi…(Geç kayıt altına giren ve zaman da kaybedenler de cabası)
  Kaç para alacağız ve ne zaman alacağız belli değil…
  Bence bu yavaş iadeler EKONOMİ’nin soğutulması ve piyasaya toplu para girişinin önlenmesi için yada Maliye’ de para yok…İkisinden biri….
  Maliye’nin alacağı olsa gecikme zammı ile birlikte alırdı….
  Ben bir vatandaş olarak devlete ve hükümete ve yetkililerine güvenmek (!) istiyorum ama bir tek yetkili de
  Ankara yada İstanbul’dan kamuoyuna ve hak sahibi bekleyen kişilere bir açıklama yapmak zahmetinde bulunmuyorlar…
  Bimer, basından ekonomi köşe yazarları ve BMVD’ne maillerimin ses getirmesi ve yetkilileri hızlı harekete geçirmesi için hatırlatma ve konuya duyarlı olmaları için aksatmadan ve yorulmadan yazışmalarımı sık sık tekrarlıyorum ve yapıyorum.
  Şimdilik (Daha fazla günaha girmeden) elimden gelen bunlar…
  Allah hepimize sabırlar versin ve biran önce kendi paralarımıza ulaşmayı ve kavuşmayı nasip etsin…
  Tekrar teşekkürler ve Herkese saygılar…

 21. Neslihan dedi ki:

  Merhaba,mailimde başvuru tarihimi 31.8.2009 diye yazmışım yıl 2012 olacak,sanırım anlaşılmış.
  İlhan Bey,BMVD ‘ne mi Maliye Bakanı’na mı mail atmalı bilemedim.Ankara’dan bir program bekliyoruz,o zaman bir günde daha fazla ödeme yapabileceğiz,diyorlar sürekli.Aralık ayından beri bunu söylüyor vergi dairesi yetkilileri.Ankara’da bunun sorumlusunu bulup,bir an önce organize olmasını sağlamalı.Yasal olarak devletin makamlarına faiz gibi bir yaptırım olmadıkça ,keyfi uygulamalar devam edecek.Başta yasayı altyapı oluşturmadan uygulamaya koyanlar olmak üzere,Maliye Bakanı,Gelirler Genel Müdürü,Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürü’nü sağduyuya davet ediyorum.Bir kurumun bu kadar organizasyon bozukluğu içinde olması,verimli çalışamaması içler acısı.Özel sektörde çalışan bir muhasebeci günde 500 adet ödeme çıkartıyor,bankadaki gişeci günde 500 adet fiş kesiyorken,bir memurunun günde 30 tane işlemin üstüne çıkamaması çalışma hayatının adaletsizliği olsa gerek…

 22. mustafa dedi ki:

  büyük mükellefler vergi dairesine 3gün önce gittim ben 2009 çıkışlıyım,29 ağustosta evrağımı teslim ettim 11eylül yazmışlar evrak teslim tarihime,nezaman ödeme yapılacak dediğimde gün veremiyoruz.6 ayda olur 2 senede belli olmaz atm den bakıcaksınız başka yapabileceğimiz birşey yok,zaten sizin aklınızdan çıkmış, unuttuğunuz bir paraydı,devlette bunu size geri veriyor dediler.yorum sizin,vatandaşa hizmet böyle oluyor demekki,hem zamanın vatandaştan fazla para al sonrada bu zaten sizin unuttuğuğuz aklınızda olmayan paraydı de ve hergün vatandaşına eziyet çektir yok bankaya git,yok vergi dairesin i ara git,sadaka mı dağıtıyorsunuz.bizden alıcağınız olsa hemen hesaplırosunuz takır takır faiziyle alıyorsunuzi,bu biz vatandaşlara yapılan ayıp ve günahtır.

 23. ilhan dedi ki:

  Merhaba Mustafa Bey ;
  STOPAJ İADE KAZAZEDESİ olarak aynı dönem ve kaderi paylaşıyorum sizinle…
  Aldığınız bilgileri bizlerle de bu satırlarda paylaştığınız için size teşekkür ediyorum….
  Cevaplardan birisi dikkatimi çekti..Görevlinin verdiği bilgiye göre Aklımızdan çıkan bir para olabilir bu iadeler ama Devletin ve yetkili organ ve kişilerin aklından ve görevlerinden çıkmaması önemli olan…Devlet Vatandaşı için yokmuydu. Yanlış mı düşünüyorum…
  Sıkılmadan ve yorulmadan başta BİMER olmak üzere Basın/Medya ekonomi bölümleri/yazarları ve BMVD ne her türlü başvuru ve maillerimi atıyorum ve atmaya taki hakkımız olan kendi paralarımızı alana kadar da devam edeceğim..
  Durmak yok yola (!) devam….

 24. ilhan dedi ki:

  Kendimize ait olan ve hak edilmiş stopaj iadelerimizin bu kadar uzun süre (tam 6 ay oldu Şaka gibi) bekletilmesine, geciktirilmesine ve tam bir kangren haline getirilmesine sebep olanları şiddetle KINIYOR ve Hakkımı Helal etmiyorum….
  Sn. Yetkililer ; SESİMİZİ ve FERYATLARIMIZI ARTIK DUYUN ve birşeyler yapın….

 25. FEVRİYE dedi ki:

  bu işin sonu nereye varacak?bri diyor param yattı ama beklediğim paradan yüzde 30 kesilmis,biri diyor ben ilk başvuranlardanım ve 2007 çıkışlıyım ama yatan para yok,biri diyor param tam yattı.bende dün bmvd yi aradım,oradaki bayan bana çok yakında yeni sistem gelecek ve paraları çok hızlı birşekilde yatıracağız dedi,ben onun yalancısıyım