BireyselEmeklilikSistemi.Org

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılanlara yapılan stopaj iadesine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada iade ödemelerinin zamanı ve nasıl yapılacağı konuları başta olmak üzere çeşitli sorular yanıtlanıyor. İlgili açıklama aşağıdadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

6327 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca yapılan bireysel emeklilik ve şahıs sigortaları geri ödemelerinden yapılan kesintilerin iadesine ilişkin olarak Başkanlığımıza gerek telefon yoluyla şifahi olarak gerekse dilekçe ve e-mail yoluyla yazılı olarak yapılan başvuruların yoğunluğu ve bu başvurularda sıklıkla sorulan soruların değerlendirilmesi neticesinde, aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılması gereği hasıl olmuştur.

Soru 1 : Postayla/Kargoyla gönderdiğim başvurum elinize ulaştı mı? Ulaştı ise evrak kayıt numaram nedir? Başvurumda herhangi bir eksiklik var mı?

Daha önceki duyurularımızda da belirtildiği üzere bahsi geçen iade işlemleri hemen hemen tamamı itibariyle dairemiz tarafından yerine getirilmekte olduğundan, bütün ülke çapında alman başvurular gerek günlük ve gerekse toplam itibariyle çok büyük bir yekün teşkil etmektedir.

Dolayısı ile dairemize telefonla ulaşan hak sahiplerine herhangi bir başvurunun dairemize ulaşıp ulaşmadığına veya başvurularda eksiklik olup olmadığına dair cevap vermek dairemiz açısından mümkün değildir. Bu konuda bilgi almak isteyen hak sahiplerinin isteklerini açıkça belirtmek şartıyla yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, dairemize ulaşan evraklara verilen kayıt numarası hakkında bilgi ancak söz konusu başvurunun evrak kayıt işleminin tamamlanmasının ardından verilebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, iade talepleriyle ilgili olarak dairemize ulaşan günlük evrak miktarı çok yüksek sayılara ulaştığından kayıt ve bilgi verme işlemleri de sıraya konarak yerine getirilmektedir. Henüz kayıt sırası gelip evrak kayıt sırası almamış bir başvuru hakkında da bir bilgi vermek mümkün olmamaktadır. Ayrıca bir başvurunun dairemize ulaşmış olup olmadığı, başvurunun taahhütlü posta veya kurye yoluyla yapılmış olması durumunda, ilgilisine ulaştırılmak üzere dairemiz evrak memurları tarafından imza edilen alındı ilmühaberlerinden de takip edilebilir. Başvurularda herhangi bir eksikliğin olup olmadığı hususu ise sigorta şirketleri tarafından dairemize ulaştırılan bilgiler ile evrakların uygunluğunun kontrolünü gerektirdiğinden, ancak ilgili sigorta şirketine ait düzeltme işlemleri aşamasında yerine getirilebilmektedir. Dolayısıyla düzeltme fişinin tanzimi aşamasına gelmemiş başvurular için öncesinde herhangi bir eksikliğin olup olmadığını belirtmek dairemiz açısından mümkün değildir. Düzeltme işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler ise hak sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Bu nedenle, işlemlerin başa dönüp işlem sürelerinin gereksiz yere uzamasının engellenmesi açısından hak sahiplerinin sitemizde yayınlanan duyuruları dikkatle takip etmesinde fayda vardır.

 

– Soru 2 : İade ödemeleri yapılmaya başlandı mı? Benim ödemem ne zaman yapılacak?

85 Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin yayınlandığı 23.10.2012 tarihinden itibaren iadeler yapılmaya başlanmıştır. İade işlemlerinin sıralamasında ise; her aya ait başvuruların kendi içinde yıl ve başvuru sırasına sokulması esasına riayet edilmektedir. Dairemize ulaşan başvurular ulaşma sırasına göre evrak kayıt numarası almaktadır. Bir aylık dönemler itibariyle evrak kayıt numarası verilen dilekçeler, iade işlemlerinin yapılacağı serviste yıl sırasına sokulmakta önceki yıllardan başlamak üzere ve aynı yıl içinde evrak kayıt sırasına uyularak iadeler gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir evraka Ödeme sırasının hangi tarihte geleceğini tespit edebilmek ise mümkün değildir.

– Soru 3 : Sigorta şirketlerinin konuyla ilgili olarak vermiş olduğu ödeme zamanı bilgileri doğru mudur?

Başkanlığımıza ulaşan bilgi edinme taleplerinden, kesintilerle ilgili belge temin ettikleri aşamada bazı sigorta şirketleri çalışanlarının, ödemenin yapılacağı veya tamamlanacağı süreler hakkında beyanda bulundukları anlaşılmaktadır. İade ile ilgili bütün işlemler Başkanlığımız tarafından yerine getirilmekte olup, herhangi bir sigorta şirketinin işlemlerimizin herhangi bir aşamasıyla ilgili olarak bilgi sahibi olması ve dolayısıyla hak sahiplerine bir bilgi verebilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile dairemizden edinilenler dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

– Soru 4 : Başvurumun hangi aşamada olduğunu takip edebileceğim bir internet sisteminiz var mı?

Ne Başkanlığımıza ne de Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı herhangi bir birime ait, yapılan başvuruların hangi aşamada olduğunu gösterir internet ağına bağlı bir sistem mevcut değildir.

– Soru 5 : 2007 tarihinden önceki ayrılışlar için neden iade yapılmıyor?

Söz konusu red ve iade işlemlerinin sebebi 6327 sayılı Kanunun geçici 1 ‘nci maddesidir. Maddede söz konusu red ve iade işlemlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun düzeltmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği açıkça belirtilmiştir. Düzeltme ve reddiyat işlemlerine ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu’nun 116 ila 126’ncı maddeleri arasında yer almaktadır. Düzeltme işlemlerinde zamanaşımını düzenleyen VUK 126’ncı madde hükmü uyarınca genel olarak düzeltme, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren beşinci yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra ortaya çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Dolayısıyla genel olarak, Kanunun iade talebi için başvuru hakkını başlattığı 2012 yılının bitimine kadar, en erken 2007 yılı içerisinde yapılmış kesintiler için düzeltme ve iade talep edilebilecektir. Diğer bir ifade ile 2006 ve daha önceki yıllarda yapılmış kesintilere ait düzeltme zamanaşımı 31.12.2011 tarihi itibari ile dolmuş bulunduğundan, bu tarihlerde yapılan kesintilerin iadesi mümkün değildir. Ancak hak sahiplerinin 6327 sayılı kanun çıkmadan önce, söz konusu kesintilerin iadesi talebiyle zamanaşımı süresi dolmadan önce yapmış oldukları (ancak dairemiz tarafından reddedilen) yazılı başvurular zamanında yapılmış başvuru olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda bulunan hak sahiplerinin ilk başvuru tarihini belirten bir dilekçe ile dairemize başvurmaları gerekmektedir. Örneğin; 2002 senesi içinde bireysel emeklilik sisteminden ayrılmış ve geri ödemelerinin toplamı üzerinden kesinti yapılmış bir hak sahibi için zamanaşımı süresi 31.12.2007 tarihidir. Bu durumdaki bir hak sahibinin, bu tarihe kadar yetkili vergi dairesine yapılmış yazılı bir iade başvurusunun olması halinde, söz konusu başvuru da zamanında yapılmış bir başvuru olarak dikkate alınıp iade işlemi yapılacaktır.

– Soru 6 : Vergi borcumuz varsa iade alacaklarımız bu borca mahsup edilir mi?

Herhangi bir hak sahibinin iade işlemi gerçekleştirilmeden önce EVDO (Elektronik Vergi Dairesi Otomasyonu) sisteminde kayıtlı ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş görünen vergi borçları taranmakta ve varsa bu borca mahsup edildikten sonra kalan tutar iade edilmektedir.

– Soru 7 : İade alacağım yatırılması için başkasının hesap numarasını verebilir miyim?

Daha önceki duyurularımızın ekinde yer alan başvuru formlarında da belirtildiği üzere, iade hakkından yararlanılabilmesi için yapılan yazılı başvurularda iadenin yatırılacağı bir banka hesap numarası ve bu hesaba ait İBAN numarasının (Uluslararası Banka Hesap Numarası) bildirilmesi zorunludur. İade işlemleri sırasında ödemeyi gerçekleştirdiğimiz bilgi işlem altyapısı; sigorta şirketlerinden temin edilen ve başvurulara eklenen poliçe özetlerinde yer alan poliçe sahibinin adı soyadı ve T.C kimlik numarası ile aynı başvuruda bildirilen hesap numarasına ait bilgilerin uyumluluğunu otomatik olarak kontrol etmekte ve poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına doğrudan ödeme yapılmasına güvenlik nedeniyle engel olmaktadır. Bu türlü poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına yapılması istenen ödemeler için aşağıda belirtilen ek kontrol ve belgelere ihtiyaç doğmaktadır. Bu noktada hemen belirtmek isteriz ki; iade işlemlerinin hızı açısından en uygun seçenek başvurularda bildirilen hesap numaralarının, sigorta poliçesi (poliçe özetleri) üzerinde adı yer alan hak sahiplerine ait olmasıdır. 7 sıra numaralı Muhasebat Genel Tebliği uyarınca banka hesap numaralarına ödeme yapılırken hak sahipleri haricindeki kişilerin hesap numaralarına ödeme yapılmasının istenmesi halinde aşağıdaki kontrol ve belgelerin tamamlanması zorunludur.

a) Hak sahibinin (poliçede adı geçen şahıs) 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin kanuni velisinin hesap numarasına yapılmasını istendiği durumlarda, çocuğun ve velinin T.C kimlik numaralarının başvuru evrakında bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda ek bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.

b) Hak sahibinin 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin mahkemece tayin edilmiş velilerin hesap numarasına yapılmasının istendiği durumlarda, veli tayinine ilişkin mahkeme ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

c) Hak sahibinin kendisine vasi tayin edilmiş şahıslardan olması ve ödemenin vasinin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda, vasi tayinine ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

d) Poliçede adı geçen kişinin ölmüş olması ve ödemenin varislerin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda veraset ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

e) Yukarıda belirtilen durumlar haricinde ödemenin hak sahibi dışındaki üçüncü kişilerin hesap numaralarına yapılmasının istendiği durumlarda, söz konusu hesap sahibinin hak sahibi adına tahsile yetkili vekil olduğunu gösterir vekaletnamenin aslı veya noterce onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. (Örneğin; poliçe sahibi şahıs başvurusunda eşi adına kayıtlı hesap numarasına ödeme yapılmasını istediğinde, eşini tahsile yetkili vekil kıldığına dair vekaletnamenin aslı veya noter onaylı örneğini başvurusuna eklemelidir.)

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Etiketler:

Yorumlar
 1. ayşegül dedi ki:

  ben 28 aralık 2007’de bireysel emeklilikten ayrıldım. Evreklarımı Ankaradan 2 ekim 2012 de gönderdi. Teslim aldıkları tarih 17 ekım 2012 .Düşünün artık Türkiye içinde Ankaradan İstanbula 15 günde teslim edilmiş.Büyük mükellefler vergi dairesinden bana verilen evrak numarası tarihi 19.12.2012 .hala bir ödeme yapılmadı

 2. saf vatandaş dedi ki:

  ARKADAŞLAR BİRAZ ÖNCE BMVDden ÜÇ NUMARAYI ARADIM VE VERİLEN CEVAPLAR AYNEN ŞÖYLE,”DAHA EYLÜL AYI ÖDENİYOR,EYLÜL AYI MÜRACATLARINDA 30 BİN KİŞİ ÖDENDİ,EYLÜL AYINDA 150 BİN KİŞİ VAR,ARTIK HESABINI SEN YAP.” DENDİ,BENDE HESAP YAPTIM EKİM AYINA GELMESİ YILLARI BULUYOR,GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN.

 3. serdar dedi ki:

  ben eylül 5 te başvurdum. 7 sinde evrak kayda alınmış. hala ödeme filan yok.

 4. kıvanç dedi ki:

  5 yıl içerisinde hepsi ödenecekmiş…:)) benden tavsiye hiiç kovalamayın,kendinizi üzersiniz..bırakın yattında haberı alırsınız zaten…saygılar selamlar..

 5. ahmetist dedi ki:

  31 ağustosta başvurmuştum. evrak kayıt nom 80binlerdi. sigorta şirketi acıbadem. ayrılma yılı 2012. 11 haziran itibariyle para hesabımda.
  umarım herkesinki en kısa zamanda yatar…

 6. Ufuk dedi ki:

  181 Numaralı arkadaşın yorumu herşeyi özetliyor.80binlerle başlayan kayıt numaraları yeni ödendiyse benim kayıt numaram 157binlerde 10 ayda 80binlere geldiyse 10 ay sonra yani 2014 Nisan ayından önce ödeme beklememek gerek.Şaka gibi.

 7. mağdur dedi ki:

  Bakanlık stopaj ödemelerinin yılsonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılanlara yönelik geçtiğimiz yıl stopaj kesintisinin geri ödenmesi hakkı getirilmişti. Stopaj kesintisini geri almak isteyen vatandaşlar yüzbinlerce başvuru yapmış ancak bunların çok azı sonuçlanmıştı.

  Maliye Bakanlığı bu gelişme üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre başvuru sayısı 369 bin 300’ü buldu. Stopaj iade işlemi tamamlananların sayısı ise 37 bin 583’te kaldı ve toplamda 35 milyon 63 bin TL stopaj iadesi ödendi. Maliye Bakanlığı stopaj kesinti iadesi sürecini hızlandırarak yılsonunda tamamlanacağını açıkladı.

 8. ilhan dedi ki:

  2009 avivasa çıkışlı ve 07.09.2012 kayıtlı 94… sıra kayıt sahibi olarak az önce Stopaj vergi iadesinin banka hesabıma nihayet yattığını gördüm ve 10 ayın sonunda sevinebildim.
  Darısı bekleyen diğer hak sahibi arkadaşların başına inşallah…

 9. yahya dedi ki:

  2011 çıkışlı sıra 91… kayıt 07,09 ,2012 para hesapta teşekürler

 10. erdal32 dedi ki:

  2007 çıkışlıyım. başvurumu yaptım ekim 2012 de. kayıt no 189000 tahmini süre ilgili en ufak bir fikri olan varmı? birde yasal faizin ödenmeyeceğini duydum doğru mu

 11. ismeil dedi ki:

  benim başvuru numaram 74 binlerde bana yatmadı 80 binler nasıl yatmış anlamadım

 12. Kenan Yaman dedi ki:

  her gün atm ye baktığıgım için güvenlikçi ile kanka oldum ne zaman ödenecek anlamadım :(

 13. Canan Arman dedi ki:

  Evet Erdal bey, yasal faiz falan ödenmeyecek. Mahkemeye de gidemezsiniz. Ne güzel değil mi…

 14. murat dedi ki:

  bmvd’de 8 aydır kayıtta olan evrak numaram bügün baktığımda yoktu,sebebi ne olabilir bilen varmı;?

 15. Yahya Torun dedi ki:

  Arkadaşlar ödemeler konusunda https://bireyselemekliliksistemi.org/bireysel-emeklilik-stopaj-kesintilerinin-iadesinde-son-durum.html buradaki mesajları okumanızı tavsiye ediyorum. Ancak ödemeler neye göre sıra ama hangi sıra anlamış değilim. Benim kayıt no: 112 binlerde olmasına rağmen 115 binlerde bir arkadaşa ödeme yapılmış.

 16. ÖZKAN ŞEN dedi ki:

  ARKADAŞLAR 12/12/2012 KAYITLI 263000 SIRA NOLU ANADOLU HAYATTAN KESİLEN STOPAJ İADEM YATTI AMA MOTORLU TAŞITLARDAN BANDROL BORCUM VARDI ONA KESİLECEĞİNİ SÖYLÜYORLARDI BORCUM AYNEN DURUYOR HEMDE ALDIĞIM PARA BEKLEDİĞİM GİBİ DEĞİL ACABA PARAYI EMANETE ALIP SONRADANMI BORCU KAPATACAKLAR BİLGİSİ OLAN VARMI YAZARSANIZ SEVİNİRİM

 17. Fatma dedi ki:

  Merhaba Özkan Bey,

  Acaba paranız sizin verdiğiniz hesaba mı yattı? Verdiğiniz hesap Ziraat bankası mı? Diğer banka hesaplarına yatan var mı, merak ediyorum. Tşk.

 18. Harun dedi ki:

  20.10.2012 tarihli ve 144000 lerde evrak kayıt nolu anadolu hayat bireysel emekliliğimin stopaj iadesi tam tamına hesapladığım gibi yatmıştır. Darısı bekleyenlerin başına

 19. özkan dedi ki:

  sadece bir tane halk bankasının iban numarasını verdim başka bankalara niye yatsınki

 20. Hacı dedi ki:

  Evrak kayıt 26.02.2013 tarihli ve evrak no:85000 lerde olup, sistemden 2008 çıkışliyım.(avivasa).evrak kayıt ile evrak no arasında, gelen yorumlara bakıldığında bir çelişki var gibi görünüyor.20.10.2012 tarihlinin evrak kayıt nosu nasıl 144000 lerde veya 12.12.2012 kayıtlı,evrak sıra no:263000 lerde oluyor?Sıralama neye göre yapılıyor? Bilgisi olan yazarsa sevinirim. Hala hesapta bir şey yok.Tşk.

 21. KEMALİST dedi ki:

  Arkadaşlar anadolu hayat emeklilikten 700 lira iadem vardı ama 200 lira iade olmuş aradaki fark motorlu taşıtlar borcuma mahsup edilmi olabilir mi? Sonradan ben motorlu taşıtlar vergisinin tamamını ödedim. .

 22. batuhan dedi ki:

  devlete borcun olsa bir ay sonra evine veya maaşı na haciz gelir seve seve ödersin. yaklaşık bir sene oldu. ses seda yok. bayram öncesi yatırsalarda çocukları bari sevindirebilsek …….

 23. Tsunami dedi ki:

  Evrak No : 222.000 , Evrak Kayıt : 29.05.2013 , Anadolu Hayat Emeklilik…Bankamatik ile akraba oldum ama gün itibari ile yatan bir şey yok !

 24. hüseyin dedi ki:

  yeter artık yapın kardeşim şu ödemeleri insanlar işine baksın kesi kesip yerken iyi ödemelere gelince olmuyor… devletin birsürü memuru var akşama kadar kendi maaşını hesaplıcana birazda halkının işini yapsa ne olur. allah aşkına,işinizi yapın artıkk.