BireyselEmeklilikSistemi.Org

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama

Büyük Mükelleflerden Stopaj İadesi Hakkında Açıklama

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılanlara yapılan stopaj iadesine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada iade ödemelerinin zamanı ve nasıl yapılacağı konuları başta olmak üzere çeşitli sorular yanıtlanıyor. İlgili açıklama aşağıdadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

6327 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca yapılan bireysel emeklilik ve şahıs sigortaları geri ödemelerinden yapılan kesintilerin iadesine ilişkin olarak Başkanlığımıza gerek telefon yoluyla şifahi olarak gerekse dilekçe ve e-mail yoluyla yazılı olarak yapılan başvuruların yoğunluğu ve bu başvurularda sıklıkla sorulan soruların değerlendirilmesi neticesinde, aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılması gereği hasıl olmuştur.

Soru 1 : Postayla/Kargoyla gönderdiğim başvurum elinize ulaştı mı? Ulaştı ise evrak kayıt numaram nedir? Başvurumda herhangi bir eksiklik var mı?

Daha önceki duyurularımızda da belirtildiği üzere bahsi geçen iade işlemleri hemen hemen tamamı itibariyle dairemiz tarafından yerine getirilmekte olduğundan, bütün ülke çapında alman başvurular gerek günlük ve gerekse toplam itibariyle çok büyük bir yekün teşkil etmektedir.

Dolayısı ile dairemize telefonla ulaşan hak sahiplerine herhangi bir başvurunun dairemize ulaşıp ulaşmadığına veya başvurularda eksiklik olup olmadığına dair cevap vermek dairemiz açısından mümkün değildir. Bu konuda bilgi almak isteyen hak sahiplerinin isteklerini açıkça belirtmek şartıyla yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, dairemize ulaşan evraklara verilen kayıt numarası hakkında bilgi ancak söz konusu başvurunun evrak kayıt işleminin tamamlanmasının ardından verilebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, iade talepleriyle ilgili olarak dairemize ulaşan günlük evrak miktarı çok yüksek sayılara ulaştığından kayıt ve bilgi verme işlemleri de sıraya konarak yerine getirilmektedir. Henüz kayıt sırası gelip evrak kayıt sırası almamış bir başvuru hakkında da bir bilgi vermek mümkün olmamaktadır. Ayrıca bir başvurunun dairemize ulaşmış olup olmadığı, başvurunun taahhütlü posta veya kurye yoluyla yapılmış olması durumunda, ilgilisine ulaştırılmak üzere dairemiz evrak memurları tarafından imza edilen alındı ilmühaberlerinden de takip edilebilir. Başvurularda herhangi bir eksikliğin olup olmadığı hususu ise sigorta şirketleri tarafından dairemize ulaştırılan bilgiler ile evrakların uygunluğunun kontrolünü gerektirdiğinden, ancak ilgili sigorta şirketine ait düzeltme işlemleri aşamasında yerine getirilebilmektedir. Dolayısıyla düzeltme fişinin tanzimi aşamasına gelmemiş başvurular için öncesinde herhangi bir eksikliğin olup olmadığını belirtmek dairemiz açısından mümkün değildir. Düzeltme işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler ise hak sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Bu nedenle, işlemlerin başa dönüp işlem sürelerinin gereksiz yere uzamasının engellenmesi açısından hak sahiplerinin sitemizde yayınlanan duyuruları dikkatle takip etmesinde fayda vardır.

 

– Soru 2 : İade ödemeleri yapılmaya başlandı mı? Benim ödemem ne zaman yapılacak?

85 Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin yayınlandığı 23.10.2012 tarihinden itibaren iadeler yapılmaya başlanmıştır. İade işlemlerinin sıralamasında ise; her aya ait başvuruların kendi içinde yıl ve başvuru sırasına sokulması esasına riayet edilmektedir. Dairemize ulaşan başvurular ulaşma sırasına göre evrak kayıt numarası almaktadır. Bir aylık dönemler itibariyle evrak kayıt numarası verilen dilekçeler, iade işlemlerinin yapılacağı serviste yıl sırasına sokulmakta önceki yıllardan başlamak üzere ve aynı yıl içinde evrak kayıt sırasına uyularak iadeler gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir evraka Ödeme sırasının hangi tarihte geleceğini tespit edebilmek ise mümkün değildir.

– Soru 3 : Sigorta şirketlerinin konuyla ilgili olarak vermiş olduğu ödeme zamanı bilgileri doğru mudur?

Başkanlığımıza ulaşan bilgi edinme taleplerinden, kesintilerle ilgili belge temin ettikleri aşamada bazı sigorta şirketleri çalışanlarının, ödemenin yapılacağı veya tamamlanacağı süreler hakkında beyanda bulundukları anlaşılmaktadır. İade ile ilgili bütün işlemler Başkanlığımız tarafından yerine getirilmekte olup, herhangi bir sigorta şirketinin işlemlerimizin herhangi bir aşamasıyla ilgili olarak bilgi sahibi olması ve dolayısıyla hak sahiplerine bir bilgi verebilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile dairemizden edinilenler dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

– Soru 4 : Başvurumun hangi aşamada olduğunu takip edebileceğim bir internet sisteminiz var mı?

Ne Başkanlığımıza ne de Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı herhangi bir birime ait, yapılan başvuruların hangi aşamada olduğunu gösterir internet ağına bağlı bir sistem mevcut değildir.

– Soru 5 : 2007 tarihinden önceki ayrılışlar için neden iade yapılmıyor?

Söz konusu red ve iade işlemlerinin sebebi 6327 sayılı Kanunun geçici 1 ‘nci maddesidir. Maddede söz konusu red ve iade işlemlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun düzeltmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği açıkça belirtilmiştir. Düzeltme ve reddiyat işlemlerine ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu’nun 116 ila 126’ncı maddeleri arasında yer almaktadır. Düzeltme işlemlerinde zamanaşımını düzenleyen VUK 126’ncı madde hükmü uyarınca genel olarak düzeltme, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren beşinci yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra ortaya çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Dolayısıyla genel olarak, Kanunun iade talebi için başvuru hakkını başlattığı 2012 yılının bitimine kadar, en erken 2007 yılı içerisinde yapılmış kesintiler için düzeltme ve iade talep edilebilecektir. Diğer bir ifade ile 2006 ve daha önceki yıllarda yapılmış kesintilere ait düzeltme zamanaşımı 31.12.2011 tarihi itibari ile dolmuş bulunduğundan, bu tarihlerde yapılan kesintilerin iadesi mümkün değildir. Ancak hak sahiplerinin 6327 sayılı kanun çıkmadan önce, söz konusu kesintilerin iadesi talebiyle zamanaşımı süresi dolmadan önce yapmış oldukları (ancak dairemiz tarafından reddedilen) yazılı başvurular zamanında yapılmış başvuru olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda bulunan hak sahiplerinin ilk başvuru tarihini belirten bir dilekçe ile dairemize başvurmaları gerekmektedir. Örneğin; 2002 senesi içinde bireysel emeklilik sisteminden ayrılmış ve geri ödemelerinin toplamı üzerinden kesinti yapılmış bir hak sahibi için zamanaşımı süresi 31.12.2007 tarihidir. Bu durumdaki bir hak sahibinin, bu tarihe kadar yetkili vergi dairesine yapılmış yazılı bir iade başvurusunun olması halinde, söz konusu başvuru da zamanında yapılmış bir başvuru olarak dikkate alınıp iade işlemi yapılacaktır.

– Soru 6 : Vergi borcumuz varsa iade alacaklarımız bu borca mahsup edilir mi?

Herhangi bir hak sahibinin iade işlemi gerçekleştirilmeden önce EVDO (Elektronik Vergi Dairesi Otomasyonu) sisteminde kayıtlı ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş görünen vergi borçları taranmakta ve varsa bu borca mahsup edildikten sonra kalan tutar iade edilmektedir.

– Soru 7 : İade alacağım yatırılması için başkasının hesap numarasını verebilir miyim?

Daha önceki duyurularımızın ekinde yer alan başvuru formlarında da belirtildiği üzere, iade hakkından yararlanılabilmesi için yapılan yazılı başvurularda iadenin yatırılacağı bir banka hesap numarası ve bu hesaba ait İBAN numarasının (Uluslararası Banka Hesap Numarası) bildirilmesi zorunludur. İade işlemleri sırasında ödemeyi gerçekleştirdiğimiz bilgi işlem altyapısı; sigorta şirketlerinden temin edilen ve başvurulara eklenen poliçe özetlerinde yer alan poliçe sahibinin adı soyadı ve T.C kimlik numarası ile aynı başvuruda bildirilen hesap numarasına ait bilgilerin uyumluluğunu otomatik olarak kontrol etmekte ve poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına doğrudan ödeme yapılmasına güvenlik nedeniyle engel olmaktadır. Bu türlü poliçe sahibine ait olmayan hesap numaralarına yapılması istenen ödemeler için aşağıda belirtilen ek kontrol ve belgelere ihtiyaç doğmaktadır. Bu noktada hemen belirtmek isteriz ki; iade işlemlerinin hızı açısından en uygun seçenek başvurularda bildirilen hesap numaralarının, sigorta poliçesi (poliçe özetleri) üzerinde adı yer alan hak sahiplerine ait olmasıdır. 7 sıra numaralı Muhasebat Genel Tebliği uyarınca banka hesap numaralarına ödeme yapılırken hak sahipleri haricindeki kişilerin hesap numaralarına ödeme yapılmasının istenmesi halinde aşağıdaki kontrol ve belgelerin tamamlanması zorunludur.

a) Hak sahibinin (poliçede adı geçen şahıs) 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin kanuni velisinin hesap numarasına yapılmasını istendiği durumlarda, çocuğun ve velinin T.C kimlik numaralarının başvuru evrakında bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda ek bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.

b) Hak sahibinin 18 yaşından küçük çocuk olduğu ve ödemenin mahkemece tayin edilmiş velilerin hesap numarasına yapılmasının istendiği durumlarda, veli tayinine ilişkin mahkeme ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

c) Hak sahibinin kendisine vasi tayin edilmiş şahıslardan olması ve ödemenin vasinin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda, vasi tayinine ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

d) Poliçede adı geçen kişinin ölmüş olması ve ödemenin varislerin hesabına yapılmasının istendiği durumlarda veraset ilamının aslı veya onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

e) Yukarıda belirtilen durumlar haricinde ödemenin hak sahibi dışındaki üçüncü kişilerin hesap numaralarına yapılmasının istendiği durumlarda, söz konusu hesap sahibinin hak sahibi adına tahsile yetkili vekil olduğunu gösterir vekaletnamenin aslı veya noterce onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. (Örneğin; poliçe sahibi şahıs başvurusunda eşi adına kayıtlı hesap numarasına ödeme yapılmasını istediğinde, eşini tahsile yetkili vekil kıldığına dair vekaletnamenin aslı veya noter onaylı örneğini başvurusuna eklemelidir.)

 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Etiketler:

Yorumlar
 1. GÖKHAN ÇAQĞLAYAN dedi ki:

  16.10.2012 tarihli 169590 evrak nosu olan ödemem 2 GÜN ÖNCE yapıldı ANCAK 1000 tl civarı yatması gerekirken 123 TL gibi bir rakam yattı ne yapılabilir bilgisi olan var mı?

 2. fatma dedi ki:

  19/10/2012 tarihinde kayıtlara giren 186273 numaralı iade talebim 23/08/2013 tarihinde hesabıma yatmış. Bilginize..

 3. halit dedi ki:

  Fatma hanım hangi şirket

 4. halit dedi ki:

  Fatma hanım çıkış tarihiniz hangi yıl ve ay

 5. hamza yeşilyurt dedi ki:

  08.09.2012 tarihli 94… nolu 2 adet başvuruma ben hala sonuç alamadım, sigortadan ayrılış tarihim aralık 2009,görüyorum ki benden sonra başvuranlardan alanlar var bu nasıl bir işleyiştir anlamadım.hepimize sabırlar diliyorum.svg.

 6. nihat dedi ki:

  ya arkadaşlar sıralama hikaye benim 10.10.2012 kayıtlı 140..lerde 2 adet poliçem var ve 1 yıl oldu neredeyse ama ödeme yok!! fakat bakıyorum 180 binler 200 binlerden ödememi aldım diyenler oluyor!! demekki işimiz şansa ve Allaha kalmış!!! bende bunları Allaha havale ediyorum!!!

 7. kemal dedi ki:

  arkadaşlar muracat tarıhı 20.10.2012 sıra 186000 lerde bugu ıtıbarı ıle 495 tl yatmış hesaplarımdan 220 tl az yatmış

 8. Hasan Şaş dedi ki:

  Nihat bey merhaba

  Sistemden çıkış tarihim 10.05.2010, evrak kayıt tarihi 10.10.2012 sıra no: 147 bin küsür, elde var 0, Not: bu arada 2 adet poliçe

  üzülmeyin yalnız değilsiniz..

 9. abdurrahman dedi ki:

  2007 ÇIKIŞLIYIM BU GÜN SORDUM DAHA SIRA GELMEDİ DEDİLER TAM1 YIL OLDU EVRAKLARI VERELİ 6 YILDIR KULLAN AMA ANAPARAYI GERİ ÖDE KENDİLERİ ALACAKLI OLSALARDI KIÇIMIZDAKİ DONU BİLE ALIRDI DEVLET 3 YILLIK EMLAK VERGİSİNİ GEÇ ÖDEDİM ANAPARA 320TL FAİZİ İLE BİRLİKTE 775 TL ÖDEDİM ADALET VATANDAŞI SOYMAK OLSA GEREK

 10. inci dedi ki:

  evrak kayıt tarihi 01.11.2012
  evrak sıra no 20089… garanti emeklilik
  fakat hala ödeme yok.. bende sonra baş vuranlar almış..
  neyse bekliyorum.. faizi ile mi geri verilecek bu para benim paramı kullanın sonra ana parayı verin… Zehir zıkkım olsun çoluğumun cocuğumun rızkından yiyenlere

 11. Kenan Yaman dedi ki:

  26/11/2012 E.No: 24…. sanırım bana sıra 5 yıl sonra gelecek. haram olsun işlettiğiniz bizim paralar, hele bir gün devlete borcumuzu ödemiyelim gelip yataktan çıkartırsınız. benim pek ümidim kalmadı 5 yıl için, size sabırlar diliyorum

 12. FERHAT ÇAKIR dedi ki:

  Ad Soyad FERHAT ÇAKIR

  Evrak Tarihi 14.12.2012
  Evrak No 267974
  Geldiği Tarih 14.12.2012
  Sigorta Şirketi AVİVASA EMEKLİLİK VEHAYAT A.Ş.

 13. haci dedi ki:

  Evrak Tarihi 26.02.2013, Evrak no:85630, Geldiği tarih 26.02.2013, sigorta şirketi:AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. Hala hesaba yatan bir şey yok.Evrak no neye göre veriliyor. bir önceki maile göre çelişki var gibi.Ödeme neye göre yapılıyor.Evrak nosu 100 binlerin üzerinde olanlara yatmış bu nasıl iş?

 14. aysu dedi ki:

  evrak tarihi:30.01.2013
  evrak no:41322
  daha bekliyorum

 15. burak dedi ki:

  arkadaşlar internette araştırdığım kadarı ile halen parasını alan yok bunlar resmen adam kandırıyor ödemeler yapılmaya başlandı diye.varmı ödemesi yapılan varsa kayıt numarası nedir.

 16. nihat dedi ki:

  arkadaşlar 2012 yılının eylül ayında ayrı ayrı iki iade için başvuru yaptım… biri garanti diğeri axa oyak… kayıt numarası garanti 222500 axa oyak 231700 garanti emeklilikten para 5 eylül 2013 tarihinde tam olarak yatırıldı… axa oyaktan ise haber yok…bence başvuru tarihine göre olduğu kadar şirketler arasında da bir sıralama var… ayrıca gelen para bi banka hesabından değil direkt bmvd olarak görünüyor…. hayırlısı olsun allah herkese sabır versin…

 17. selim dedi ki:

  Arkadaşlar 27 aralık 2012 tarih 277 bin numaralı 2 adet ödemem vardı 2-3 gün arayla yattı.biraz eksik oldu ama olsun artık hiç olmamasından iyidir.alamayan arkadaşlarda umarım en kısa zamanda alır.kolay gelsin iyi haftalar.

 18. gül dedi ki:

  ARKADAŞLAR BU ÖDEME SIRASI NEYE GÖRE BİLEN VARMI 200 BİNLER 300 BİNLER ÖDEMELERİNİ ALMIŞ BENİM 132 BİNDE AMA HALA ÖDEME YOK NE ZAMAN ÖDEME YAPILACAK

 19. DURSUN OZLU dedi ki:

  TC Kimlik/Vergi No 15467860456
  Ad Soyad DURSUN ÖZLÜ

  Evrak Tarihi

  17.12.2012

  Evrak No

  271143

  Geldiği Tarih

  17.12.2012

  Sigorta Şirketi

  ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.
  İŞTE GORDUGUNUZ GIBI HALA BEKLIYORUM

 20. muhammet dedi ki:

  Ben esim adima oduyordum kendi hesap no verdim bunu nasil duzeltdirebilirim

 21. ayşe hazer dedi ki:

  merhaba bende evraklarımı 17 eylül 2012 yılında gönderdim. benim öğrenmek istediğim konu nasılinternetten öğrenebilirim sıramı yardımcı olursanız sevinirim

 22. aslı derin dedi ki:

  Umarım burada paramı aldım diyenler de bizi kandırmıyordur. Sistemden çıkışım 2010- başvurum 5.10.2012/ sıram 134 bin hala paramı almış değilim. 277 bin. sıradaki parasını almış ben alamamışsam burada sıraya bakmanın anlamı yok demektir.

 23. Fırat dedi ki:

  tam 1 yıl 1 ay oldu evraklarımı teslim edeli . Ama sağolsunlar 3 ay gecikmiş trafik cezam için anında teblğgatı göndermişler .bence sözün bittiği yer :(

 24. Buse dedi ki:

  Belgeyi ağustos ayında gönderdik kasım ayında vergi dairesine ulaşmış üzerinden 1 yıl geçti hala ödemelerden bir cevap yok.

 25. ayfer erdaş dedi ki:

  2012 eylül ayında evrakları göndermiştim iadem 2013 ekimde yapıldı.umudu kesmiştim artıkk ama nihayet iadem geldi darısı başınıza